Sách Tiếng Anh lớp 7 tập 2 Unit 10

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 10 Xem chi tiết

Grammar Unit 10 SGK Tiếng Anh 7 mới

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để diễn tả:Một hành động sẽ xảy ra vào một thời điểm nhất định trong tương lai,... Xem chi tiết   Quảng cáo

Getting started Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Now, listen and repeat the words and phrases. Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Put the words below into the table to describe the types of energy. Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets. Xem lời giải

Communication Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Answer the questions below with a number from 1 to 4. (Trả lời những câu hỏi bên dưới với một số từ 1-4) Xem lời giải

Skills 1 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Work in pairs. Discuss the following questions. Xem lời giải

Skills 2 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Look at the picture. Discuss the following in pairs. Xem lời giải

Looking Back Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Put the words into the correct groups. Xem lời giải

Project Unit 10 SGK Tiếng Anh 7 mới

Look at the slogans. How are they used? Why are they important? Xem lời giải   Quảng cáo

Video liên quan