9 phút đọc

In the school library nghĩa là gì

UNIT 7: THATS MY SCHOOL Bài 7: ĐÓ LÀ TRƯỜNG TÔI Lesson 1 (Bài học 1) Vocabulary (Từ vựng) classroom [kla:srum] (n) lớp học large [la:d3] (odj) lớn computer [kampjirta] (n) máy tín
In the school library nghĩa là gì

UNIT 7: THATS MY SCHOOL Bài 7: ĐÓ LÀ TRƯỜNG TÔI Lesson 1 (Bài học 1) Vocabulary (Từ vựng) classroom [kla:srum] (n) lớp học large [la:d3] (odj) lớn computer [kampjirta] (n) máy tính music [mju:zik] (n) âm nhạc library [ laibrori] (n) thư viện big [big] (odj) lớn small [smo:l] (adj) nhỏ & Grammar (Ngữ pháp) 1. Danh tử ghép (kép) (Compound noun) Danh từ ghép có thể được thành lộp bởi sự kết hợp một danh từ với một danh động từ. Noun (Danh từ) + Gerund (danh động từ) = Compound noun (Danh từ ghép) Ex: Danh từ Danh động từ rice + cooking fire + making lorry + driving clothes + washing Danh từ ghép rice-cooking (việc nâu nướng) fire-making (việc nhóm lửa) lorry-driving (việc lái xe tải) clothes-washing (việc giặt giũ) Lưu ý: Một danh động từ ghép với một danh từ, thường thì có một danh từ chính chỉ mục đích đứng trước danh động từ. * Cách thành láp danh tử ghép Ex: bath + room girl + friend tooth + paste skate + board sun + flower petrol + station Danh từ + danh từ (N + N) bathroom (phòng tắm) girlfriend (bạn gái) toothpaste (kem đánh răng) skateboard (ván trượt) sunflower (hoa hướng dương) petrol station (trạm xăng) Tính tử + danh từ (Adi + N) Ex: white + board -> whiteboard (bảng trắng) black + bird > blackbird (chim sáo) green + house > greenhouse (nhà kính) Danh từ + danh dỏng từ (N + Gerund) Trong trường họp này, danh từ chỉ một loại công việc nào đó. Ex: bus + driving -» bus driving (việc lái xe buýt) vegetable + picking vegetable picking (việc hái rau) Gerund (danh động tù) + Noun (Danh từ) = Compound noun (Danh từ ghép) Ex: living + room »living-room (phòng khách) drawing + board -»drawing board (bảng vẽ) running + shoes -> running-shoes (giày chạy bộ) living + room -» living-room (phòng khách) Lưu ỷ: Khi chúng ta sử dụng một danh động từ ghép với một danh từ, chúng ta có thể đoán nghĩa được rằng việc đó có liên quan đến danh từ (danh từ đó được dùng để làm gì). Giới thiệu về các phòng ở trường học Để giới thiệu các phòng ở trường học, chúng ta dùng cấu trúc sau khi bạn đứng gần phòng cần giới thiệu: This is + the + tên các phòng. Đây là... Ex: This is the library. Đây là thư viện. Còn khi bạn đứng xa phòng cần giởi thiệu thì dùng cấu trúc sau: That's + the + phòng ở trường học. Đó là... Ex: That's the computer room. Đó là phòng vi tính. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). That's my school. Đó là trường cửa tôi. Is it big? Nó thì lớn phải không? Yes, it is. Vâng, đúng vậy. That's my classroom. Đó là lớp học của tôi. Is it big? Nó thì lớn phải không? No, it isn't. It's small. Không, không lớn. Nó thì nhỏ. Point and say. (Chỉ và nói). That's the gym. Đó là phòng tập thể dục. That's the library. Đó là thư viện. That's the computer room. Đó là phòng vì tính. That's the playground. Đó là sân chơi. Lets talk. (Chúng ta cùng nói). That's the library. Đó là thư viện. That's the classroom. Đó là lớp học. That's the computer room. Đó là phòng vi tính. That's the gym. Đó là phòng tập thể dục. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn). b 2. c 3. a Audio script Linda: That's the computer room. Nam: Is it big? Linda: Yes, it is. Linda: That's the gym. Nam: Is it big? Linda: No, it isn't. It's small. Linda: And that's the classroom. Nam: Is it big? Linda: Yes, it is. Look, read and write. (Nhìn, dọc và viết). That's the classroom. Đó là lớp học. That's the library. Đó là thư viện. That's the computer room. Đó là phòng vi tính. That's the gym. Đó là phòng tập thể dục. Lets sing. (Chúng ta cùng hát). This is the way we go to school This is the way we go to school Go to school, go to school. This is the way we go to school So early in the morning. This is the way we go to school Go to school, go to school. This is the way we go to school So early in the morning. Đây là con đường chúng tôi đến trường Đây là con đường chúng tôi đến trường, Đến trường, đến trường. Đây là con đường chúng tôi đến trường, Vào buổi sáng sớm. Đây là con đường chúng tôi đến trường, Đến trường, đến trường. Đây lò con đường chúng tôi đến trường, Vào buổi sóng sớm. Lesson 2 (Bài học 2) & Vocabulary (Từ vựng) new [nju:] (adj) mới old [ould] (adj) cũ a Grammar (Ngữ pháp) Để hỏi về trường, các phòng ở trường học của ai đó lớn hay nhỏ, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau: Is + the + tên các phỏng + tính từ? Tính từ ở đây chủ yếu là old (cũ), new (mới), small (nhỏ), big (lớn), large (rộng lớn),... Ex: Is the library new? Thư viện thì mới phải không? Ngoài ra, các em có thể thay "the" bằng tính từ sở hữu như "your (của bạn)", "his (của cậu ấy)", "her (của cô ấy)", đều được. Ex: Is your library new? Thư viện của bạn mới phái không? Trả lời câu hỏi trên, chúng ta dùng: Nếu câu là đúng với ý hỏi thì: Yes, it is. Vâng, đúng rồi. Còn nếu câu là không đúng với ý hỏi thì: No, it isn't. Không, không phải. Ex: Is the library new? Thư viện thì mới phải không? Yes, it is. Vâng, đúng rồi. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). Is your school big? Trường của bạn lớn phải không? Yes, it is. Vâng, đúng rồi. Is your classroom big? Lớp học của bạn lớn phải không? No, it isn't. It's small. Không, không lớn. Nó nhỏ. Point and say. (Chỉ và nói). Is the school new? Trường thì mới phải không? Yes, it is. Vâng, đúng rồi. Is the gym big? Phòng tập thể dục thì lớn phải không? Yes, it is. Vâng, đúng rồi. Is the library old? Thư viện thì củ phải không? No, it isn't. It's new. Không, không phải. Nó thì mới. Is the playground large? Sân chơi thì rộng lớn phải không? No, it isn't. It's small. Không, không phải. Nó thì nhỏ. Lets talk. (Chúng ta cùng nói). Is the classroom new? Phòng học thì mới phải không? No, it isn't. It's old. Không, không phải. Nó thì cũ. Is the library large? Thư viện thì rộng lớn phải không? Yes, it is. Vâng, đúng rồi. Is the gym big? Phòng tập thể dục thì lớn phải không? No, it isn't. It's small. Không, không phải. Nó thì nhỏ. Is the computer room large? Phòng vi tính thì rộng lớn phải không? Yes, it is. Vâng, đúng rồi. Listen and number. (Nghe và điền số). a3 b 1 c4 d2 Audio script Tom: Is your school new? Linda: No, it isn't. It's old. Tom: Is the library big? Linda: Yes, it is. Tom: Is your classroom big? Linda: No, it isn't. It's small. Tom: Is the school gym large? Linda: Yes, it is. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn). Nhìn vào ngôi trường của tôi. Ngôi trường thật đẹp. Đó là phòng học của tôi. Nó thì lớn. Và đó là phòng vi tính. Phòng vi tính mới nhưng nhỏ. Nhìn vào thư viện. Thư viện thì rộng lớn và mới. Và nhìn vào phòng tập thể dục. Nó thì lớn nhưng mà cũ. The classroom is big. Phòng học thì lớn. The computer room is small. Phòng vi tính thì nhỏ. The library is new. Thư viện thì mới. The gym is big. Phòng tập thể dục thì lớn. Write about your school. (Viết về ngôi trường của bạn). Hi, my name is Phuong Trinh. This is my school. Its name is Ngoc Hoi Primary school. It is very big. That is my classroom. It is beautiful. And that is the computer room. It is new and modern. The gym is small but beatiful. The library is big but old. I love my school. Xin chào, tên mình là Phương Trinh. Đây là trường của mình. Tên của nó là Trường Tiểu học Ngọc Hồi. Nó rất lớn. Kia là lớp của mình. Nó đẹp. Và đó là phòng vi tính. Nó mới và hiện dại. Phòng tập thể dục nhỏ nhưng dẹp. 'Thư viện thì lớn nhưng cũ. Mình yêu trường mình. Lesson 3 (Bài học 3) Listen and repeat. (Nghe và lặp lại). g gym The gym is old. Phòng tập thể dục thì cũ. look Look at the school. Nhìn vào trưông. Listen and write. (Nhìn và viết). 1. gym 2. Look Audio script The school gym is large. Look at the library. 3. Lets chant. (Chúng ta cùng ca hát). Is your school new? Trường của bạn mới phải không? Yes, it is. It's new. Vâng. Nó mới. Yes, it is. It's big. Vâng. Nó lớn. No, it isn't. It's small. Không. Nó nhỏ. No, it isn't. It's large. Không. Nó rộng lớn. Is your school new? Trường của bạn mới phải không? Is your school big? Trường của bạn lớn phải không? Is your classroom large? Lớp của bạn rộng lớn phải không? Is the playground small? Sân chơi thì nhỏ phải không? Read and match. (Đọc và nối). - d Is that your school? - Yes, it is. - c Is the library big? - No, it isn't. It's small. - a Is the music room new? - No, it isn't. It's old. - b This is my school. - Wow! It's very nice. Read and complete. (Đọc và hoàn thành đoạn vân). (1) playground (2) it (3) gym (4) classroom (5) nice Đây là trường của tôi. Nó thì mới và đẹp. Sân trường thì rộng rãi. Tôi chơi và trò chuyện với bạn bè ở đấy. Đó là thư viện. Thư viện thì cũ nhưng rộng rãi. Phòng tập thể dục thì mới nhưng nhỏ. Tôi tập thể dục ở đó. Và đây là lớp học của tôi. Nó rộng rãi và rất đẹp. Project. (Dự án/Đề án). Viết tên của những phòng trong trường của em. Nói cho bạn em biết về chúng. gym (phòng tập thể dục) library (thư viện) computer room (phòng vi tính) classroom (lớp học) Giáo viên có thể hướng dẫn cho các em chơi trò chơi sau: Slap the Board (Đập tay lên bảng) Dán những bức tranh về phòng trong trường lên bảng. Gọi 2 đội, mỗi đội gồm 4 học sinh lên bảng. Sau đó cô giáo sẽ đọc to câu có tên phòng trong trường. Ví dụ "This is the gym. (Đây là phòng thể dụcỴ. Lúc này nhiệm vụ của mỗi học sinh trong nhóm là phải chạy nhanh đến bức tranh có từ đó và "độp" lên từ đó. Cuối cùng đội nào có số lần "đập" vào tên phòng có trong trường học đúng nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng.

Video liên quan