Hướng dẫn os.chdir trong python - os.chdir trong python


Trang trước

Show

Trang sau  


Miêu tả

Phương thức chdir() thay đổi thư mục làm việc hiện tại tới path đã cho. Phương thức này trả về None trong tất cả trường hợp.chdir() thay đổi thư mục làm việc hiện tại tới path đã cho. Phương thức này trả về None trong tất cả trường hợp.

Cú pháp

Cú pháp của chdir() trong Python:chdir() trong Python:

os.chdir(path)

Chi tiết về tham số:

 • path -- Đây là path đầy đủ của thư mục để được thay đổi tới một vị trí mới. -- Đây là path đầy đủ của thư mục để được thay đổi tới một vị trí mới.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của chdir() trong Python.

 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp

Trang trước

PDF

Trang sau  

file_io_trong_python.jspBài viết liên quan

 • 160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 • 155 bài học Java tiếng Việt hay nhất

 • 100 bài học Android tiếng Việt hay nhất

 • 247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học PHP

 • 101 bài học C++ hay nhất

 • 97 bài tập C++ có giải hay nhất

 • 208 bài học Javascript có giải hay nhất

Lập trình điều khiển led đơn với board mạch Arduino

Sử dụng kiểu dữ liệu số (number) trong PHPos Module có một số phương thức giúp bạn tạo, xóa, và thay đổi các thư mục.

Câu lệnh join trong MySQL với Python

Giới thiệu môn học Ngôn ngữ lập trình Python

Cấu trúc điều khiển vòng lặp while trong Python

os.mkdir("thu_muc_moi")

Làm việc với thư mục trong Python

 
import os

# Tao mot thu muc la "test"
os.mkdir("test")

Tất cả file được chứa trong các thư mục đa dạng và Python cũng cung cấp rất nhiều phương thức để xử lý các hoạt động đa dạng liên quan tới thư mục. os Module có một số phương thức giúp bạn tạo, xóa, và thay đổi các thư mục.

Phương thức mkdir() trong Python

Cấu trúc điều khiển vòng lặp while trong Python

os.chdir("thu_muc_moi")

Làm việc với thư mục trong Python

 
import os

# Thay doi mot thu muc toi "/home/newdir"
os.chdir("/home/newdir")

Tất cả file được chứa trong các thư mục đa dạng và Python cũng cung cấp rất nhiều phương thức để xử lý các hoạt động đa dạng liên quan tới thư mục. os Module có một số phương thức giúp bạn tạo, xóa, và thay đổi các thư mục.

Phương thức mkdir() trong Python

Cấu trúc điều khiển vòng lặp while trong Python

os.getcwd()

Làm việc với thư mục trong Python

 
import os

# Lenh nay se cung cap vi tri thu muc hien tai
os.getcwd()

Tất cả file được chứa trong các thư mục đa dạng và Python cũng cung cấp rất nhiều phương thức để xử lý các hoạt động đa dạng liên quan tới thư mục. os Module có một số phương thức giúp bạn tạo, xóa, và thay đổi các thư mục.

Phương thức mkdir() trong Python

Bạn có thể sử dụng phương thức mkdir() của os Module để tạo các thư mục trong thư mục hiện tại. Bạn cần cung cấp một tham số là tên thư mục cho phương thức này.

Cấu trúc điều khiển vòng lặp while trong Python

os.rmdir('ten_thu_muc')

Làm việc với thư mục trong Python

 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
0

Tất cả file được chứa trong các thư mục đa dạng và Python cũng cung cấp rất nhiều phương thức để xử lý các hoạt động đa dạng liên quan tới thư mục. os Module có một số phương thức giúp bạn tạo, xóa, và thay đổi các thư mục.

Phương thức mkdir() trong Python

Bạn có thể sử dụng phương thức mkdir() của os Module để tạo các thư mục trong thư mục hiện tại. Bạn cần cung cấp một tham số là tên thư mục cho phương thức này. 6702081

Trong ví dụ trên, chúng ta lấy list directories và files của foler

os.mkdir("thu_muc_moi")
5. Còn đoạn code bên dưới sẽ list directories và files của current directory.os để giúp thao tác với thư mục, tập tin dễ dàng hơn.

Hàm

os.mkdir("thu_muc_moi")
6 giúp tạo một thư mục mới với việc cung cấp đường dẫn đầy đủ (full path). Nếu không cung cấp full path thì thư mục mới sẽ được tạo trong current directory.Show

 • 1. Thư mục hiện hành (current directory) trong Python
 • 1.1. Lấy đường dẫn của current directory trong Python
 • 1.2. Thay đổi current directory trong Python
 • Trong ví dụ trên, chúng ta đang làm việc với file code Python
  os.mkdir("thu_muc_moi")
  
  0 nằm trong thư mục
  os.mkdir("thu_muc_moi")
  
  1.
 • 3. Tạo (create) một thư mục mới trong Python
 • 4. Đổi tên (rename) thư mục hoặc file trong Python
 • 5. Xóa (delete) thư mục hoặc file trong Python

1. Thư mục hiện hành (current directory) trong Python

1.1. Lấy đường dẫn của current directory trong Python

Để lấy đường dẫn của thư mục hiện hành (current directory), chúng ta sử dụng hàm

Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
8 trong module os. Hàm
Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
8 sẽ trả về một string là đường dẫn của thư mục mà chúng ta đang làm việc trong đó.
Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
8
trong module os. Hàm
Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
8
sẽ trả về một string là đường dẫn của thư mục mà chúng ta đang làm việc trong đó.

 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
1
Kết quả
 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
2

Trong ví dụ trên, chúng ta đang làm việc với file code Python

os.mkdir("thu_muc_moi")
0 nằm trong thư mục
os.mkdir("thu_muc_moi")
1.
os.mkdir("thu_muc_moi")
0
nằm trong thư mục
os.mkdir("thu_muc_moi")
1
.

1.2. Thay đổi current directory trong Python

Tùy vào yêu cầu chương trình, chúng ta có thể thay đổi current directory. Module os hỗ trợ hàm

os.mkdir("thu_muc_moi")
2 để làm việc này.os hỗ trợ hàm
os.mkdir("thu_muc_moi")
2
để làm việc này.

 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
3
Kết quả
 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
4

Trong ví dụ trên, chúng ta đang làm việc với file code Python os.mkdir("thu_muc_moi") 0 nằm trong thư mục os.mkdir("thu_muc_moi") 1.

1.2. Thay đổi current directory trong Python

os.mkdir("thu_muc_moi")
3 giúp lấy danh sách tập tin và thư mục con của một thư mục được chỉ rõ đường dẫn. Nếu đường dẫn không được chỉ rõ thì
os.mkdir("thu_muc_moi")
3
sẽ lấy danh sách tập tin và thư mục con của current directory.

 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
5
Kết quả
 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
6

Trong ví dụ trên, chúng ta đang làm việc với file code Python

os.mkdir("thu_muc_moi")
0 nằm trong thư mục
os.mkdir("thu_muc_moi")
1.
os.mkdir("thu_muc_moi")
5
. Còn đoạn code bên dưới sẽ list directories và files của current directory.

 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
7
Kết quả
 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
8

3. Tạo (create) một thư mục mới trong Python

Trong ví dụ trên, chúng ta đang làm việc với file code Python

os.mkdir("thu_muc_moi")
0 nằm trong thư mục
os.mkdir("thu_muc_moi")
1.
os.mkdir("thu_muc_moi")
6
giúp tạo một thư mục mới với việc cung cấp đường dẫn đầy đủ (full path). Nếu không cung cấp full path thì thư mục mới sẽ được tạo trong current directory.

 
import os

path = "/usr/tmp"

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()
print "Thu muc dang lam viec hien tai la %s" % retval

# Bay gio thay doi thu muc
os.chdir( path )

# Kiem tra thu muc lam viec hien tai.
retval = os.getcwd()

print "Thu muc da duoc thay doi thanh cong %s" % retval
9

4. Đổi tên (rename) thư mục hoặc file trong Python

5. Xóa (delete) thư mục hoặc file trong Python

os.mkdir("thu_muc_moi")
7. Hàm
os.mkdir("thu_muc_moi")
7
có 2 tham số cơ bản. Tham số 1 là tên (hoặc đường dẫn) của folder hoặc file cũ. Tham số 2 là tên (hoặc đường dẫn) của folder hoặc file mới.

Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
0
Kết quả
Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
1

5. Xóa (delete) thư mục hoặc file trong Python

Một file có thể được xóa với hàm remove(). Còn một thư mục có thể xóa với hàm

os.mkdir("thu_muc_moi")
9.
os.mkdir("thu_muc_moi")
9
.

Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
2
Kết quả
Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
3

Hàm

os.mkdir("thu_muc_moi")
9 chỉ có thể xóa những folder rỗng (empty folder).
os.mkdir("thu_muc_moi")
9
chỉ có thể xóa những folder rỗng (empty folder).

Giả sử, chúng ta có folder hocit có chứa 1 file data.txt. Lúc này, sử dụng hàm

os.mkdir("thu_muc_moi")
9 để xóa thì chương trình sẽ báo lỗi.hocit có chứa 1 file data.txt. Lúc này, sử dụng hàm
os.mkdir("thu_muc_moi")
9
để xóa thì chương trình sẽ báo lỗi.

Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
4
Kết quả
Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
5

Để xóa một folder không rỗng thì chúng ta sử dụng hàm

 
import os

# Tao mot thu muc la "test"
os.mkdir("test")
2 trong module shutil.
 
import os

# Tao mot thu muc la "test"
os.mkdir("test")
2
trong module shutil.

Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
6
Kết quả
Thu muc dang lam viec hien tai la /usr
Thu muc da duoc thay doi thanh cong /usr/tmp
7
 • Lập trình điều khiển led đơn với board mạch Arduino
 • Sử dụng kiểu dữ liệu số (number) trong PHP
 • Câu lệnh join trong MySQL với Python
 • Giới thiệu môn học Ngôn ngữ lập trình Python
 • Cấu trúc điều khiển vòng lặp while trong Python