Hướng dẫn dùng gcd trong PHP

  • Math
   • average
   • factorial
   • fibonacci
   • gcd
   • isEven
   • sPrime
   • lcm
   • median
 • Math
  • average
  • factorial
  • fibonacci
  • gcd
  • isEven
  • sPrime
  • lcm
  • median

Show

  Math

  average

  Trả về kết quả trung bình cộng của 2 hoặc nhiều số

  function average(...$items)
  {
    $count = count($items);
    
    return $count === 0 ? 0 : array_sum($items) / $count;
  }
  

  Ex:

  average(1, 2, 3); // 2
  

  factorial

  Trả về giai thừa của một số

  function factorial($n)
  {
    if ($n <= 1) {
      return 1;
    }
  
    return $n * factorial($n - 1);
  }
  

  Ex:

  factorial(6); // 720
  

  fibonacci

  Trả về mảng fibo giá trị lên đến đối số truyền vào

  function fibonacci($n)
  {
    $sequence = [0, 1];
  
    for ($i = 2; $i < $n; $i++) {
      $sequence[$i] = $sequence[$i-1] + $sequence[$i-2];
    }
  
    return $sequence;
  }
  

  Ex:

  fibonacci(6); // [0, 1, 1, 2, 3, 5]
  

  gcd

  Tìm ước số chung lớn nhất của 2 or nhiều số

  function gcd(...$numbers)
  {
    if (count($numbers) > 2) {
      return array_reduce($numbers, 'gcd');
    }
  
    $r = $numbers[0] % $numbers[1];
    return $r === 0 ? abs($numbers[1]) : gcd($numbers[1], $r);
  }
  

  Ex:

  gcd(8, 36); // 4
  gcd(12, 8, 32); // 4
  

  isEven

  Kiểm tra là số chẵn

  function isEven($number)
  {
    return ($number % 2) === 0;
  }
  

  Ex:

  isEven(4); // true
  

  sPrime

  Kiểm tra có phải là số nguyên tố

  function isPrime($number)
  {
    $boundary = floor(sqrt($number));
    for ($i = 2; $i <= $boundary; $i++) {
      if ($number % $i === 0) {
        return false;
      }
    }
  
    return $number >= 2;
  }
  

  Ex:

  isPrime(3); // true
  

  lcm

  Trả về bội số chung nhỏ nhất của 2 hoặc nhiều số

  function lcm(...$numbers)
  {
    $ans = $numbers[0];
    for ($i = 1, $max = count($numbers); $i < $max; $i++) {
      $ans = (($numbers[$i] * $ans) / gcd($numbers[$i], $ans));
    }
  
    return $ans;
  }
  

  Ex:

  lcm(12, 7); // 84
  lcm(1, 3, 4, 5); // 60
  

  median

  Trả về số trung vị của một mảng

  function median($numbers)
  {
    sort($numbers);
    $totalNumbers = count($numbers);
    $mid = floor($totalNumbers / 2);
  
    return ($totalNumbers % 2) === 0 ? ($numbers[$mid - 1] + $numbers[$mid]) / 2 : $numbers[$mid];
  }
  

  Ex:

  median([1, 3, 3, 6, 7, 8, 9]); // 6
  median([1, 2, 3, 6, 7, 9]); // 4.5
  

  Math

  average

  Trả về kết quả trung bình cộng của 2 hoặc nhiều số

  function average(...$items)
  {
    $count = count($items);
    
    return $count === 0 ? 0 : array_sum($items) / $count;
  }
  

  Ex:

  average(1, 2, 3); // 2
  

  factorial

  Trả về giai thừa của một số

  function factorial($n)
  {
    if ($n <= 1) {
      return 1;
    }
  
    return $n * factorial($n - 1);
  }
  

  Ex:

  factorial(6); // 720
  

  fibonacci

  Trả về mảng fibo giá trị lên đến đối số truyền vào

  function fibonacci($n)
  {
    $sequence = [0, 1];
  
    for ($i = 2; $i < $n; $i++) {
      $sequence[$i] = $sequence[$i-1] + $sequence[$i-2];
    }
  
    return $sequence;
  }
  

  Ex:

  fibonacci(6); // [0, 1, 1, 2, 3, 5]
  

  gcd

  Tìm ước số chung lớn nhất của 2 or nhiều số

  function gcd(...$numbers)
  {
    if (count($numbers) > 2) {
      return array_reduce($numbers, 'gcd');
    }
  
    $r = $numbers[0] % $numbers[1];
    return $r === 0 ? abs($numbers[1]) : gcd($numbers[1], $r);
  }
  

  Ex:

  gcd(8, 36); // 4
  gcd(12, 8, 32); // 4
  

  isEven

  Kiểm tra là số chẵn

  function isEven($number)
  {
    return ($number % 2) === 0;
  }
  

  Ex:

  isEven(4); // true
  

  sPrime

  Kiểm tra có phải là số nguyên tố

  function isPrime($number)
  {
    $boundary = floor(sqrt($number));
    for ($i = 2; $i <= $boundary; $i++) {
      if ($number % $i === 0) {
        return false;
      }
    }
  
    return $number >= 2;
  }
  

  Ex:

  isPrime(3); // true
  

  lcm

  Trả về bội số chung nhỏ nhất của 2 hoặc nhiều số

  function lcm(...$numbers)
  {
    $ans = $numbers[0];
    for ($i = 1, $max = count($numbers); $i < $max; $i++) {
      $ans = (($numbers[$i] * $ans) / gcd($numbers[$i], $ans));
    }
  
    return $ans;
  }
  

  Ex:

  lcm(12, 7); // 84
  lcm(1, 3, 4, 5); // 60
  

  Trả về số trung vị của một mảng

  function median($numbers)
  {
    sort($numbers);
    $totalNumbers = count($numbers);
    $mid = floor($totalNumbers / 2);
  
    return ($totalNumbers % 2) === 0 ? ($numbers[$mid - 1] + $numbers[$mid]) / 2 : $numbers[$mid];
  }
  

  Ex:

  median([1, 3, 3, 6, 7, 8, 9]); // 6
  median([1, 2, 3, 6, 7, 9]); // 4.5
  

  Còn nữa…

  Source: https://github.com/30-seconds/30-seconds-of-php-code

  Việt Nam Tutor

  Hi, mình là Anthony Nguyễn. Hiện đang là Full Stack Developer. Mong được giao lưu với bạn đọc và nhận được nhiều gạch đá, xi măng, sỏi để xây biệt thự:)