Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r = 20cm

Hai điện tích điểmq1vàq2, đặt cách nhau một khoảng r = 20cm trong chân không, tương tác lên nhau một lực hút F = 3,6.10-4N. Cho biết điện tích tổng cộng của hai điện tích là Q = 6.108C. Điện tíchq1vàq2có giá trị lần lượt là

A. 2.10-8,-2.10-8

B. 4.10-8,-4.10-8

C.-2.10-8,8.10-8

D. 2.10-8,2.10-8

ChọnC

Điện tích tổng cộng của hai điện tích là Q = 6.10-8C => q1+q2=Q

Video liên quan