Nigg là gì

Ý nghĩa của từ nigg nigg là gì ?

nigg nigg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ nigg nigg.                                                      nigg nigg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ nigg nigg                                 9/10                                1 bài đánh giá

nigg nigg nghĩa là gì ?

Về cơ bản giống như nig nig nhưng với nhiều nỗ lực.   Gạt nó ra khi bạn nói nó để cho nó thêm hai g ở cuối.                                                                 #niggnog#nigg nogg#nigg noggers#Niggnogpaddywog#niggnorance                                                          nigg nigg meaning and definition

Video liên quan