Hello my friend nghĩa là gì

hello , my friends nghĩa là gì

kb nhé!!!

hello nghĩa là gì?

kb nha

hello là gì ?

trả lời xong nhớ kb nha ((:

HELLO! NGHĨA LÀ GÌ AI ĐÚNG SẼ ĐƯỢC MÌNH KẾT BẠN !

1) Hãy dịch nghĩa tiếng việt của câu tiếng anh sau :

May l come in ?

May l go out ?

2) Hãy điền từ ; nine ; hello ; friends ; name vào chỗ chấm :

(1) ......... ! My (2) ........ isNam . l'm eight years old . These are my (3) ............. Peterand Linda . Peter is seven years old , and Linda is (4) ...........

Ai nhanh mk tk . Nhưng mà nhanh lên nha mk cần gấp .

What's wrong có nghĩa là gì vậy

ai đúng minh kb luôn

i have luch là gì dịch hộ mik cái

đúng mik tick và kb nhé

Hello, my nameis Phong. today is weather is suny. I play chess with my friend, his name is Nam. next day is monday. I go to the school. 4 o clock, i playing hide and seek with my friends. tuesday, today is rainy, i dont play in the plyground. I playing chessin the class.

Tìm lỗi sai rồi viết lại.

dịch nghĩa các từ sau:

magic->

time->

friends->

fire->

living room->

dining room->

power->

reload->

buy->

ai nhanh nhất thì mình sẽ tick cho nhé

hello my name is thanh  What is your name ?

I am eight          How old are you ?

kết bạn với mình nhé tên mìn là hà thanh nha

Video liên quan