Giải pháp phát triển của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự trong thời gian tới

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai đồng bộ, kịp thời nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong toàn hệ thống các cơ quan THADS của tỉnh.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực thi công vụ được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả, ngay từ đầu năm 2021, Cục THADS tỉnh đã xây dựng kế hoạch và xác định cụ thể nhiệm vụ để phân công, phân nhiệm đến các cá nhân, đơn vị. Đồng thời, đề ra các giải pháp bảo đảm tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng đơn vị. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch, cục chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cùng với đó, tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống các cơ quan THADS, nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Cụ thể, đã ban hành kế hoạch kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra theo Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS ngày 23-12-2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2021; trong đó chú trọng kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Một trong những giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tham nhũng, được đảng ủy, lãnh đạo cục chỉ đạo toàn ngành THADS tập trung thực hiện là công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan THADS, thông qua báo cáo công tác THADS gửi HĐND các cấp, qua phản ánh của báo chí, truyền hình và trang thông tin điện tử của cục, qua đó, giúp Nhân dân và các cơ quan giám sát nắm bắt, giám sát hoạt động của các cơ quan THADS. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công khai thủ tục thi hành án, danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án Nhân dân và thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên cổng/trang thông tin điện tử THADS, cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của các cơ quan THADS để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời thông tin về tiêu cực, tham nhũng liên quan đến THADS; công khai họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền giải quyết công việc THADS cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết; công khai, dân chủ trong quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức THADS; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, dân chủ trong tổ chức, cán bộ; công khai, minh bạch trong lập dự toán, cấp phát kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách Nhà nước; công khai quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định. Ban hành, công bố và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo hướng hệ thống toàn bộ các thủ tục tổ chức thi hành án, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Ngoài ra, Cục THADS cũng chú trọng việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/NĐ-CP, ngày 30-10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị; thực hiện quy chế văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai tài chính. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại với công dân nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan THADS địa phương. Quán triệt cán bộ, công chức thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức ngành tư pháp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Với việc triển khai nghiêm túc từ khâu tuyên truyền, giáo dục, đến khâu tổ chức thực hiện và nhất là đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trở thành nhiệm vụ thường xuyên; nên năm 2021, hệ thống các cơ quan THADS của tỉnh không để xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác THADS và theo dõi thi hành án hành chính. Cụ thể, năm 2021, tổng số việc được thụ lý là 19.890 việc (trong đó, năm trước chuyển sang 4.902 việc; thụ lý mới 14.988 việc). Tổng việc phải thi hành là 19.704 việc (có điều kiện thi hành là 16.501 việc, chiếm 83,74%). Trong số việc có điều kiện, đã thi hành xong 13.857 việc, đạt 83,98% (so với chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao vượt 1,48%); số việc phải giải quyết chuyển kỳ sau là 5.847 việc. Tổng số tiền thụ lý là 2.313 tỷ 801 triệu 454 nghìn đồng (trong đó, năm trước chuyển sang 1.326 tỷ 272 triệu 875 nghìn đồng, số thụ lý mới 987 tỷ 528 triệu 579 nghìn đồng). Tổng số tiền phải thi hành là 2.043 tỷ 438 triệu 572 nghìn đồng; trong đó, số có điều kiện thi hành là 972 tỷ 502 triệu 274 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 47,59%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 454 tỷ 781 triệu 656 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 46,76% (so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao vượt 6,66%); số tiền phải giải quyết chuyển kỳ sau là 1.588 tỷ 656 triệu 916 nghìn đồng.

Cũng trong năm 2021, tòa án Nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 95 bản án, quyết định hành chính (trong đó có 17 bản án có nội dung theo dõi và 78 bản án không có nội dung theo dõi). Các cơ quan THADS đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 17 bản án, quyết định; đăng tải công khai 5 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 1 vụ và có 1 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm do không chấp hành án (vụ bà Trịnh Thị Hường ở huyện Yên Định, cơ quan THADS đã ban hành văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm do không chấp hành án). Kết quả, có 13 vụ việc được theo dõi đã thi hành xong, 4 vụ việc chưa thi hành xong. Cục THADS và các chi cục đã tiếp 34 lượt công dân đến nộp đơn khiếu nại, kiến nghị và đề nghị; tiếp nhận 88 đơn (56 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, 23 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo) và đã xử lý, giải quyết 88/88 đơn, đạt 100%. Trong tổng số đơn khiếu nại, tố cáo có 8 vụ việc khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế kê biên tài sản; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài xác định theo tiêu chí tại Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30-12-2016 của Tổng cục THADS.

Để tiếp tục hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, năm 2022, Cục THADS tỉnh xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cơ quan THADS, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu, do vậy, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác và thống nhất cao về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng được xác định là một giải pháp quan trọng. Đồng chí Hoàng Văn Truyền, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cho biết: Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong thực thi công vụ, ngay từ đầu năm 2022, trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng, Cục THADS đã bắt tay ngay vào công việc. Trong đó, tập trung xử lý các vụ việc kinh tế, tham nhũng, đặc biệt là những vụ việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ việc thi hành án hành chính của chính quyền các cấp. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức THADS. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa các tiêu cực, sai phạm nhằm bảo đảm sự nghiêm minh của cơ quan tố tụng.

Khôi Nguyên

Thứ trưởng Mai Lương Khôi: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ của cán bộ THADS. Ảnh: VGP

Toàn hệ thống THADS đã thi hành xong 493.971 vụ, đạt 75,81%

Trong bối cảnh toàn xã hội bị tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo hệ thống THADS cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, có giá trị lớn. Thể chế về THADS tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; tổ chức bộ máy các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, về kết quả THADS, theo dõi thi hành án hành chính, toàn hệ thống đã thi hành xong là 493.971 việc, đạt tỉ lệ 75,81%, tương ứng với trên 45.700 tỷ đồng. Đã thi hành xong 455/944 bản án, quyết định, tăng 92 bản án, quyết định so với cùng kỳ; đang tiếp tục thi hành 489 bản án.

Toàn quốc đang theo dõi, giải quyết 32 vụ việc bồi thường Nhà nước; đã giải quyết xong 6 vụ việc. Có 9 vụ việc bảo đảm tài chính. Hiện nay, các vụ việc này đang được các cơ quan THADS thực hiện các biện pháp để thi hành án theo quy định trước khi đề nghị cấp kinh phí bảo đảm tài chính.

Tổng cục THADS đã thành lập 15 đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện và chuyên đề thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án... Hiện nay, Tổng cục đang tiến hành tổ chức thẩm tra Kết luận tự kiểm tra của các Cục THADS.

Đồng thời, chỉ đạo cập nhật số liệu thống kê THADS hằng tháng/quý/năm; cơ sở dữ liệu điện tử về việc THADS trọng điểm; cơ sở dữ liệu điện tử về bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành... Tiếp tục quản lý vận hành Cổng Thông tin điện tử THADS, hệ thống giao ban trực tuyến.

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của toàn hệ thống THADS, Tổng cục THADS nêu rõ, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về THADS và các quy định của pháp luật có liên quan để giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, đề án có liên quan để tạo hành lang pháp lý tốt hơn nữa cho công tác THADS.

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ. Tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan THADS địa phương nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật và thực tiễn từng địa phương để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng.

Để tiếp tục triển khai công tác năm 2022 có hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu toàn hệ thống THADS tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban chỉ đạo.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS

Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS theo yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án và Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022 của Bộ Tư pháp. Đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện những biện pháp, giải pháp tháo gỡ từ mặt thể chế để tổ chức có hiệu quả các mặt công tác năm 2022 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian, đúng quy định của pháp luật. Kịp thời tổ chức triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật (trong đó có Luật THADS) sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường tháng 1/2022.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp... theo yêu cầu tại Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020, bảo đảm đủ về số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả. Sớm tổ chức xong việc thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch cho công chức trong hệ thống THADS năm 2020; tổ chức tuyển dụng công chức cho các cơ quan THADS địa phương năm 2021.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra và kiểm soát nội bộ với công tác THADS, THAHC, trong đó trọng tâm đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; công tác xác minh, phân loại án; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác THADS, theo dõi THAHC, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động THADS, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Để công tác THADS ngày càng hiệu quả, Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông báo chí, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, tạo sự ủng hộ của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác THADS. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mặt công tác của Tổng cục THADS, trong đó đặc biệt lưu ý việc nâng cấp, sử dụng hiệu quả các phầm mềm nghiệp vụ THADS và việc triển thực hiện trực tuyến thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của Bộ, của Tổng cục; phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các mặt công tác của Tổng cục; đồng thời tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp và sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các đơn vị liên quan thuộc Bộ có liên quan. Quán triệt, chỉ đạo quyết liệt trong Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương triển khai ngay vào việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tránh chủ quan, lơ là, có tư tưởng xả hơi sau khi mới kết thúc năm công tác và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Lê Sơn