Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm dòng điện qua hai dây cùng chiều I1 = I2 = 6A

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Cho hai dòng điện I1 = I2 = 6A chạy trong hai dây dẫn dài, song song, cách nhau 30cm theo cùng một chiều (hình vẽ). Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách hai dây lần lượt MO1 = 10cm, MO2 = 20cm.


        A.                 6.10-6T                   B.                 6.10-5T                   C.                 18.10-6T                   D.                 1,8.10-6T

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Biểu diễn vec tơ cảm ứng từ tổng hợp tại M do hai dòng điện gây ra như hình vẽ.

Ta có: \(\overrightarrow{{{B}_{M}}}=\overrightarrow{{{B}_{1}}}+\overrightarrow{{{B}_{2}}}\)

Vì \(\overrightarrow{{{B}_{1}}},\overrightarrow{{{B}_{2}}}\) song song và ngược chiều nhau nên

BM = |B1  B2|

Mà \({{B}_{1}}={{2.10}^{-7}}\frac{{{I}_{1}}}{M{{O}_{1}}}={{12.10}^{-6}}T;{{B}_{2}}={{2.10}^{-7}}\frac{{{I}_{2}}}{M{{O}_{2}}}={{6.10}^{-6}}T\)

Nên BM = 6.10-6T

Chọn A

Video liên quan