Hướng dẫn how do you print quotes in html? - làm thế nào để bạn in dấu ngoặc kép trong html?

Các yếu tố trích dẫn và trích dẫn HTMLQuotation and Citation Elements


Trong chương này, chúng ta sẽ trải qua ____ 1, ____ 2, ,

, HTML.


Thí dụ

Đây là một trích dẫn từ trang web của WWF:

Trong gần 60 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của tự nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF làm việc tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi hơn một triệu thành viên tại Hoa Kỳ và gần năm triệu trên toàn cầu.

Hãy tự mình thử »


HTML cho trích dẫn

Phần tử HTML

xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt các yếu tố

.

Thí dụ

Đây là một trích dẫn từ trang web của WWF:


For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.

Hãy tự mình thử »


HTML cho trích dẫn

Phần tử HTML

xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt các yếu tố

.

Thí dụ

Đây là một trích dẫn từ trang web của WWF:

Hãy tự mình thử »HTML cho trích dẫn

Phần tử HTML

xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt các yếu tố

.

Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu. Use the global title attribute to show the description for the abbreviation/acronym when you mouse over the element. 

Thí dụ

HTML cho các trích dẫn ngắn

Hãy tự mình thử »


HTML cho trích dẫn

Phần tử HTML

xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt các yếu tố

.

Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.

Thí dụ

HTML cho các trích dẫn ngắn
Written by John Doe.

Visit us at:

Example.com

Box 564, Disneyland

USA

Hãy tự mình thử »


HTML cho trích dẫn

Phần tử HTML

xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt các yếu tố

. A person's name is not the title of a work.

Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.

Thí dụ

HTML cho các trích dẫn ngắn

Hãy tự mình thử »


HTML cho trích dẫn

Phần tử HTML

xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt các yếu tố

.

Thí dụ

Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.

Hãy tự mình thử »


HTML cho trích dẫn


Các yếu tố trích dẫn và trích dẫn HTML

Phần tử HTML
xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.
Trình duyệt thường thụt các yếu tố
.
Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.HTML cho các trích dẫn ngắn
Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.HTML cho các trích dẫn ngắn
Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.HTML cho các trích dẫn ngắn
Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.HTML cho các trích dẫn ngắn
Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.HTML cho các trích dẫn ngắn
Dưới đây là một trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm, WWF đã bảo vệ tương lai của thiên nhiên. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF hoạt động tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1,2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và chiếm 5 triệu trên toàn cầu.HTML cho các trích dẫn ngắn

Thẻ HTML xác định một trích dẫn ngắn.Phần tử HTML chỉ ra rằng văn bản kèm theo là một trích dẫn nội tuyến ngắn. Hầu hết các trình duyệt hiện đại thực hiện điều này bằng cách xung quanh văn bản trong dấu ngoặc kép. Yếu tố này được dành cho các trích dẫn ngắn không yêu cầu phá vỡ đoạn văn; Đối với các trích dẫn dài sử dụng phần tử

. HTML element indicates that the enclosed text is a short inline quotation. Most modern browsers implement this by surrounding the text in quotation marks. This element is intended for short quotations that don't require paragraph breaks; for long quotations use the
element.

Thử nó

Danh mục nội dung Nội dung dòng chảy, nội dung phrasing, nội dung sờ thấy.
Nội dung cho phépNội dung phrasing.
Thiếu ThẻKhông, cả thẻ bắt đầu và kết thúc là bắt buộc.
Cha mẹ được phép Bất kỳ yếu tố nào chấp nhận nội dung phrasing.
Vai trò aria ngầmKhông có vai trò tương ứng
Vai trò ARIA cho phépKhông tí nào
Giao diện DOM
9

Lưu ý: Hầu hết các trình duyệt hiện đại sẽ tự động thêm dấu ngoặc kép xung quanh văn bản bên trong một phần tử . Một quy tắc phong cách có thể cần thiết để thêm dấu ngoặc kép trong các trình duyệt cũ hơn. Most modern browsers will automatically add quotation marks around text inside a element. A style rule may be needed to add quotation marks in older browsers.

Thuộc tính

Yếu tố này bao gồm các thuộc tính toàn cầu.

1

Giá trị của thuộc tính này là một URL chỉ định một tài liệu hoặc tin nhắn nguồn cho thông tin được trích dẫn. Thuộc tính này được dự định chỉ ra thông tin giải thích bối cảnh hoặc tham chiếu cho báo giá.

Thí dụ

<p>
  According to Mozilla's website,
  <q cite="https://www.mozilla.org/en-US/about/history/details/">Firefox 1.0 was released in 2004 and became a big success.q>
p>

Thông số kỹ thuật

Sự chỉ rõ
HTML Standard # the-Q-Mement
# the-q-element

Tính tương thích của trình duyệt web

Bảng BCD chỉ tải trong trình duyệt

Xem thêm

  • Yếu tố
    cho các trích dẫn dài.
  • Yếu tố cho trích dẫn nguồn.