Khi nói về cây dứa có bao nhiêu phát biểu đúng

Có bao nhiêu phương án sai khi nói về đặc điểm thích nghi và quá trình quang hợp của nhóm thực vật CAM? (1) Sống ở vùng hoang mạc khô hạn. (2) Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm. (3) Quá trình cố định CO2 theo chu trình Canvin được thực hiện vào ban đêm. (4) Gồm những loài mọng nước như dứa, thanh long, xương rồng. (5) Không xảy ra hô hấp sáng nên năng suất cao hơn thực vật C3. (6) Quá trình cố định CO2 diễn ra ở 2 khoảng thời gian khác nhau tại 2 loại lục lạp.


Câu 85124 Thông hiểu

Có bao nhiêu phương án sai khi nói về đặc điểm thích nghi và quá trình quang hợp của nhóm thực vật CAM?

(1) Sống ở vùng hoang mạc khô hạn.

(2) Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

(3) Quá trình cố định CO2 theo chu trình Canvin được thực hiện vào ban đêm.

(4) Gồm những loài mọng nước như dứa, thanh long, xương rồng.

(5) Không xảy ra hô hấp sáng nên năng suất cao hơn thực vật C3.

(6) Quá trình cố định CO2 diễn ra ở 2 khoảng thời gian khác nhau tại 2 loại lục lạp.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM --- Xem chi tiết
...

Video liên quan