Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì? Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non như thế nào? Khách hàng đang có nhu cầu, tìm hiểu quan tâm đến nội dung trên vui lòng tham khảo nội dung bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực của giáo viên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Lưu ý: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm 05 lĩnh vực: phẩm chất nhà giáo, Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, Xây dựng môi trường giáo dục, Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Ý nghĩa chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có ý nghĩa quan trọng như sau:

– Làm căn cứ để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; lựa chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non cốt cán.

– Làm căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, địa phương và của ngành Giáo dục.

– Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo thông tư 26/2018

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể trong Phiếu đánh giá sẽ gồm các nội dung chính như:

– Thông tin của giáo viên thực hiện đánh giá: họ tên giáo viên, trường, nhóm/ lớp phụ trách….;

– Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo các mức như sau chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T)

– Nhận xét của giáo viên, ghi rõ điểm mạnh, cùng những vấn đề được cải thiện;

– Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo;

– Xếp loại kết quả đánh giá;

– Giáo viên ký và ghi rõ họ tên;

Lưu ý: Về cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định:

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốt

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

– Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Tải (Download) Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo thông tư 26/2018

Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn

Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Để việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non một cách Khách quan, hiệu quả thì với mỗi tiêu chuẩn chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể, giáo viên cần chú ý như sau:

Đối với tiêu chuẩn 1:

Về Phẩm chất nhà giáo, cần hiểu rõ đó là việc giáo viên phải tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

Từ đó, dựa vào thực tiễn của nhà trường và địa phương đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT có thể đưa ra đánh giá Mức độ đạt được của tiêu chí theo các mức:

– Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

– Mức khá: Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

– Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

Cùng với đó là ví dụ minh chứng cho việc đánh giá ở mức đạt trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định nhà giáo như:

– Bản đánh giá và phân loại giáo viên ghi nhận về việc giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em…;

– Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu là đảng viên);

– Biên bản họp cha mẹ trẻ em ghi nhận giáo viên nghiêm túc, đối xử đúng mực đối với trẻ em, luôn quan tâm, nhắc nhở các em trong quá trình rèn luyện học tập.

Đối với tiêu chuẩn 2:

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, tức là Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non.

Ví dụ: trong tiêu chí Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em được đánh giá xếp loại như sau:

– Mức đạt: Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong nhóm, lớp; đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn và phòng bệnh cho trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non;

– Mức khá: Chủ động, linh hoạt thực hiện đổi mới các hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, đáp ứng các nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ em và điều kiện thực tiễn của trường, lớp;

– Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em.

Đối với tiêu chuẩn 3:

Xây dựng môi trường giáo dục, ở đây hướng đến việc Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

Ví dụ: Trong tiêu chí thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường dựa trên:

– Mức đạt: Thực hiện các quy định về quyền trẻ em; các quy định về quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em theo quy chế dân chủ trong nhà trường;

– Mức khá: Đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ của bản thân, cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, ngăn chặn, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường (nếu có);

– Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với đồng nghiệp trong việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em theo quy chế dân chủ trong nhà trường.

Đối với tiêu chuẩn 4:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Với tiêu chuẩn này, giáo viên xếp loại dựa vào:

Tiêu chí: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

– Mức đạt: Xây dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Mức khá: Phối hợp kịp thời với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em;

– Mức tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng. Đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em, tiêu chí này được đánh giá như sau:

– Mức đạt: Xây dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong thực hiện các quy định về quyền trẻ em;

– Mức khá: Chủ động phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em;

– Mức tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng thực hiện các quy định về quyền trẻ em cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng. Đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em; giải quyết kịp thời các thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em liên quan đến quyền trẻ em.

Đối với tiêu chuẩn 05: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được đánh giá theo tiêu chí:

– Sử dụng được một ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Lưu ý: Từ việc đánh giá Mức độ đạt được của tiêu chí theo hướng dẫn của Thông tư 26 năm 2018 của bộ giáo dục, giáo viên sẽ tự mình đưa ra nhận xét những nội dung mình đã đạt được, những nội dung chưa đạt được. Cùng đó giáo viên sẽ đề ra mục tiêu, Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng, thời gian thực hiện, Điều kiện thực hiện trong năm học tiếp theo.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về việc Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Khách hàng quan tâm nội dung bài đọc, có vấn đề gì chưa hiểu rõ thông tin, vui lòng phản hồi trực tiếp để được nhân viên hỗ trợ.