Hướng dẫn what is text color in html? - màu văn bản trong html là gì?


Thuộc tính HTML style được sử dụng để thêm các kiểu vào một phần tử, chẳng hạn như màu sắc, phông chữ, kích thước, v.v.Thuộc tính kiểu HTML

Đặt kiểu của một phần tử HTML, có thể được thực hiện với thuộc tính style.

Thuộc tính HTML style có cú pháp sau:

Tài sản là một tài sản CSS. Giá trị là giá trị CSS.property is a CSS property. The value is a CSS value.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về CSS sau này trong hướng dẫn này.


Màu nền

Thuộc tính CSS background-color xác định màu nền cho phần tử HTML.

Thí dụ

Đặt màu nền cho một trang thành Powderblue:

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.

This is a paragraph.

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.

Thí dụ

Đặt màu nền cho một trang thành Powderblue:

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.

This is a paragraph.

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.Hãy tự mình thử »

Đặt màu nền cho hai yếu tố khác nhau:

Thí dụ

Đặt màu nền cho một trang thành Powderblue:

This is a paragraph.

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.


Hãy tự mình thử »

Đặt màu nền cho hai yếu tố khác nhau:

Thí dụ

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.

This is a paragraph.

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.


Hãy tự mình thử »

Đặt màu nền cho hai yếu tố khác nhau:

Thí dụ

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.

This is a paragraph.

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.


Hãy tự mình thử »

Đặt màu nền cho hai yếu tố khác nhau:

Thí dụ

Đặt màu nền cho một trang thành Powderblue:

Centered paragraph.

Đây là một tiêu đề này là một đoạn văn.


Hãy tự mình thử »

 • Đặt màu nền cho hai yếu tố khác nhau:
 • Văn bản màu
 • Thuộc tính CSS color xác định màu văn bản cho phần tử HTML:
 • Đây là một tiêu đề Đây là một đoạn văn.
 • Phông chữ
 • Thuộc tính CSS font-family xác định phông chữ sẽ được sử dụng cho phần tử HTML:

Cỡ chữ
Không được hỗ trợ trong HTML5.

Thẻ style5 đã được sử dụng trong HTML 4 để chỉ định mặt phông chữ, kích thước phông chữ và màu của văn bản.


Sử dụng gì thay thế?

Thí dụ

Đặt màu của văn bản (với CSS):

Đây là một đoạn văn. Đây là một đoạn khác.

This is another paragraph.

Hãy tự mình thử »

Thí dụ

Đặt màu của văn bản (với CSS):

Đây là một đoạn văn. Đây là một đoạn khác.

This is another paragraph.

Hãy tự mình thử »

Thí dụ

Đặt màu của văn bản (với CSS):

Đây là một đoạn văn. Đây là một đoạn khác.

This is another paragraph.

Hãy tự mình thử »

Đặt phông chữ của văn bản (với CSS):Cải thiện bài viết

Lưu bài viết

 • Đọc
 • Bàn luận
 • Cải thiện bài viết

  Lưu bài viết

  ĐọcHTML color Attribute is used to specify the text color inside the element. 

  Syntax:

  Bàn luận

  • color_name: Nó đặt màu văn bản bằng cách sử dụng tên màu. Ví dụ: Red Red. It sets the text color by using color name. For example: “red”.
  • hex_number: Nó đặt màu văn bản bằng cách sử dụng mã hex màu. Ví dụ: Số#0000ff. It sets the text color by using color hex code. For example: “#0000ff”.
  • RGB_NUMBER: Nó đặt màu văn bản bằng cách sử dụng mã RGB. Ví dụ: Hồi RGB (0, 153, 0). It sets the text color by using rgb code. For example: “rgb(0, 153, 0)”.

  Lưu ý: Thuộc tính màu không được hỗ trợ bởi HTML5. & NBSP; The color attribute is not supported by HTML5. 

  Ví dụ: & nbsp; 

  HTML

  style6

  style7style8style9

  style7style1style9

  style3style7style5style9

  style7style8style9style0

  style3style2style5style9

  style2style1style9

  style7style9style9

  style3style7style9 background-color4

  background-color5background-color6

  background-color5background-color8

  background-color5color0

  style3style2style9style9

  style3style7color7style9

  style3style7style9 background-color4

  background-color5font-family4

  background-color5font-family6

  background-color5color0

  style3style2style9style9

  style3style7color7style9

  style3style7style9 background-color4

  background-color5text-align2

  background-color5color0

  style3style2style9style9

  style2style9style9

  style2style8style9

  Output:

    

  Hướng dẫn what is text color in html? - màu văn bản trong html là gì?
   

  Các trình duyệt được hỗ trợ: Trình duyệt được hỗ trợ bởi thuộc tính màu HTML được liệt kê dưới đây: The browser supported by HTML color attribute are listed below:

  • Google Chrome
  • trình duyệt web IE
  • Firefox
  • Cuộc đi săn
  • Opera

  HTML là nền tảng của các trang web, được sử dụng để phát triển trang web bằng cách cấu trúc các trang web và ứng dụng web.

  Màu sắc của văn bản trong HTML là gì?

  hex_number: Nó đặt màu văn bản bằng cách sử dụng mã hex màu.Ví dụ: Số#0000ff.RGB_NUMBER: Nó đặt màu văn bản bằng cách sử dụng mã RGB.Ví dụ: Hồi RGB (0, 153, 0).. For example: “#0000ff”. rgb_number: It sets the text color by using rgb code. For example: “rgb(0, 153, 0)”.

  Màu văn bản là gì?

  Màu sắc đôi khi được sử dụng để truyền đạt ý nghĩa ngoài văn bản cơ bản.Ví dụ, trong một giáo trình khóa học, bạn có thể sử dụng màu sắc để nhấn mạnh một tuyên bố quan trọng.Hoặc, trên một slide PowerPoint hiển thị câu hỏi trắc nghiệm, bạn có thể hiển thị câu trả lời đúng bằng màu xanh lá cây và tô màu các câu trả lời không chính xác màu đỏ.sometimes used to convey meaning beyond the basic text. In a course syllabus, for example, you may use color to emphasize an important statement. Or, on a PowerPoint slide showing a multiple choice question, you might show the correct answer in green and color the incorrect answers in red.

  Màu văn bản trong CSS là gì?

  Màu văn bản Thuộc tính màu được sử dụng để đặt màu của văn bản.Màu sắc được chỉ định bởi: một tên màu - như "màu đỏ" giá trị hex - như "#ff0000" một giá trị RGB - như "RGB (255,0,0)"The color property is used to set the color of the text. The color is specified by: a color name - like "red" a HEX value - like "#ff0000" an RGB value - like "rgb(255,0,0)"