per nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm per giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của per.