Tạo list có điều kiện trong Google sheet

Tạo danh sách thả xuống trong ô

Tạo danh sách thả xuống trong một ô bằng Google Trang tính.

Tạo danh sách thả xuống

 1. Mở một bảng tính trong Google Trang tính.
 2. Chọn một hoặc nhiều ô mà bạn muốn tạo danh sách thả xuống.
 3. Nhấp vào mục Dữ liệu
sau đó

Xác thực dữ liệu.

 1. Bên cạnh mục "Tiêu chí", hãy chọn một tùy chọn:
 • Danh sách từ một dải ô: Chọn các ô sẽ đưa vào danh sách.
 • Danh sách mục: Nhập các mục được phân tách bằng dấu phẩy và không có dấu cách.
 1. Các ô sẽ có biểu tượng Mũi tên xuống
Mũi tên xuống

. Để xóa mũi tên, hãy bỏ chọn mục "Hiển thị danh sách thả xuống trong ô."

 1. Nếu nhập dữ liệu vào một ô không khớp với một mục trong danh sách, bạn sẽ thấy cảnh báo. Nếu bạn muốn mọi người chỉ nhập các mục trong danh sách, hãy chọn mục "Từ chối dữ liệu nhập" bên cạnh mục "Đối với dữ liệu không hợp lệ".
 2. Nhấp vào phần Lưu. Các ô sẽ hiển thị một danh sách thả xuống. Để thay đổi màu của ô dựa trên tùy chọn đã chọn, hãy sử dụng tính năng định dạng có điều kiện.

Thay đổi hoặc xóa danh sách thả xuống

 1. Mở một bảng tính trong Google Trang tính.
 2. Chọn một hoặc nhiều ô bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào mục Dữ liệu
sau đó

Xác thực dữ liệu.

 1. Để thay đổi các tùy chọn được liệt kê, hãy chỉnh sửa các mục bên cạnh mục "Tiêu chí".
 2. Để xóa danh sách, hãy nhấp vào mục Xóa xác thực.
 3. Nhấp vào phần Lưu. Nếu bạn thay đổi nội dung của dải ô đã chọn, danh sách sẽ tự động thay đổi theo.                  Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm