Green light là gì


Từ:                                 green light                             /'gri:nlait/

danh từ

đèn xanh (tín hiệu giao thông)

(thông tục) sự cho phép (đi qua; làm việc gì)

to give the green_light to

đồng ý cho làm, cho phép làm (việc gì)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                               


Video liên quan