Giải sách bài tập Toán 12

Giải sách bài tập toán hình học và giải tích lớp 12. Giải chi tiết tất cả câu hỏi trong các chương và bài chi tiết trong SBT hình học và giải tích toán 12 cơ bản với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất                

GIẢI TÍCH SBT - TOÁN 12

bullet

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

bullet

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

bullet

Bài 2: Cực trị của hàm số

bullet

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

bullet

Bài 4: Đường tiệm cận

bullet

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

bullet

Ôn tập chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

bullet

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit

bullet

Bài 1: Lũy thừa

bullet

Bài 2: Hàm số lũy thừa

bullet

Bài 3: Logarit

bullet

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số logarit

bullet

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình logarit

bullet

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit

bullet

Ôn tập chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Logarit

bullet

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

bullet

Bài 1: Nguyên hàm

bullet

Bài 2: Tích phân

bullet

Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

bullet

Ôn tập chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

bullet

Chương 4: Số phức

bullet

Bài 1: Số phức, biểu diễn hình học số phức

bullet

Bài 2: Phép cộng và phép nhân các số phức

bullet

Bài 3: Phép chia số phức

bullet

Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

bullet

Ôn tập chương 4: Số phức

bullet

Ôn tập cuối năm Giải tích 12

HÌNH HỌC SBT - TOÁN 12

bullet

Chương 1: Khối đa diện

bullet

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

bullet

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

bullet

Bài 3: Khái niệm về thể tích khối đa diện

bullet

Ôn tập chương 1: Khối đa diện

bullet

Đề toán tổng hợp chương 1: Khối đa diện

bullet

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1: Khối đa diện

bullet

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

bullet

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

bullet

Bài 2: Mặt cầu

bullet

Đề toán tổng hợp chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

bullet

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

bullet

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

bullet

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

bullet

Bài 2: Phương trình mặt phẳng

bullet

Bài 3: Phương trình đường thẳng

bullet

Ôn tập chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

bullet

Đề toán tổng hợp chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

bullet

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

bullet

Ôn tập cuối năm Hình học 12

bullet

Đề toán tổng hợp ôn tập cuối năm

bullet

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm

Video liên quan