Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cách mạng tư sản tháng 2 là

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên để phân tích, đánh giá

Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên --- Xem chi tiết
...

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng Hà Lan là

A. Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản.

B. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha.

Đáp án chính xác

D. Mâu thuẫn giữa tư sản Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha.

Xem lời giải

Nguyên nhân sâu xa, chung nhất dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là

24/11/2020 1,618

Câu hỏi Đáp án và lời giải
Câu Hỏi:
Nguyên nhân sâu xa, chung nhất dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?
A. Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động.
B. Những chính sách kìm hãm phát triển kinh tế của chính phủ Anh.
C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.
D. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc.
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 8
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Báo đáp án sai Facebook twitter