Glycogen được gọi là gì

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Glicogen hay còn gọi là
        A.                 glixin                   B.                 tinh bột động vật                   C.                 glixerol                   D.                 tinh bột thực vật

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Gycogen là tinh bột động vật ,được dự trữ trong gan và cơ

=> Đáp án B

Video liên quan