Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 08/10/2018 nhằm hướng dẫn cụ thể quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Theo đó quy trình đánh giá được Thông tư 26 quy định thực hiện như sau:

 • Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
 • Cơ sở giáo dục mầm non tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
 • Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

Đồng thời Thông tư 26 còn quy định về việc xếp loại kết quả đánh giá giáo viên mầm non như sau:

 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 quy định tại Thông tư 26 đạt mức tốt;
 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 quy định tại Thông tư 26 đạt mức khá trở lên;
 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên;

Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

bao gồm hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, kiến thức, đạo đức, lối sống và kỹ năng sư phạm. Đây đều là những điều giáo viên mầm non cần đạt được để đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non. Để hiểu hơn về những đánh giá tiêu chuẩn nghề nghiệp này bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau của Hunter’s World nhé!

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống những yêu cầu cơ bản về phẩm chất đạo đức, lối sống, chính trị cũng như kiến thức kỹ năng mà giáo viên mầm non,…Đây là điều cần phải đạt được để đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn
Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được hiểu là gì?

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non chính là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất. Đó là năng lực của giáo viên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non cần đạt được. Từ đó đáp ứng được mục tiêu về giáo dục mầm non. Chuẩn của nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm 5 lĩnh vực khác nhau.

 • Phẩm chất nhà giáo
 • Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
 • Xây dựng được môi trường giáo dục
 • Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng
 • Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thể hiện được khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đọc thêm: Mẫu đơn xin nhập học mầm non mới nhất năm 2023

Ý nghĩa của đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có đóng vai tròng cực kỳ quan trọng đối với một giáo viên mầm non. Theo đó việc đánh giá này có những ý nghĩa sau:

Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn
Ý nghĩa của đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

 • Đây là căn cứ để giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực, phẩm chất. Cũng như xây dựng và thực hiện được kế hoạch rèn luyện phẩm chất. Từ đó bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm theo với nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục.
 • Làm căn cứ để các cơ quan có thể quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ. Đặc biệt là chính sách phát triển về đội ngũ giáo viên mầm non lựa chọn và sử dụng đội ngũ một cách hiệu quả
 • Sẽ là căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá được phẩm chất, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Xây dựng và triển khai được kế hoạch bồi dưỡng phát triển được năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Từ đó đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non.
 • Sẽ là căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để xây dựng phát triển các chương trình, tổ chức đào tạo. Để bồi dưỡng và phát triển phẩm chất năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Đọc thêm: Hồ sơ nhập học mầm non mới nhất 2023

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành theo thông tư 26/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể trong phiếu đánh giá có nội dung chính sau:

 • Thông tin giáo viên thực hiện đánh giá: học tên giáo viên, trường, lớp phụ trách.
 • Giáo viên cần đọc kỹ yêu cầu được nêu rõ trong thông tư về các mức của từng tiêu chí. Đối chiếu với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của từng giáo viên trong năm học. Sau đó hãy tự đánh giá bản thân theo các mức được cho sẵn.
 • Nhận xét bản thân, ghi rõ về điểm mạnh và cả những vấn đề cần được cải thiện
 • Kế hoạch học tập, bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp ở trong năm học tiếp theo.
 • Xếp loại lại kết quả vừa đánh giá
 • Giáo viên cần ký rõ họ tên
  Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn
  Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Quy định về mức điểm tiêu chuẩn đánh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non sẽ có quy định riêng về mức điểm tiêu chuẩn. Theo đó chúng ta có thể nắm bắt về các quy định sau đây:

 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Sẽ có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên. Sẽ có tối thiểu ⅔ tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 sẽ đạt mức tốt.
 • Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt tiêu chuẩn mức khá: Sẽ có tất cả tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên. Có tối thiểu ⅔ tiêu chí đạt từ mức khá, trong đó tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 sẽ có mức khá trở lên;
 • Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở mức đạt: Sẽ có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên.
 • Chưa đạt tiêu chuẩn về nghề nghiệp giáo viên mầm non: Đó là các tiêu chí được đánh giá là chưa đạt. Tiêu chí đó được đánh giá khi chưa đạt không đáp ứng được những tiêu chí đó.
  Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn
  Quy định về mức điểm tiêu chuẩn đánh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Hướng dẫn về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Nhằm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non một cách khách quan, hiệu quả. Để giúp bạn hiểu rõ hơn thì mỗi tiêu chuẩn sẽ có ví dụ cụ thể. Giáo viên mầm non cần nắm bắt sau:

Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn
Hướng dẫn về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn 1

Phẩm chất nhà giáo sẽ cần hiểu rõ đó là việc giáo viên cần tuân thủ về các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm để hỗ trợ đồng nghiệp. Trong việc rèn luyện đạo đức cũng như tạo dựng phong cách nhà giáo cần được sự hỗ trợ. Dựa vào quy định của thông tư mà chúng ta có thể đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo các mức sau:

 • Mức đạt: Việc thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo
 • Ở mức khá: Có ý thức rèn luyện, học tập và phấn đấu nâng cao phẩm chất nhà giáo
 • Mức tốt: Sẽ là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo. Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện.

Tiêu chuẩn 2

Phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ có nghĩa là nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non. Thường xuyên nâng cao, cập nhập về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Từ đó đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức hoạt động về nuôi dưỡng. Chăm sóc giáo dục phát triển toàn diện của trẻ theo đúng chương trình giáo dục mầm non. Chẳng hạn như trong tiêu chí nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em, sẽ được đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non sau:

Hướng dẫn cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv mn
Đánh giá về tiêu chí nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ

 • Ở mức đạt: Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong nhóm. Đảm bảo được chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, an toàn và phòng bệnh cho trẻ theo đúng chương trình giáo dục.
 • Ở mức khá: Linh hoạt và chủ động thực hiện đổi mới các hoạt động nuôi dưỡng. Từ đó chăm sóc sức khỏe, đáp ứng được nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ. Đáp ứng được điều kiện thực tiễn của trường, lớp.
 • Mức tốt: Chia sẻ những kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng. Giúp cải thiện được tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.

Tiêu chuẩn 3

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục sẽ hướng đến việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Sự lành mạnh, thân thiện và thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường. Chẳng hạn, tiêu chí thực hiện dân chủ trong nhà trường sẽ dựa vào:

 • Ở mức đạt: Thực hiện về các quy định về quyền của trẻ em. Đó là quy định về quyền dân chủ của bản thân, cha mẹ hay người giám hộ của trẻ. Đây là quy chế dân chủ có trong nhà trường.
 • Mức khá: Để xuất được các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em. Từ đó phát huy được quyền dân chủ bản thân, cha mẹ hay người giám hộ trẻ em. Ngăn chặn và phát hiện những biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp có vi phạm về quy chế dân chủ.
 • Mức tốt: Có sự hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với đồng nghiệp trong việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em. Phát huy về quyền dân chủ của bản thân, cha mẹ hay người giám hộ trẻ em. Theo đúng quy chế dân ở trong nhà trường.

Kết Luận

Những chia sẻ bài viết trên đã chia sẻ bạn đọc về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Hy vọng với những thông tin này bạn đọc đã có thể nắm bắt được những tiêu chuẩn đánh giá nghề nghiệp giáo viên mầm non.