sự khác biệt giữa mục đích chủ yếu của đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng là gì?

Đánh giá năng lực khác biệt như thế nào so với đánh giá kiến thức, kỹ năng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (32.57 KB, 2 trang )

Câu 9: Đánh giá năng lực khác biệt như thế nào so với đánh giá kiến thức, kỹ năng?
Về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức
kỹ năng, mà đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kiến
thức, kỹ năng. Để chứng minh HS có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho
HS được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó HS vừa phải vận
dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh
nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng
đồng và xã hội). Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực,
người ta có thể đồng thời đánh giá được cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện và
những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lực không hoàn toàn phải
dựa vào chương trình giáo dục môn học như đánh giá kiến thức, kỹ năng, bởi năng lực là
tổng hòa, kết tinh kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,
được hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của
một con người.
Có thể tổng hợp một số dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học
và đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học như sau:
Tiêu chí
so sánh
1. Mục
đích chủ
yếu nhất

Đánh giá năng lựcĐánh giá khả năng HS vận dụng các
kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết
vấn đề thực tiễn của cuộc sống.
Vì sự tiến bộ của người học so với
chính họ.

2. Ngữ Gắn với ngữ cảnh học tập và thực tiễn cuộc
cảnh
sống của HS.
đánh giá
3. Nội
dung
đánh giáNhững kiến thức, kỹ năng, thái độ ở
nhiều môn học, nhiều hoạt động giáo dục
và những trải nghiệm của bản thân HS

Đánh giá kiến thức, kỹ năngXác định việc đạt kiến
thức, kỹ năng theo mục
tiêu của chương trình giáo
dục.Đánh giá, xếp hạng

giữa những người học với
nhau.

Gắn với nội dung học tập
(những kiến thức, kỹ năng,
thái độ) được học trong nhà
trường.


Những kiến thức, kỹ
năng, thái độ ở một môn
học.


trong cuộc sống xã hội (tập trung vào năng
lực thực hiện).


4. Công
cụ đánh
giáQuy chuẩn theo các mức độ phát triển
năng lực của người học.

Nhiệm vụ, bài tập trong tình huống, bối cảnh
thực.


Quy chuẩn theo việc
người học có đạt được
hay không một nội dung
đã được học.

Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ
trong tình huống hàn lâm
hoặc tình huống thực.

5. Thời Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, Thường diễn ra ở những thời
điểm
chú trọng đến đánh giá trong khi học.
điểm nhất định trong quá
đánh giá
trình dạy học, đặc biệt là
trước và sau khi dạy.
6. Kết
quả đánh
giáNăng lực người học phụ thuộc vào độ
khó của nhiệm vụ hoặc bài tập đã hoàn
thành.Thực hiện được nhiệm vụ càng khó,
càng phức tạp hơn sẽ được coi là có năng

lực cao hơn.Năng lực người học
phụ thuộc vào số lượng
câu hỏi, nhiệm vụ hay bài
tập đã hoàn thành.Càng đạt được nhiều
đơn vị kiến thức, kỹ năng
thì càng được coi là có
năng lực cao hơn.