3 phút đọc

những số như thế nào thì chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 cho ví dụ

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2,3, 5 VÀ 9 Bài học: Các số chia hết cho 2 là các số có chữ số tận cùng là 0, 2,4, 6, 8 (là các số chẵn) Các số không chia hết cho 2 là các số lẻ
những số như thế nào thì chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 cho ví dụ

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2,3, 5 VÀ 9

Bài học:

Các số chia hết cho 2 là các số có chữ số tận cùng là 0, 2,4, 6, 8 (là các số chẵn)

Các số không chia hết cho 2 là các số lẻ.

Các số chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 0, 5.

Một số chia cho 5 dư bao nhiêu thì chữ số hàng đơn vị của số đó đùa cho 5 cũng dư bấy nhiêu (hay ngược lại).

Số chia hết cho cả 2 và 5 là số có chữ số tận cùng là 0.

Các số chia hết cho 3 (hay cho 9) là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3

(hay cho 9).

Một số chia hết cho 9 thì phải chia hết cho 3, nhưng một số chia hết cho 3 thì

chưa chắc chia hết cho 9.

Một số chia hết cho 3 (hay cho 9) thì khi thay đổi vị trí các chữ số ta được một số mới, số mới cũng chia hết cho 3 (hay cho 9).

Số chẵn có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho cả 2 và 3.

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 3 và 9.

Số chẵn có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả % 3 và 9.

Số có chữ số tận cùng là 0 hay 5 và có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho cả 3 và 5.

Số có chữ số tận cùng là 0 hay 5 và có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9.

Số chia hết cho cả 2, 3 và 5 là số có chữ số 0 tận cùng và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3.

Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là số có chữ số 0 tận cùng và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9.

Bài tập:

  1. Tìm chữ số a sao cho số có 3 chữ số 78a chia hết cho 2 và tính nhanh tổng các số tìm được.
  2. Cho 3 chữ số 3, 4, 5.

Lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau.

a) Chia hết cho 2

b) Chia hét cho 5

  1. Tìm số bé nhất khác 1 chia cho 2, 3 và 4 đều dư 1
  2. Tìm các số có 2 chữ số mà số đó chia cho 2 dư 1, chia 3 dư 2, chia 5 dư 4
  3. Tìm tất cả các số có 2 chữ số mà chia cho 2 thi dư 1, chia 3, chia 5 đêu dư 2
  4. Tìm a, b để số a8b chia hết cho 15
  5. Tìm số có 3 chữ số biết số đó có chữ số hàng trăm là 8 và số đó chia hết cho 3 nhưng chia cho 2 thì dư 1, chia cho 5 dư 3
  6. Hãy viết thêm vào bên phải, bên trái số 15 mỗi bên một chữ số khác 0 để được một số mới chia hết cho 45
  7. Tìm số nhỏ nhất mà số đó chia cho 2, 3, 4, 5 và 6 thì có số dư tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5 nhưng số đó chia cho 7 thì vừa hết
  8. An có 3 mảnh giấy, em xé mỗi mảnh ra làm 5 rồi lại xé tiếp mỗi mảnh ra làm 5 mảnh nhỏ hơn nữa cứ như vậy liệu cuối cùng An có thể thu về được 300 hay 315 mảnh không ?

File Word

Xem thêm

DẤU HIỆU CHIA HẾT

Video liên quan