2 phút đọc

Pnl là gì Binance

Bạn có thể sử dụng máy tính của Binance Futures để tính margin ban đầu, lãi và lỗ (PnL), tỉ suất hoàn trả lợi nhuận (ROE) và giá thanh lý trước khi đặt bất kỳ lệnh nào.1. Nhấp vào
Pnl là gì Binance

Bạn có thể sử dụng máy tính của Binance Futures để tính margin ban đầu, lãi và lỗ (PnL), tỉ suất hoàn trả lợi nhuận (ROE) và giá thanh lý trước khi đặt bất kỳ lệnh nào.1. Nhấp vào biểu tượng [Máy tính] trong Bảng nhập lệnh (bên phải của giao diện Binance Futures).

mceclip0.png

2. Bạn có thể chọn [PnL], [Giá mục tiêu], [Giá thanh lý], [Mở tối đa] hoặc [Giá mở].

3. Chọn [Long] hoặc [Short]. Tiếp theo, nhập giá vào lệnh, giá thoát lệnh và số lượng lệnh. Bạn có thể chọn mức đòn bẩy bằng cách di chuyển con trỏ trên thanh trượt.

4. Nhấp vào [Tính toán]. Kết quả của Margin ban đầu, PnL và ROE sẽ được hiển thị ở bên phải.

Lưu ý khi tính toán PNL, Margin ban đầu và ROE:Hợp đồng ký quỹ bằng USDT

 • Margin ban đầu = Số lượng * Giá vào lệnh * IMR
 • IMR = 1/Đòn bẩy
 • PnL:
 • Long = (Giá thoát lệnh - Giá vào lệnh) * Số lượng
 • Short = (Giá vào lệnh - Giá thoát lệnh) * Số lượng
 • ROE% = PnL/Margin ban đầu = bên * (1 - giá vào lệnh/giá thoát lệnh)/IMR
 • Giá mục tiêu:
 • Giá mục tiêu Long = giá vào lệnh * (ROE%/đòn bẩy + 1)
 • Giá mục tiêu Short = giá vào lệnh * (1 - ROE%/đòn bẩy)Hợp đồng ký quỹ bằng Coin
 • Margin ban đầu = Số lượng * hệ số nhân hợp đồng * IMR/giá vào lệnh
 • IMR = 1/Đòn bẩy
 • PNL = Hướng giao dịch * Số lượng * hệ số nhân hợp đồng * (1/giá vào lệnh - 1/giá thoát lệnh)
 • Hướng giao dịch: long là 1, short là -1
 • ROE% = PNL/margin ban đầu = bên * (1 - giá vào lệnh/giá thoát lệnh)/IMR
 • Giá mục tiêu = bên * giá vào lệnh/(bên - ROE * IMR)

Video liên quan