Hai dây dẫn thẳng, dài đặt song song với nhau trong không khí cách nhau 32cm

  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • Pinterest
  • WhatsApp
  • EmailShare

Answers ( )

tuyetnhung

tuyetnhung

  • 02021-10-06T07:45:29+00:00 06/10/2021 at 07:45Reply

Đáp án:

\(7,{5.10^{  6}}T\)

Giải thích các bước giải:

Cảm ứng từ do I1, I2 tác dụng lên M lần lượt là:

\(\begin{array}{l}
{B_1} = {2.10^{  7}}.\dfrac{{{I_1}}}{{{r_1}}} = 6,{25.10^{  6}}T\\
{B_2} = {2.10^{  7}}.\dfrac{{{I_2}}}{{{r_2}}} = 1,{25.10^{  6}}T
\end{array}\)

Cảm ứng từ tổng hợp là:

\(B = {B_1} + {B_2} = 7,{5.10^{  6}}T\)

Video liên quan