Speaking Unit 2 lớp 11 sách mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 11 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...                

TIẾNG ANH 11 MỚI TẬP 1

Unit 1: The Generation Gap - Khoảng cách thế hệ

Ngữ pháp - Động từ khuyết thiếu - Unit 1

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Getting started - Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Language -  Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills - Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and culture - Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Looking Back - Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Project - Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ

Ngữ pháp - Động từ nối - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Ngữ pháp - Câu chẻ - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 11 mới

Getting started - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Language - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and culture Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Project - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 3: Becoming Independent - Trở nên độc lập

Ngữ pháp - To V theo sau danh từ/ động từ - Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 11 mới

Getting started Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Language Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and culture Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 1 - Language Focus SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 1 - Skills trang 44 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 4: Caring For Those In Need - Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

Ngữ pháp - Thì quá khứ đơn - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Ngữ pháp - Thì hiện tại hoàn thành - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Getting started Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Language Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and culture Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Project - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 5: Being Part Of Asean - Là một thành viên của ASEAN

Ngữ pháp - Danh động từ (Gerunds) - Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Ngữ pháp - State verbs (động từ chi trạng thái) - Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Getting started Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Language Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and culture Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 2 - Language SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 2 - Skills SGK Tiếng Anh 11 mới

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 1 - có lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới

Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới

Đề cương ôn tập học kì 1

Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn Tiếng Anh 11 mới

Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 11 mới

Đề thi cuối học kì 1  Có đáp án và lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải  Mới nhất

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2020- 2021 trường THPT Mỹ Đức A

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2019 - 2020 Sở GD-ĐT Bắc Ninh

TIẾNG ANH 11 MỚI TẬP 2

Unit 6: Global Warming - Sự nóng lên toàn cầu

Ngữ pháp - Perfect Gerunds (Danh động từ hoàn thành) - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Ngữ pháp - Perfect Participle (Phân từ hoàn thành) - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Getting started Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Language Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and culture Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Project - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 7: Further Education - Giáo dục đại học

Ngữ pháp - Present Perfect Continuous(thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn) - Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 11 mới

Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Language Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and culture Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Project - Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 8: Our World Heritage Sites - Những di sản thế giới

Ngữ pháp - Rút gọn mệnh đề quan hệ - Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới

Language Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and Culture Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Project - Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 3 - SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 3 - Language SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 3 - Skills SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 9: Cities Of The Future - Các thành phố trong tương lai

Ngữ pháp - Question tag (Câu hỏi đuôi) - Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Getting started Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Language Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and Culture Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity - Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

Ngữ pháp - Câu tường thuật với to V/ Ving - Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 11 mới

Getting started Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới

Language Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới

Skills Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication and Culture Unit 10 Tiếng Anh 11 mới

Looking Back Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới

Project Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 4 - Language trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 4 - Skills SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng lớp 11 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 11 thí điểm

Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 - có lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề thi cuối học kì 2 - có lời giải

Đề số 1 - Đề thi cuối học kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 2 - Đề thi cuối học kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 3 - Đề thi cuối học kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 4 - Đề thi cuối học kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề số 5 - Đề thi cuối học kì 2 - Tiếng Anh 11 mới

Đề cương ôn tập học kì 2

Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 2 môn Tiếng Anh 11 mới

Đề cương ôn tập bài tập học kì 2 môn Tiếng Anh 11 mới

Video liên quan