1 phút đọc

Sore nghĩa là gì

Từ:
Sore nghĩa là gì

Từ:                                 sore                             /sɔ:/

tính từ

đau, đau đớn

to have a sore arm

đau tay

[clergyman's] sore throat

bệnh đau họng (vì nói nhiều)

tức giận, tức tối; buồn phiền

to be very sore about one's defeat

rất buồn phiền về sự thất bại của mình

làm đau đớn, làm buồn phiền (vấn đề)

(từ cổ,nghĩa cổ),  (thơ ca) đau; mãnh liệt, ác liệt, gay go, ác nghiệt

a sore struggle

cuộc đấu tranh ác liệt

phó từ

đau, ác nghiệt, nghiêm trọng

sore beated

bị thua đau

sore oppressed

bị áp bức một cách ác nghiệt

danh từ

chỗ đau; vết thương, chỗ lở loét

(nghĩa bóng) nỗi thương tâm, nỗi đau lòng

to reopen old sores

gợi là những nỗi đau lòng xưa

Cụm từ/thành ngữ

like a bear with a sore head

cau cau có có, gắt như mắn tôm

a sight for sore eyes

cảnh tượng vui, cảnh tượng dễ chịu

a sore point (subject)

điểm dễ làm chạm lòng

Từ gần giống                                                                                    uncensored                                                                                                            bedsore                                                                                                            eyesore                                                                                                            sorely                                                                                                            sorel                                                                                                                            
                                                                               

Video liên quan