Lợi ích của việc đánh giá nhân viên

Đánh Giá Hiệu Quả Làm Việc Mang Lại Lợi Ích Gì Cho Nhà Quản Lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (345.54 KB, 20 trang )

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC
MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO NHÀ
QUẢN LÝ
GVHD: HUỲNH MỸ HIỆU
Company

LOGO
Kế Hoạch Nhân Lực

ĐH09NL1


Một số khái niệm việc đánh giá hiệu quả làm việc

Là bất kỳ hoạt động nào nhằm đánh giá
một cách có hệ thống hiệu quả công việc
và năng lực của nhân viên, bao gồm kết
quả công việc, phương pháp làm việc,
những phẩm chất và kỹ năng có liên quan
đến công việc.


Một số khái niệm việc đánh giá hiệu quả làm
việc
-Đánh giá hiệu quả công việc chính là đánh giá
mức độ và cách thức hoàn thành công việc
được giao cho nhân viên thực hiện.
- Để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
trong quá khứ và nâng cao hiệu quả làm việc
của họ trong tương lai.MỤC ĐÍCH

1

Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
trong quá khứ và nâng cao hiệu quả làm
việc của họ trong tương lai

2

cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên
về mức độ thực hiện công việc của họ so
với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân
viên khác

3

Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa các
sai lầm trong quá trình làm việc


MỤC ĐÍCH

4

Xác định nhu cầu phát triển và đào tạo
của nhân viên

5


Đánh giá năng lực tiềm tàng và khả năng
thăng tiến trong tương lai của nhân viên

6

Đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành
động, nhằm giúp nhân viên định hướng
nghề nghiệp


MỤC ĐÍCH

7

8

9

Cơ sở xác định mức lương
Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho các
vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng,
thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cơ cấu tổ
chức
Phát triển sự hiểu biết về công ty thông qua
đàm thoại về các cơ hội và hoạch định nghề
nghiệp


MỤC ĐÍCHLỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ

Đối
với tổ
chức

nhà
quản


Đánh giá năng lực thực sự của nhân
viên
Đưa ra quyết định nhân sự đúng đắn

Có chương trình hổ trợ phù hợp nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực làm việc hiệu quả


LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ

Đối
với tổ
chức

nhà
quảnCó điều kiện thảo luận với nhân viên về hiệu quả
làm việc của họ
Có thể hỗ trợ nhân viên kịp thời khi họ gặp khó
khăn
Nhắc nhở mình không quên khen ngợi nhân
viên khi họ hoàn thành tốt công việc
Có cái nhìn bao quát về hiệu quả làm việc của
nhân viên và trên cơ sở đó xác định nhu cầu đào
tạo của họ


LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ

Đối
với tổ
chức

nhà
quản


Thảo luận, thống nhất về mục tiêu của nhân viên,
nhờ đó họ có định hướng mục tiêu tốt hơn
Có cơ hội tự đánh giá và cải tiến hiệu quả quản lý
của chính mình, thông qua sự phản hồi của nhân
viên
Hiểu rõ năng lực và kỹ năng của nhân viên, nhờ đó
phân công và ủy thác công việc hiệu quả hơnLỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ

Sử dụng
kết quả
đánh giá
nhân
viên
trong kế
hoạch
nhân lực

Qua đánh giá nhân viên để thực hiện điều chỉnh
các loại nhân viên trong từng năm kế hoạch
nhằm vào đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt
Động của doanh nghiệp.

Đối với các nhân viên được đánh giá yếukém có thể
bị thuyên chuyển sa thải trong các năm kế hoạch
để tuyển dụng nhân lực nhân lực mới đáp ứng
thay thế chổ làm việc trống.


LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ

Sử dụng
kết quả
đánh giá
nhân
viên
trong kế

hoạch
nhân

Đối với các nhân viên có khiếm khuyết chưa đến mức sa thải thì
doanh nghiệp có kế hoạch, chương trình đào tạo lại, đào tạo bổ sung
và đào tạo nâng cao để tiếp tục sử dụng trong các năm kế hoạch.

Kết quả đánh giá nhân viên cho phép xác định được đúng đắn
hơn đóng góp lao động , bố trí sử dụng lao động,
do đó đảm bảo hơn tính hợp lý của quỹ tiền lương kế hoạch
động viên kích thích được nhân viêntrong việc nâng cao
năng suất và hiệu quả lao động.


LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ

Sử dụng
kết quả
đánh giá
nhân viên
trong kế
hoạch
nhân

Kết quả đánh giá nhân viên và kết quả thực hiện
công việc của phòng, ban, bộ phận được sử dụng
thiết lại cơ cấu tổ chức, xác định lại biên chế một cách
hợp lý, là cơ sở để đảm bảo tính thực tiễn và khoa học
của kế hoạch số lượng nhân lực doanh nghiệp.LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ
Nhận biết được ưu và nhược điểm của mình
Đối
với
nhân
viên
được
đánh
giá

Nâng cao chất lượng, mức độ hoàn thành công
việc
Có đề nghị cải thiện điều kiện làm việc

Được cố vấn về đào tạo và hướng nghiệp
để nâng cao hiệu quả công việc


LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ
Có động lực làm việc tốt vì được người quản lý cổ vũ,
khích lệ

Đối
với
nhân
viên
được
đánh
giá


Biết rõ mục tiêu công việc và kế hoạch đạt mục tiêu

Biết hiệu quả làm việc của chính mình, xác định những
điểm cần cải tiến

Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của người quản lý khi gặp
khó khăn


LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ
Được đề đạt ý kiến để cải thiện điều kiện làm
việc
Đối
với
nhân
viên
được
đánh
giá

Có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng nhờ
những phản hồi của người quản

Được đào tạo một cách hợp lý
Có dịp để gây ấn tượng với người quản lý khi trình
bày ý kiến về các vấn đề liên quan đến công việc


VÍ DỤ


Tiêu chí cần đánh giá hiệu quả
làm việc củaTrưởng phòng kinh
doanh


1. Kết quả tài chính
.Doanh số
.Tỷ lệ lợi nhuận
.Tỷ lệ quá hạn /doanh số
2. Phát triển thị trường khách hàng
.Báo cáo nghiên cứu thị trường
.Hiệu quả chương trình khuyến mãi
.Thị phần
.Đánh giá của khách hàng
.Phát triển mạng lưới của chính quyền địa
phương
.Doanh số sản phẩm mới


. Đào tạo phát triển nhân viên
Đào tạo phát triển nhân viên trong phòng
Phát triển bản thân
4. Quy trình làm việc
Thiết lập trình quy trình làm việc
-Quy trình bán hàng
-Quy trình chăm sóc khách hàng
v.vThank You !
www.themegallery.com

Company

LOGOTải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Lợi ích của việc đánh giá nhân viên