Kinh tế vĩ mô là gì bằng tiếng anh

Cùng tham khảo và học một số từ vựng tiếng Anh trong chủ đề kinh tế vĩ mô:

Show

economists /i(ː)ˈkɒnəmɪsts/

nhà kinh tế học

philosopher /fɪˈlɒsəfə/

nhà triết học gia

coincidentally /kəʊˌɪnsɪˈdɛntli/

trùng hợp

excerpts /ˈɛksɜːpts/

ngoại lệ

in such a manner /ɪn/ /sʌʧ/ /ə/ /ˈmænə/

theo cách như vậy

gain /geɪn/

thu được

aggregate /ˈægrɪgɪt/

tổng hợp

capitalism /ˈkæpɪtəlɪzm/

chủ nghĩa tư bản

democratic /ˌdɛməˈkrætɪk/

dân chủ

citizens /ˈsɪtɪznz/

công dân

influence /ˈɪnflʊəns/

ảnh hưởng

intuitive /ɪnˈtju(ː)ɪtɪv/

trực giác

microeconomics /ˌmaɪkrəʊiːkəˈnɒmɪks/

kinh tế vi mô

macro-economics /ˈmækrəʊ/-/ˌiːkəˈnɒmɪks/

kinh tế vĩ mô

scarce resources /skeəs/ /rɪˈsɔːsɪz/

nguồn tài nguyên khan hiếm (như thức ăn, tiền bạc, nhân lực, …)

deploy /dɪˈplɔɪ/

triển khai

regulate/de-regulate /ˈrɛgjʊleɪt/

điều tiết / không điều tiết

productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvɪti/

năng suất

rigorous /ˈrɪgərəs/

nghiêm ngặt

assumptions /əˈsʌmpʃ(ə)nz/

giả định

fundamentally /ˌfʌndəˈmɛntli/

về cơ bản

unpredictable interactions /ˌʌnprɪˈdɪktəbl/ /ˌɪntərˈækʃənz/

tương tác không thể đoán trước

recession /rɪˈsɛʃən/

suy thoái kinh tế

inflation /ɪnˈfleɪʃən/

lạm phát

tangible /ˈtænʤəbl/

hữu hình

intangible /ɪnˈtænʤəbl/

vô hình

scarcity /ˈskeəsɪti/

sự khan hiếm

scarce services /skeəs/ /ˈsɜːvɪsɪz/

dịch vụ khan hiếm

scarce resources /skeəs/ /rɪˈsɔːsɪz/

tài nguyên khan hiếm

scarce goods /skeəs/ /gʊdz/

hàng hóa khan hiếm

primitive village /ˈprɪmɪtɪv/ /ˈvɪlɪʤ/

làng xã nguyên thủy

preserve /prɪˈzɜːv/

bảo tồn, bảo vệ, gìn giữ

photosynthetic plant /ˈfəʊtəʊ/ /sɪnˈθɛtɪk/ /plɑːnts/

cây xanh có tính quang hợp

oxygen /ˈɒksɪʤən/

ôxy

notion of /ˈnəʊʃən/ /ɒv/

khái niệm về

infinitely abundant /ˈɪnfɪnɪtli/ /əˈbʌndənt/

vô cùng phong phú

implication /ˌɪmplɪˈkeɪʃənz/

hàm ý

get diminished /gɛt/ /dɪˈmɪnɪʃt/

bị giảm bớt

for the sake of /fə/ /ðə/ /seɪk/ /ɒv/

vì lợi ích của

atmosphere /ˈætməsfɪə/

không khí

associated with /əˈsəʊʃɪeɪtɪd/ /wɪð/

kết hợp với

arguably /ˈɑːgjʊəbli/

được cho là

a colony on the Moon /ə/ /ˈkɒləni/ /ɒn/ /ðə/ /muːn/

thuộc địa trên mặt trăng

Photo by Thach Tran from Pexels

Continue Reading

Vấn đề kinh tế (khan hiếm)? Các chủ thể trong nền kinh tế, loại thị trường, câu hỏi trong nền kinh tế? (Economic problem? Scarcity? Economic agents, types of markets, three basic questions?)

 • Scarcity: the condition in which our wants are greater than the resources available to satisfy those wants
 • Three economic agents: Government Firm Household/Individual
 • Three types of markets: Markets for goods and services Markets for factors of production Financial markets
 • Three questions What to produce? How to produce? For whom to produce?
 • Kinh tế học? (Economics?) Economics is the study of how society manages its scarce resources
 • Kinh tế vĩ mô? Ví dụ? (Macroeconomics?) Macroeconomics is the study of economy- wide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth.
 • Kinh tế vi mô? Ví dụ? (Microeconomics?) Microeconomics is the study of how buyers and sellers make decisions and how they interact in market.( Demand, supply and equilibrium, Production theory, Costs of production, Labor economics)
 • Kinh tế học chuẩn tắc, kinh tế học thực chứng? (Positive economics, normative economics?) Positive analysis: (Kinh tế học thực chứng)
 • Factual analysis, the analysis of “ What is ”.
 • There are no personal judgement involved.
 • Positive statement can be tested, can be proven or disproven. Normative analysis: (Kinh tế học chuẩn tắc )
 • Opinion-based analysis, the analysis of “ What should be”.
 • Involves personal judgements or ideals.
 • Normative statement cannot be proven or disproven.
 • 3 cơ chế kinh tế? Thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith (Three economic

systems? Adam Smith’s Invisible Hand? -Three economic systems: Command economy (1) Market economy (2) Mixed economy

Adam Smith's Invisible Hand

 • Famous insight by Adam Smith in The Wealth of Nations (1776): Each of these households and firms acts as if “led by an invisible hand ” to promote general economic well-being.
 • The invisible hand works through the price system:
 • The interaction of buyers and sellers determines prices.
 • Each price reflects the good’s value to buyers and the cost of producing the good.
 • Prices guide self-interested households and firms to make decisions that, in many cases, maximize society’s economic well-being.
 • Mô hình kinh tế? Trình bày các thành phần của mô hình? (Economic model?

Components of an economic model?) Economic model: a simplified version of reality that allows us to observe, understand, and make predictions about economic behavior.

Qualitative method Quantitative method

 • Tại sao các nhà kinh tế thường mâu thuẫn khi tranh luận? (Why do economists

disagree?) Differences in Scientific Judgments, Differences in Values, Perception versus Reality

 • Khi nào nhà kinh tế là nhà khoa học, khi nào là nhà làm chính sách? (When do

economists play the role as scientists? As policy advisors?)

 • Scientists: explain the world
 • Policy advisors: improve the world
 • 10 nguyên lý kinh tế? Lấy ví dụ cụ thể? (What are ten principles of Economics?)

Principle 1: People Face Trade-offs “There is no such thing as a free lunch!” To get one thing, we usually have to give up another thing

Efficiency v. Equity

 • Phương trình (Function)
 • Hệ số góc  luật cầu (Slope -> Law of demand)
 • Biểu cầu (Demand schedule)
 • Cầu cá nhân và cầu thị trường (Individual demand vs market demand)
 • Phân biệt lượng cầu vs cầu (Quantity demanded vs Demand) o Di chuyển trên đường cầu (Movement along demand curve) o Dịch chuyển đường cầu (Shift in demand curve) o Các yếu tố tác động đến cầu ngoài giá (Non-price determinants of demand)
 • Phương trình (Function)
 • Hệ số góc  luật cung (Slope -> Law of supply)
 • Biểu cung (Supply schedule)
 • Cung cá nhân và cung thị trường (Individual supply vs market supply)
 • Phân biệt lượng cung vs cung (Quantity supplied vs Supply) oDi chuyển trên đường cung (Movement along supply curve) oDịch chuyển đường cung (Shift in supply curve) oCác yếu tố tác động đến cung ngoài giá (Non-price determinants of supply) CÂN BẰNG CUNG CẦU (MARKET EQUILIBRIUM)
 • Điều kiện cân bằng thị trường: Thị trường là quá trình giao dịch giữa bên mua và bên bán để xác định giá giao dịch và lượng giao dịch (Market equilibrium condition)
 • Trạng thái dư thừa; thiếu hụt (Surplus, shortage)
 • Thay đổi điểm cân bằng thị trường (Change in market equilibrium)
 • Kiểm soát giá của chính phủ: Giá trần; giá sàn (Price controls of government: Price ceiling, price floor)

Cầu (Demand): The amount of a good or service that buyers are willing to buy and able to buy at all possible prices during a certain time period, ceteris paribus

 • Phương trình (Function): → QD = aP + b (a < 0)
 • Hệ số góc  luật cầu (Slope -> Law of demand) → Law of demand:
  • Other things equal (=other things stay the same)
  • When the price of a good rises, the quantity demanded of that good falls.
  • When the price falls, the quantity demanded rises
 • Biểu cầu (Demand schedule)

Cung (Supply) - Phương trình (Function) → Qs = cP + d (c>0)

 • Hệ số góc  luật cung (Slope -> Law of supply) → Law of supply:
  • Other things equal
  • When the price of a good rises, the quantity supplied of that good also rises
  • When the price falls, the quantity supplied falls as well
 • Biểu cung (Supply schedule) → Supply schedule a table that shows the relationship between the price of a good and the quantity supplied

→ Demand schedule a table that shows the relationship between the price of a good and the quantity demanded

 • Cầu cá nhân và cầu thị trường (Individual demand vs market demand) → The quantity demanded in the market is the sum of the quantities demanded by all buyers at each price.
 • Phân biệt lượng cầu vs cầu (Quantity demanded vs Demand)
 • Demand: The amount of a good or service that buyers are willing to buy and able to buy at all possible prices during a certain time period, ceteris paribus. Demand is the whole demand curve.
 • Quantity demanded (QD):The amount of a good or service that buyers are willing to buy and able to buy at a price during a certain time period, ceteris paribus. Quantity demanded is a single point on the demand curve.
 • Di chuyển trên đường cầu (Movement along demand curve) → Change in the quantity demand Occurs when P changes
 • Dịch chuyển đường cầu (Shift in demand curve) → Change in demand Occurs when a non-price determinant of demand changes D Curve shifts right: increase in demand D Curve shifts left: decrease in demand
 • Các yếu tố tác động đến cầu ngoài giá (Non-price determinants of demand)
 • Income (I): I ↑ → QD↑ I ↓ → QD↓ → Normal goods I ↓ → QD↑ I ↑ → QD↓
 • Cung cá nhân và cung thị trường (Individual supply vs market supply) → The quantity supplied in the market is the sum of the quantities supplied by all sellers at each price
 • Phân biệt lượng cung vs cung (Quantity supplied vs Supply)
 • Supply (S): The quantity of goods and services that sellers is willing to sell and able to sell at all possible prices during a certain time period, ceteris paribus. Supply is the whole supply curve
 • Quantity supplied (QS): The quantity of goods and services that seller is willing to sell and able to sell at a price during a certain time period, ceteris paribus. Quantity supply is single point on the supply curve
 • Di chuyển trên đường cung (Movement along supply curve ) → Change in n the quantity supplied Occurs when P changes
 • Dịch chuyển đường cung (Shift in supply curve) → Change in suppy Occurs when n a non-price determinant of supply changes D Curve shifts right: increase in supply D Curve shifts left: decrease in suply
 • Các yếu tố tác động đến cung ngoài giá (Non-price determinants of supply)
 • Technology (T): determines how much inputs are required to produce a unit of output

 What happens? : shortage  Below equilibrium price  Price floor:  The lowest price allowed in the market, for the sake of seller  What happens?: surplus  Above equilibrium price.

CHƯƠNG 3 ĐỘ CO GIÃN (ELASTICITY OF DEMAND)

 • Độ co giãn của cầu theo giá (Price elasticity of demand) o Khái niệm (Definition)
 • ED = percentage change in quantity demanded over percentage change in variable x
 • ED = %ΔQ / %Δx (Q = QD)

Elasticity of demand measures how much the quantity demanded of a good responds to a change in one of its determinants.

o Công thức và cách tính (Formula) ED = %ΔQ / %Δx (Q = QD) o Phân loại và các trường hợp thực tế (Classifications and determinants) Classifications:  Ed > 1: demand is elastic

 • A price decrease → TR increases  Ed < 1: demand is inelastic
 • A price increase → TR increases  Ed = 1: demand is unit elastic
 • When P changes → TR remains constant (TR max)

Determinants of Price Elasticity of Demand Inelastic (Ed<1) - Necessities - Few close substitutes - A small portion of your income you give up to buy st

 • In the short run Elastic (Ed>1)
 • Luxuries
 • Many close substitutes
 • A large portion of your income you give up to buy st
 • Sp qua mua vu

o Mối quan hệ giữa Ed và TR (Relationship between Ed and TR) o Hai trường hợp đặc biệt của Ed (Two extreme cases of Ed) TH1: Ed= Perfectly inelastic demand D curve: vertical Consumers’ price sensitivity:none Elasticity: TH2: Ed= infinity oo Perfectly elastic demand D curve: horizontal Consumers’ price sensitivit: extreme

 • Độ co giãn của cầu theo thu nhập (Income elasticity of demand) Khái niệm: Percentage change in quantity demanded over percentage change in income How much the quantity demanded of a good responds to a change in consumers’ income

o Công thức Ei= %ΔQ / %ΔI= (ΔQ / ΔI).(I/Q)

 • Phân loại Ei < 0 (negative): inferior goods Ei > 0 (positive): normal goods
 • 0 < Ei < 1: necessity
 • Ei > 1: luxury o
 • Độ co giãn chéo của cầu (Cross-price elasticity of demand) Khái niệm: How much the quantity demanded of a good responds to a change in consumers’ income Percentage change in quantity demanded over percentage change in income

o Công thức : Ex,y= %ΔQx / %ΔPy= (ΔQx / ΔPy).(Py/Qx)

the change in total utility due to a one-unit increase in the quantity of a good or service.

MU h= Q

Principle of Diminishing Marginal Utility: The marginal utility of a good or service decreases as the quantity of the good increases, ceteris paribus. In other words, total utility increases more and more slowly as the quantity consumed increases.

 • Đường đồng ích: khái niệm, hệ số góc (MRS); đặc điểm. (Indifference curve: definition, slope (MRS), properties) o Shows consumption bundles that give the consumer the same level of satisfaction o Combinations of goods on the same curve, Same satisfaction 1. Higher indifference curves are preferred to lower ones. 2. Indifference curves are downward-sloping 3. Indifference curves cannot cross 4. Indifference curves are bowed inward

MRS = slope of indifference curve = - Mux/MUY the rate at which a consumer is willing to trade one good for another MRS falls as you move down along an indifference curve. MRS is the amount of Y consumer would substitute for another X.

 • Đường ngân sách: khái niệm, hệ số góc; 3 trường hợp thay đổi (Budget line: definition, slope, 3 types of change)

Budget constraint : shows the possible combinations of different goods that consumer can buy given her income and the prices of the goods. I = PX + PY

Môn kinh tế vĩ mô tiếng Anh là gì?

Kinh tế vĩ mô hay kinh tế học vĩ mô? Theo tôi, nếu đã xác định là một lĩnh vực phụ của kinh tế học, thì nên gọi là kinh tế học vĩ mô (tiếng Anh là macroeconomics).

Kinh tế vĩ mô và kinh tế vĩ mô là gì?

Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.

Môn học kinh tế vĩ mô là gì?

Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự vận động và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một đất nước trên bình diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những đối tượng nghiên cứu cụ thể của kinh tế học vĩ mô bao gồm tổng sản phẩm, việc làm, lạm phát, tăng trưởng, chu kỳ kinh tế, vai trò ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ...

MR là kí hiệu gì trọng kinh tế vi mô?

Doanh thu biên trong tiếng Anh gọi là: Marginal revenue. Doanh thu biên là doanh thu có thêm được nhờ sản xuất và bán ra thêm một đơn vị hàng hóa. Khi bán một lô hàng gồm 10 chiếc xe máy, doanh nghiệp có thể đặt giá (và được thị trường chấp nhận) mỗi chiếc xe máy là 20 triệu đồng.