Hướng dẫn đánh giá viên chức năm 2020

Thứ hai, 24/05/2021 - 17:27

Công văn V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức năm học  2020-2021
                           Số: 558/HVTC-TCCB ngày 24 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Học viện;

- Khối Văn phòng Đảng  Đoàn.

- Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ Công văn số 1871/BTC-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Bọ Tài chính về việc triển khai Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Học viện Tài chính hướng dẫn các đơn vị nội dung, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021 như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và lao động hợp đồng do Học viện Tài chính quản lý (sau đây được gọi chung là đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức).

- Không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức đang trong thời gian tập sự.

2. Mục đích đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

- Nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức Học viện Tài chính năm học 2020-2021 theo đúng quy định.

- Nhằm xác định rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với viên chức hàng năm.

3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá viên chức.

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

- Viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

4. Yêu cầu đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

- Đánh giá, xếp loại chất lượng phải đảm bảo khách quan, phản ánh đúng đắn năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức của viên chức.

- Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm cho các kết luận về viên chức được đánh giá là đúng và chính xác.

- Đối với viên chức đang được cử đi học sau đại học ở nước ngoài, cần kèm theo bản báo cáo kết quả học tập của năm học 2020-2021 theo quy định trong hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

- Bản thân viên chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánh giá.

5. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức năm học 2020-2021 tại các đơn vị thuộc Học viện kết thúc trước ngày 30/6/2021.

6. Nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

6.1 Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể được xem xét theo các nội dung sau:

- Xây dựng tổ chức, tập thể;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm;

- Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

6.2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện nghĩa vụ khác của viên chức.

6.3. Đối với viên chức quản lý (viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng trở lên), ngoài việc đánh giá các nội dung tại phần (6.2) phải đánh giá thêm các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Năng lực tập hợp, đoàn kết.

7. Trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

7.1 Đối với tập thể:

- Lãnh đạo đơn vị đọc dự thảo Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể của đơn vị tại cuộc họp gồm toàn thể viên chức của đơn vị.

- Viên chức của đơn vị tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo đánh giá xếp loại chất lượng của đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị tiếp thu ý kiến và kết luận.

7.2. Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý:

a) Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu (Mẫu kèm theo).

b) Nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Đối với các Ban, Trung tâm, Bộ môn, Phòng: tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.

- Đối với các Khoa, Viện: thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: tập thể lãnh đạo Bộ môn hoặc Phòng, tập thể lãnh đạo Khoa hoặc Viện, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp.

( Đối với trường hợp viên chức giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý thì đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ở tất cả các vị trí.

VD: Ông Nguyễn Văn A, Phó trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn thì trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

Bước 1: đánh giá, xếp loại chất lượng theo vị trí Trưởng bộ môn tại Cuộc họp gồm toàn thể viên chức bộ môn;

Bước 2: đánh giá, xếp loại chất lượng theo vị trí Phó trưởng Khoa tại cuộc họp gồm tập thể lãnh đạo bộ môn đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và lãnh đạo Khoa;

Bước 3: tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại viên chức theo Khoa gửi Ban Tổ chức cán bộ.)

c) Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

d) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Ban Tổ chức cán bộ có thẩm quyền tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức.

Căn cứ Hồ sơ các đơn vị, Ban Tổ chức cán bộ trình Giám đốc Học viện quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức giữ chức vụ quản lý.

7.3. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

a) Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu.

b) Nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.

- Đối với viên chức công tác tại các Ban và Trung tâm: Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của Ban và Trung tâm.

- Đối với viên chức công tác tại Bộ môn thuộc Khoa (bao gồm cả viên chức làm công tác quản lý tại các Khoa) hoặc Phòng thuộc Viện: Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của Bộ môn hoặc Phòng.

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Căn cứ cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức tại đơn vị Trưởng đơn vị (Trưởng ban, Trưởng Khoa, Giám đốc Trung tâm, Viện trưởng) quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức của đơn vị mình.

8. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức:

Thực hiện theo bộ tiêu chí gửi kèm.

9. Xếp loại chất lượng tập thể, viên chức:

Căn cứ các tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức theo 4 mức sau: (tải Tiêu chí đánh giá viên chức)

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.

10. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào các nội dung trên đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.

11. Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức gửi về Ban TCCB trước ngày 30/6/2021 tại phòng 307 nhà Hiệu bộ, 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, gồm:

+ Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021;

+ Biên bản họp của đơn vị;

+ Bản tổng hợp kết quả xếp loại tập thể, viên chức của đơn vị.

Ghi chú:

- Các đơn vị lấy mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trên Website của Học viện;

- Bản mềm gửi theo địa chỉ Email: ;

- Sau ngày 30/6/2021, Ban Tổ chức cán bộ không nhận bổ sung Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức của các đơn vị.                                         Ban TCCB                         Số lần đọc: 4116                                 Các bài mới

 • Quyết định v/v bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (24/10/2021)
 • QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ Khóa CQ52, CQ53, CQ54, CQ55 (CT1 và CT2);  Đại học VB2 Khóa 17, 19; LTĐH Khóa 20, 22 (04/10/2021)
 • Công văn v/v Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (01/10/2021)
 • Quyết định Về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022  đối với sinh viên CQ56, 57, 58 và Hệ Liên thông đại học (17/09/2021)
 • Công văn V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) (09/09/2021)                                          Các bài đã đăng
 • Thông báo v/v Giao nhiệm vụ phụ trách viện Đào tạo quốc tế (06/09/2021)
 • QĐ Về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động của Ban Điều hành chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học  tại Học viện Tài chính (31/08/2021)
 • QĐ Về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học (30/08/2021)
 • QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ Khóa CQ55 ( Chương trình 2) (19/08/2021)
 • QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ Khóa CQ51, CQ52, CQ53, CQ54 (CT1 và CT2);  Đại học VB2 Khóa 18; LTĐH Khóa 20, 22 (05/07/2021)
 • Thông báo v/v giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn Thống kê và phân tích dự báo (02/07/2021)
 • QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học Chính quy Khóa CQ55 (Chương trình 1) (29/06/2021)
 • Quyết định v/v bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (07/06/2021)
 • Công văn về việc kê khai Sơ yếu lý lịch viên chức, lao động hợp đồng (07/06/2021)
 • Mẫu bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 (24/05/2021)                    >>Xem thêm
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google
Share on Buzz
 • In bài viết
 • Xem phản hồi
 • Gửi phản hồi                                              Thông báo
 • TB: v/v Lịch thi kết thúc HP/MH đối với các lớp hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình, học lại, học cải thiện điểm, học bù  Đợt 2, Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022
 • TB: v/v Điều chỉnh lịch học và TKB môn học Giáo dục thể chất của CQ58 (chương trình chuẩn)
 • Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào hệ Đại học chính quy khóa 59 diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Thông báo v/v thi tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2021
 • TB: v/v điều chỉnh hội trường học Giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022
 • TB: v/v Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 56 Chương trình chất lượng cao
 • TB: v/v Lịch học các học phần/môn học các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022
 • Thông báo v/v tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2021
 • TB: v/v Kế hoạch học tập và học môn học GDQP&AN học kỳ I (2021 - 2022) đối với sinh viên CQ58 các ngành: TC - NH, QTKD, Ngôn ngữ Anh
 • TB: v/v lịch Cố vấn học tập gặp mặt lớp sinh viên CQ59                

Video liên quan