Nhà bảo trợ là gì

Ý nghĩa của từ bảo trợ là gì:  bảo trợ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ bảo trợ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bảo trợ mình đỡ đầu và giúp đỡ (cho tổ chức hoặc cá nhân có khó khăn về vật chất trong hoạt động) ban bảo trợ dân quân quỹ bả [..]đgt. Trợ giúp, đỡ đầu: bảo trợ học đường các nhà bảo trợ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bảo trợ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "bảo  [..]

Video liên quan