Rhyming là gì


Từ:                                 rhyme                             /raim/

danh từ

(thơ ca) văn

it is there for rhyme sake

phải đặt vào đấy cho nó có vần

((thường) số nhiều) bài thơ; những câu thơ có vần

to write bad rhymes

làm thơ tồi

động từ

ăn vần (với nhau)

mine and shine rhyme well

hai từ mine và shine ăn vần với nhau

làm thơ

đặt thành thơ (một bài văn xuôi)

làm cho từ này ăn vần với từ kia

Cụm từ/thành ngữ

there is neither rhyme reason about it

cái đó chẳng có nghĩa lý gì

without rhyme or reason

vô lý

Từ gần giống                                                                                    nursery rhymes                                                                                                            rhymester                                                                                                            berhyme                                                                                                            rhymer                                                                                                            stave-rhyme                                                                                                                            
                                                                               


Video liên quan