Hướng dẫn add text to image python - thêm văn bản vào hình ảnh python

Tôi có một ứng dụng tải một hình ảnh và khi người dùng nhấp vào nó, một vùng văn bản xuất hiện cho hình ảnh này (sử dụng

var count = 0;
$('textarea').autogrow();
$('img').click(function(){
    count = count + 1;
    if (count > 1){
        $(this).after('