2 phút đọc

Gọi tên các chất sau Cu(OH)2

Cho các chất sau Cu(OH)2, Mgo, Fe(OH)3, NaOH, Ba(OH)2. a, gọi tên phân loại các chất trên b, Chất nào tác dụng H2SO4L, Co2 C
Gọi tên các chất sau Cu(OH)2

Cho các chất sau Cu(OH)2, Mgo, Fe(OH)3, NaOH, Ba(OH)2.               a,  gọi tên phân loại các chất trên       b,  Chất nào tác dụng H2SO4L, Co2         Chất nào bị phân hủy, viết phương trình

cho các chất sau

P2O5 , CaO , Fe3O4 , HCL, Cu(OH)2 ,Fe(OH)2,Al(OH)3. chất nào tác dụng được với :

a)H2O b)dd H2SO4 c)dd NAOH

d) bị nhiệt phân hủy

viết các phương trình xảy ra

* Câu 1: Dãy chất nào sau đây gồm các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nóng?

A. Cu, Mg(OH)2, CuO và SO2

B. Fe, Cu(OH)2, MgO và CO2

C. Cu, NaOH, Mg(OH)2 và CaCO3

D. Cu, MgO, CaCO3 và CO2

* Câu 2: Dãy nào sau đây gồm các chất tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. CO2, HCl và CuCl2

B. KOH, HCl và CuCl2

C. CuO, HCl và CuCl2

D. KOH, CuO và CuCl2

* Câu 3: Thí nghiệm nào dưới đây không tạo ra muối:

A. Cho bột CuO tác dụng với dung dịch HCl

B. Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl

C. Cho muối NaCl tác dụng với AgNO3

D. Cho Ag tác dụng với H2SO4 loãn

cho các chất

K2O,HF,SO3,ZNSO4,CaCO3,Fe(OH)3,Fe(OH)2,CO,CO2;NO2;HNO3;HPO4;AL2O3;KOH;MgO;K2HPO4;Ba(HCO3);K3PO4;HBr

HÃY PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN CÁC CHẤT TRÊN

CÁC BẠN JUP MINK VS

Cho các chất sau: HCl; SO3 ; NaOH; CuO; HNO3 ; Na2CO3 ; CO2 CuSO4 ; Fe(OH)3 ; H2SO4 ; CaCO3 ; KHSO4 ; K2O; CO; Ca(OH)2 ; Al2O3 ; Fe3O4 a. Phân loại và gọi tên các chất b. Ở điều kiện thường, những oxit nào phản ứng được với nước? Viết PTHH?

Cặp chất nào sau đây tác dụng được với CO2, HCl ?A.NaOH, Cu(OH)2.B.Zn(OH)2, Fe(OH)3.C.NaOH, KOH.D.Ba(OH)2, Mg(OH)2

Cho các chất sau: Cu(OH)2,Mgo,Fe(OH)3,KOH,Ba(OH)2 gọi tên và phân loại các chất trên

- Trong các chất trên chất nào tác dụng được với:

+Dung dịch H2SO4 loãng

+ Khí Co2

Chất nào bị nhiệt phân hủy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Cho các chất sau: Na2O; CO2; SO3; BaO; CuO; CaO; BaO; K2O, H2O; HCl; H2SO4 loãng, NaOH, Ba(OH)2

a. Những chất nào tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.

b. Những chất nào có thể tác dụng được với SO2.

Viết phương trình hóa học để minh họa cho các phản ứng xảy ra?

Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: C u ( O H ) 2 , F e ( O H ) 3 , H 2 S O 3 .

Cho các chất sau: HCl; SO3 ; NaOH; CuO; HNO3 ; Na2CO3 ; CO2 CuSO4 ; Fe(OH)3 ; H2SO4 ; CaCO3 ; KHSO4 ; K2O; CO; Ca(OH)2 ; Al2O3 ; Fe3O4

a. Phân loại và gọi tên các chất

b. Ở điều kiện thường, những oxit nào phản ứng được với nước? Viết PTHH?

Video liên quan