Nguyên tử M có 18e và 20n kí hiệu của nguyên tử M là

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử khối lượng của nguyên tử obitan nguyên tử – Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. \(_{17}^{37}Cl\)                              B. \(_{19}^{39}K\) 

C. \(_{18}^{40}Ar\)                              D. \(_{20}^{40}Ca\)

Nguyên tử M có 18e và 20n kí hiệu của nguyên tử M là

Quảng cáo

Kí hiệu \(_{19}^{39}K\)  cho biết:

Số proton bằng 19 và số electron bằng 19. Số nơtron bằng 39 – 19 = 20.

Chọn B.

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

0 lượt xem
1 giờ trước

Nguyên tử M có 18e và 20n kí hiệu của nguyên tử M là

Cho 5,4 gam Al vào 200ml dung dịch H2SO4 1,5M (Hóa học – Lớp 8)

Nguyên tử M có 18e và 20n kí hiệu của nguyên tử M là

1 trả lời

Chọn đáp án đúng (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Viết ký hiệu nguyên tử của nguyên tố sau , biết : a) kẽm có 30e và 35n b) kali có 19p và 20n c) neon có số khối là 20 , số p bằng số n

Xem thêm  Hạn sử dụng của thuốc panadol ghi ở đau

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: \({}_7^{14}A,\,\,{}_9^{19}B,\,\,{}_{26}^{56}E,\,\,{}_{27}^{56}F,\,\,{}_8^{17}G,\,\,{}_{10}^{20}H,\,\,{}_{11}^{23}I,\,\,{}_{10}^{22}M\)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?

Một đơn vị khối lượng nguyên tử (u) được định nghĩa là?

Khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12 là:

Nguyên tử cacbon 12 gồm có

Hãy cho biết điều khẳng định nào sau đây không đúng ?

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

Nguyên tử X không có nơtron trong hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử X là

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Số electron và số nơtron của nguyên tử \({}_{15}^{31}P\) lần lượt là

Nguyên tử nào sau đây là đồng vị của \({}_{17}^{35}X\)

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

Nhận định nào sau đây không đúng?

Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bởi:

Kí hiệu \({}_Z^AX\) cho ta biết những thông tin gì về nguyên tố hóa học X?

Đồng vị nào của X có tỉ lệ giữa số hạt proton và số hạt nơtron là 7/8:

Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố,bik:

a)Nguyên tử sắt(Fe)có 26 e,30 n

b.Nguyên tử Kali(K)có 19p,20n

viết kí hiệu nguyên tử a) nguyên tử kali có 19p, 20n b) nguyên tử clo có 18n, 17e c) nguyên tử x có 12e, 12n d) nguyên tử y có 22e, 12n

e) nguyên tử z có điện tích hạt nhân là 13+, 14n

Xem thêm  Thuốc nhuộm tóc than tre hoạt tính

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử khối lượng của nguyên tử obitan nguyên tử – Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. \(_{17}^{37}Cl\)                              B. \(_{19}^{39}K\) 

C. \(_{18}^{40}Ar\)                              D. \(_{20}^{40}Ca\)

Nguyên tử M có 18e và 20n kí hiệu của nguyên tử M là

Quảng cáo

Kí hiệu \(_{19}^{39}K\)  cho biết:

Số proton bằng 19 và số electron bằng 19. Số nơtron bằng 39 – 19 = 20.

Chọn B.

Chi tiết Chuyên mục: Bài tập sách giáo khoa Hóa học 10 - Cơ bản Được viết ngày Thứ bảy, 21 Tháng 8 2021 23:02 Viết bởi Nguyễn Văn Đàm

Bài 1 (22). Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu nguyên tử M là:

            A.     75185M                   B. 18575M                       C.  75110M                      D. 11075M

            Hướng dẫn giải

Nguyên tử M có 75e và 110n. Viết kí hiệu nguyên tử M.

- Số e = 75 → Z = 75.

- Số e = 75; số n = 110 → A = 75 + 110 = 185.

- Kí hiệu của nguyên tử M là:

            A.75185M

Bài 2 (22). Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

            A.    1737Cl                     B. 1939K                         C. 1840Ar                        D. 1940K

Chọn đáp án đúng.

            Hướng dẫn giải

Nguyên tử có chứa đồng thời 20n, 19p và 19e.

- Số Số e = số p = 19 → Z = 19.

- Số e = 19; số n = 20 → A = 19 + 20 = 39.

- Kí hiệu của nguyên tử cần tìm là:

            B. 1939K 

Bài 3 (22). Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là:

            A. 2                             B. 5                             C. 9                             D. 11

            Hướng dẫn giải

Số đơn vị điện tích hạt nhân của F là 9 → nguyên tử F có 9e.

- Sự phân bố e của nguyên tử F trên các phân lớp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao:

            Phân lớp 1s                 2e

            Phân lớp 2s                 2e

            Phân lớp 2p                 5e

- Trong nguyên tử F, số e ở phân mức năng lượng cao nhất là:

            B. 5

Bài 4 (22). Các e của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là:

            A. 6                             B. 8                             C. 14                           D. 16

Chọn đáp số đúng.

            Hướng dẫn giải

Các e của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6e. Theo quy luật phân bố e trong nguyên tử ta có số e trên mỗi lớp của nguyên tử X là:

            Lớp K (lớp thứ nhất)               2e

            Lớp L (lớp thứ hai)                 8e

            Lớp M (lớp thứ ba)                 6e

→ Nguyên tử X có 16e → số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là:

            D. 16

Bài 5 (22).

a. Thế nào là lớp và phân lớp electron? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

b. Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron?

            Hướng dẫn giải

a. Lớp electron gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

Phân lớp electron gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.

Lớp electron được chia nhỏ thành các phân lớp electron.

b. Lớp N có tối đa 32 electron vì:

- Lớp N là lớp electron thứ 4 gồm các phân lớp electron: 4s, 4p, 4d, 4f.

- Số electron tối đa trên các phân lớp: 4s (2); 4p (6); 4d (10); 4f (14).

→ Số electron tối đa trên lớp N là: 2 + 6 + 10 + 14 = 32.

Bài 6 (22). Nguyên tử Ar có kí hiệu là 1840Ar.

a. Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử.

b. Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp electron.

            Hướng dẫn giải

Nguyên tử Ar có kí hiệu: 1840Ar.

- Nguyên tử Ar có: 18e; 18p và (40 – 18) = 22n.

- 18e có trong nguyên tử Ar được phân bố trên các lớp:

            Lớp K              2e

            Lớp L              8e

            Lớp M             8e

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nguyên tử M có 18e và 20n kí hiệu của nguyên tử M là