1 phút đọc

Tại sao khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng

Hay nhất Ta có công thức: D=m.V Trong đó: m: Khối lượng ( Đơn vị :kg ) V: Thể tích ( Đơn vị:m3) D: Khối lượng riêng ( Đơn vị: kg/m3) Khối
Tại sao khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng

Hay nhất

Ta có công thức:

D=m.V

Trong đó: m: Khối lượng ( Đơn vị :kg )

V: Thể tích ( Đơn vị:m3)

D: Khối lượng riêng ( Đơn vị: kg/m3)

Khối lượng riêng của chất lỏng tăng vì: khi làm lạnh chất lỏng thì chất lỏng đó co lại khiến cho thể tích thay đổi (thể tích giảm)-> khối lượng riêng cũng thay đổi (khối lượng riêng tăng

Video liên quan