giải anh 9 - sách mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 9 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...                

TIẾNG ANH 9 MỚI - TẬP 1

Unit 1: Local Environment - Môi trường địa phương

Ngữ âm - Unit 1 - Tiếng Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Complex sentence - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: Phrasal verbs - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới

Project Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 2: City Life -  Cuộc sống thành thị

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 2  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 2  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 2  SGK Tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 2  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 2  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 2  SGK Tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 2  SGK Tiếng Anh 9 mới

Project Unit 2  SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 3: Teen Stress And Pressure - Áp lực tuổi dậy thì

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Wh-word before to infinitive - Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: Reported speech - Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 2  Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 3   SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới

Project Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới

Review 1 (Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới

Language Review 1 (1-2-3)  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills Review 1 (Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 4: Life In The Past - Cuộc sống ngày xưa

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Used to - Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: Wish at present - Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 4  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 4  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 4  SGK Tiếng Anh 9 mới

Communication  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 4   SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 4  SGK Tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới

Project Unit 4  SGK Tiếng Anh 9  mới

Unit 5: Wonders Of Viet Nam - Kì quan của Việt Nam

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Passive with It be PP that - Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: suggest V-ing/ suggest that - Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 5  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 1  Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 5  SGK Tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 5  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 5  SGK Tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 5   SGK Tiếng Anh 9 mới

Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 tập 1 mới

Unit 6: Viet Nam: Then And Now - Việt Nam: ngày xưa và bây giờ

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Past perfect tense - Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: Adjectives followed by an infinitive or a clause - Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 6  SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 2  Unit 6  SGK Tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 6  SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 6  SGK Tiếng Anh 9 tập 1 mới

Looking back  Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

Project Unit 6  SGK Tiếng Anh 9 mới

Review 2 (Unit 4-5-6) SGK Tiếng Anh 9 mới

Language Review 2 (4-5-6)   SGK Tiếng Anh 9 mới

Skills Review 2 (Unit 4-5-6) SGK Tiếng Anh 9 mới

Đề kiểm tra 15p kì 1  Có đáp án và lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 1 - có lời giải

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Đề cương ôn tập lý thuyết & bài tập học kỳ 1

Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn Tiếng Anh 9 mới

Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 9 mới

Đề ôn tập học kì 1  Có đáp án và lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải  Mới nhất

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2020 - 2021 Sở GD-ĐT Lạng Sơn

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2020 - 2021 Sở GD-ĐT An Giang

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020 Bạc Liêu

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD-ĐT Bến Tre

TIẾNG ANH 9 MỚI  - TẬP 2

Unit 7: Recipes And Eating Habits - Công thức và thói quen ăn uống

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Quantifiers - Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: Conditional type 1 with modals - Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới

A closer look 1  unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới

Unit 8: Tourism - Du lịch

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Articles - Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 8 SGK  tiếng Anh 9 mới

Looking Back Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 9

Unit 9: English In The World - Tiếng Anh trên thế giới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Conditional type 2 - Unit 9 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: Relative clause - Unit 9 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 9 mới

A Closer Look 1 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 9 mới

A closer look 2 Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới

Review 3 (Units 7 - 8 - 9) SGK Tiếng Anh 9 mới

Language Review 3 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills Review 3 SGK tiếng Anh 9 mới

Unit 10: Space Travel - Du hành không gian

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Past perfect & past simple - Unit 10 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: Defining relative clause - Unit 10 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

Unit 11: Changing Roles In Society - Thay đổi vai trò trong xã hội

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Non-defining relative clause - Unit 11 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: The future simple passive - Unit 11 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 1 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Unit 12: My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của tôi

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 12 tiếng Anh 9 mới

Grammar: Despite/ In spite of - Unit 12 SGK Tiếng Anh 9 mới

Grammar: Gerunds & to Infinitives - Unit 12 SGK Tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Review 4 (Units 10 -11 -12) SGK Tiếng Anh 9 mới

Language Review 4 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills Review 4 SGK tiếng Anh 9 mới

Câu hỏi tự luyện Tiếng Anh lớp 9 mới

Đề kiểm tra giữa kì 2 - có lời giải

Đề cương ôn tập lý thuyết & bài tập học kỳ 2

Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

Video liên quan