Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng Nam 1936 Nam 1939 ở Việt Nam là không đúng

Nhận xét nào dưới đây về phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam làkhôngđúng?

A. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính chất dân tộc.


B. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới.

C. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.


Đáp án chính xác

D. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ.

Xem lời giải

Video liên quan