Chủ đề: Ph����ng ph��p

Có 1 bài viết

I NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU - lý thuyết sự điện li của nước. ph. chất chỉ thị axit - bazơ
I NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU - lý thuyết sự điện li của nước. ph. chất chỉ thị axit - bazơ

- Dựa vào sự chuyển màu của giấy quỳ và dung dịch phenolphtalein xác định được môi trường của dung dịch, dựa vào màu của giấy chỉ thị vạn năng có ...