Mật khẩu email của tôi là gì

Quản lý mật khẩu bạn đã lưu trong Tài khoản Google

Để xem mật khẩu bạn đã lưu, hãy truy cập vào passwords.google.com. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy danh sách tài khoản có mật khẩu đã lưu.

  • Để xem một mật khẩu, hãy chọn biểu tượng Xem trước
Xem trước

.

  • Để xóa một mật khẩu, hãy chọn biểu tượng Xóa
Xóa

.

Lưu ý: Nếu sử dụng cụm mật khẩu đồng bộ hóa, bạn sẽ không thể xem mật khẩu của mình thông qua trang này nhưng có thể xem mật khẩu của bạn trong mục cài đặt của Chrome.

Theo mặc định, Chrome mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa của bạn bằng khóa được lưu trữ trong Tài khoản Google. Nếu không muốn sử dụng tùy chọn mặc định này thì bạn có thể chọn mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa của mình bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa riêng.

Hãy tìm hiểu cách thiết lập hoặc thay đổi cụm mật khẩu đồng bộ hóa.