Phản mềm đo khoảng cách trên bản đồ

Đo khoảng cách giữa các điểm

Bạn có thể tính khoảng cách giữa hai hoặc nhiều điểm trên bản đồ. Ví dụ: bạn có thể đo tổng số dặm theo đường thẳng giữa hai thành phố.

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps. Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn sẽ thấy tia chớp ở dưới cùng và bạn sẽ không thể đo khoảng cách giữa các điểm.
  2. Nhấp chuột phải vào điểm xuất phát của bạn.
  3. Chọn Đo khoảng cách.
  4. Nhấp vào vị trí bất kỳ trên bản đồ để tạo đường bạn muốn đo. Để thêm một điểm khác, hãy nhấp vào vị trí bất kỳ trên bản đồ.
  5. Tùy chọn: Kéo một điểm hoặc đường để di chuyển hoặc nhấp vào một điểm để xóa điểm này.
  6. Ở dưới cùng, bạn sẽ thấy tổng khoảng cách theo đơn vị dặm (mi) và ki lô mét (km).
  7. Khi thực hiện xong: Trên thẻ ở dưới cùng, nhấp vào Đóng
Đóng

.                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm