Nhà máy tái chế tiếng anh là gì

Quyết định sử dụng thành phần tái chế từ ngành sản xuất xi măng và thép. Decided to use recycled content from cement and steel manufacturing.ted2019 Tại Brazil, họ thu thập về 90% số rác được tái chế. Here in Brazil, they collect 90 percent of all the waste that's actually recycled.ted2019 Ở Trung Quốc, tái chế là vấn nạn chính. In China, recycling is a major issue.ted2019 Cô có loại 50% giấy tái chế chứ? Do you have 50-percent recycled paper?OpenSubtitles2018.v3 Vài trường hợp khác, sẽ kinh tế hơn nếu bỏ nó đi thay vì tái chế. In some cases, it's just more cost-effective to throw it away rather than recycle it.ted2019 Những con rối này được làm từ những tờ báo Ngân hàng thế giới đã được tái chế. These puppets are made out of recycled World Bank reports.QED Sàn: bền vững, tái chế. Floor: sustainable, recyclable.QED Oh, tôi tái chế nó rồi. Oh, I recycled him.OpenSubtitles2018.v3 Chúng tôi tái chế tạo bánh xe. We're literally reinventing the wheel here.ted2019 Tuy nhiên, họ nhận thấy rằng tỷ lệ tái chế của nhiều kim loại là rất thấp. However, they found that the recycling rates of many metals are very low.WikiMatrix Ông ta chưa đem nó đi tái chế... He never got it recycled.OpenSubtitles2018.v3 Và chúng tôi đã có thô, tái chế giấy vệ sinh. And we had the rough, recycled toilet paper.ted2019 Toàn là túi tái chế mà. Those are environmental bags only.OpenSubtitles2018.v3 Sau đó, tòa nhà này đã được tái chế. After, the building was recycled.ted2019 Tại Hoa Kỳ, 63% lon thép được tái chế, so với 52% của lon nhôm. In the United States, 63% of steel cans are recycled, compared to 52% of aluminium cans.WikiMatrix Lườn tàu của nó được tháo bỏ mọi thiết bị có thể tái sử dụng hay tái chế. Her hull was stripped of all equipment that could be reused or recycled.WikiMatrix Trong năm 2008, giá phế liệu tái chế giảm mạnh trước khi hồi phục vào năm 2009. In 2008, the prices of recyclable waste plummeted before rebounding in 2009.WikiMatrix Khoảng 95% xe ngoài thị trường là xe tái chế. Ninety-five percent of every single car that goes on the road gets recycled here.ted2019 Chúng ta cần nghĩ tới triết lý tái chế quay vòng. We need to think from this philosophy of cradle to cradle.QED Và khi chúng ta chết đi, chúng ta không cần được đặt vào những túi tái chế. And when we die, we don't even have to be placed in different refuse sacs.QED Không một cách nào trên đây dẫn đến bất cứ cách tái chế theo đúng nghĩa của nó. None of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.ted2019 Dầu ăn có thể được tái chế. Cooking oil can be recycled.WikiMatrix Các loại vật liệu được chấp nhận để tái chế khác nhau theo thành phố và quốc gia. The type of material accepted for recycling varies by city and country.WikiMatrix Rồi anh đã thiết kế một kiểu nhà có thể to nhỏ, di chuyển, tái chế được. He designed housing that is scalable, and movable, and recyclable.QED LOAD MORE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nhà máy tái chế tiếng anh là gì