Hướng dẫn read last line of text file python - đọc dòng cuối cùng của tệp văn bản python

Trên các hệ thống có lệnh tail, bạn có thể sử dụng tail, đối với các tệp lớn sẽ làm giảm sự cần thiết của việc đọc toàn bộ tệp.

from subprocess import Popen, PIPE
f = 'yourfilename.txt'
# Get the last line from the file
p = Popen(['tail','-1',f],shell=False, stderr=PIPE, stdout=PIPE)
res,err = p.communicate()
if err:
  print (err.decode())
else:
  # Use split to get the part of the line that you require
  res = res.decode().split('location="')[1].strip().split('"')[0]
  print (res)

Đối với một ____99 chung:

res = res.decode()
print(res)

Để điều chỉnh số lượng dòng, hãy thay đổi lệnh tail. Trong 10 dòng cuối cùng, bạn sẽ sử dụng

res = res.decode()
print(res)
1
For the last 10 lines you would use
res = res.decode()
print(res)
1

Từ dòng thứ n đến cuối:

res = res.decode()
print(res)
2 trong đó 10.000 là dòng bạn muốn đọc từ
where 10,000 is the line you want to read from

Lưu ý: Lệnh

res = res.decode()
print(res)
3 chỉ được yêu cầu cho
res = res.decode()
print(res)
4

res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0]

sẽ làm việc cho

res = res.decode()
print(res)
5

Hướng dẫn read last line of text file python - đọc dòng cuối cùng của tệp văn bản python

 1. Làm thế nào để
 2. Python làm thế nào
 3. Đọc dòng tệp cuối cùng bằng Python

 1. Đọc dòng tệp cuối cùng với vòng lặp
  res = res.decode()
  print(res)
  
  6 trong Python
 2. Đọc dòng tệp cuối cùng với hàm
  res = res.decode()
  print(res)
  
  7 trong Python

Hướng dẫn này sẽ thảo luận về các phương pháp để đọc dòng cuối cùng từ một tệp trong Python.

Đọc dòng tệp cuối cùng với vòng lặp res = res.decode() print(res) 6 trong Python

Đọc dòng tệp cuối cùng với hàm

res = res.decode()
print(res)
7 trong Python

Hướng dẫn này sẽ thảo luận về các phương pháp để đọc dòng cuối cùng từ một tệp trong Python.

Output:

This is the last file

Vòng lặp

res = res.decode()
print(res)
6 được sử dụng để lặp lại thông qua từng yếu tố của một điều có thể đi được trong Python. Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp
res = res.decode()
print(res)
6 để lặp qua từng dòng bên trong một tệp theo tuần tự và sau đó đọc dòng cuối cùng của tệp. Đoạn mã sau đây chỉ cho chúng ta cách đọc dòng cuối cùng của một tệp với vòng lặp
res = res.decode()
print(res)
6.

Đọc dòng tệp cuối cùng với hàm res = res.decode() print(res) 7 trong Python

Hướng dẫn này sẽ thảo luận về các phương pháp để đọc dòng cuối cùng từ một tệp trong Python.

with open('file.txt', 'r') as f:
  last_line = f.readlines()[-1]
print(last_line)

Output:

This is the last file

Vòng lặp

res = res.decode()
print(res)
6 được sử dụng để lặp lại thông qua từng yếu tố của một điều có thể đi được trong Python. Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp
res = res.decode()
print(res)
6 để lặp qua từng dòng bên trong một tệp theo tuần tự và sau đó đọc dòng cuối cùng của tệp. Đoạn mã sau đây chỉ cho chúng ta cách đọc dòng cuối cùng của một tệp với vòng lặp
res = res.decode()
print(res)
6.

with open('file.txt', 'r') as f:
  for line in f:
    pass
  last_line = line
print(last_line)

Hướng dẫn read last line of text file python - đọc dòng cuối cùng của tệp văn bản python
Hướng dẫn read last line of text file python - đọc dòng cuối cùng của tệp văn bản python

Chúng tôi đã mở tệp

res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0]
2 trong chế độ
res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0]
3 và sử dụng vòng
res = res.decode()
print(res)
6 để lặp qua từng dòng trong tệp. Chúng tôi đã sử dụng từ khóa
res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0]
5 để giữ cho vòng lặp trống. Từ khóa
res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0]
5 này hoạt động như một dòng trống trong Python và được sử dụng khi chúng tôi không muốn viết bất kỳ mã nào bên trong một vòng lặp hoặc một câu lệnh có điều kiện. Chúng tôi lưu trữ dòng cuối cùng bên trong biến
res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0]
7 khi vòng lặp kết thúc và in giá trị của nó.

Hàm

res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0]
9 đọc tất cả các dòng của một tệp và trả về chúng dưới dạng một danh sách. Sau đó, chúng ta có thể nhận được dòng cuối cùng của tệp bằng cách tham chiếu chỉ mục cuối cùng của danh sách bằng cách sử dụng
with open('file.txt', 'r') as f:
  for line in f:
    pass
  last_line = line
print(last_line)
0 làm chỉ mục. Ví dụ mã sau đây cho chúng ta biết cách đọc dòng cuối cùng của một tệp có chức năng Python từ ____29.

Chúng tôi đã mở tệp res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0] 2 ở chế độ res = res.split('location="')[1].strip().split('"')[0] 3 và sử dụng with open('file.txt', 'r') as f: for line in f: pass last_line = line print(last_line) 4 để đọc dòng cuối cùng của tệp. Chúng tôi đã sử dụng with open('file.txt', 'r') as f: for line in f: pass last_line = line print(last_line) 5 vì hàm res = res.decode() print(res) 7 trả về tất cả các dòng dưới dạng danh sách và chỉ mục with open('file.txt', 'r') as f: for line in f: pass last_line = line print(last_line) 5 này cung cấp cho chúng tôi yếu tố cuối cùng của danh sách đó.

 • Trong Python, không có phương thức nào có thể đọc trực tiếp dòng cuối cùng của một tệp. Vì vậy, chúng ta phải đọc toàn bộ tập tin tuần tự cho đến khi chúng ta đạt đến dòng cuối cùng. Phương thức đầu tiên đọc từng dòng tệp, trong khi phương thức thứ hai đọc đồng thời tất cả các dòng.
 • Maisam là một nhà khoa học dữ liệu có tay nghề cao và có động lực. Ông có hơn 4 năm kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình Python. Anh ấy thích giải quyết các vấn đề phức tạp và chia sẻ kết quả của mình trên Internet.
 • LinkedIn
 • Bài viết liên quan - Tệp Python
 • Nhận tất cả các tệp của một thư mục
 • Xóa một tệp và thư mục trong Python
  Hướng dẫn read last line of text file python - đọc dòng cuối cùng của tệp văn bản python
 • Điều nào sau đây có thể được sử dụng để in dòng cuối cùng của tệp văn bản?

  Đuôi lệnh -n được sử dụng để in dòng cuối cùng của một tệp.tail -n is used to print the last line of a file.

  Làm thế nào để Python đại diện cho phần cuối của một dòng khi đọc các tệp?

  Nhân vật dòng mới trong Python là \ n.Nó được sử dụng để chỉ ra sự kết thúc của một dòng văn bản.Bạn có thể in các chuỗi mà không cần thêm một dòng mới có kết thúc =, đó là ký tự sẽ được sử dụng để tách các dòng.\n . It is used to indicate the end of a line of text. You can print strings without adding a new line with end = , which is the character that will be used to separate the lines.

  Việc sử dụng phương thức Tell () trong Python là gì?

  Phương thức Tệp Python Tell () Phương thức Tell () trả về vị trí tệp hiện tại trong luồng tệp.Mẹo: Bạn có thể thay đổi vị trí tệp hiện tại với phương thức Seek ().returns the current file position in a file stream. Tip: You can change the current file position with the seek() method.