Tệ nạn tiếng Anh là gì

Từ vựng tiếng Anh : các vấn nạn xã hội hiện nay.

-Tên tiếng Anh các môn học

-Từ vựng tiếng Anh: dòng họ, gia đình

Tin tức trong nước, thời sự thế giới hiện nay rất hay nhắc tới những thông tin, những tin tức về: bạo hành, an ninh, lương thực, chủ quyền,  . Bạn cũng đã biết, nhưng tên tiếng Anh của nó thì ra sao?

Từ vựng tiếng Anh : các vấn nạn xã hội hiện nay

1. Homelessness: /ˈhoʊmləsnəs/ = Tình trạng vô gia cư

2. Terrorism: /ˈterərɪzəm/ = Hiểm họa khủng bố

3. Abortion: /əˈbɔːrʃn/ = Tình trạng nạo phá thai

4. Brain drain: /breɪn dreɪn/ = Tình trạng chảy máu chất xám

5. Bureaucracy: /bjʊˈrɑːkrəsi/ = Thói quan liêu

6. Child abuse: /tʃaɪld əˈbjuːs/ = Lạm dụng trẻ em

7. Civil rights: /ˈsɪvl raɪts/ = Quyền công dân ( Civil rights include freedom, equality in law and in employment,

and the right to vote.= quyền công dân bao gồm tự do, bình đẳng trong pháp luật và việc làm, và quyền bầu cử)

8. Cohabitation: /ˌkoʊˌhæbɪˈteɪʃn/= Sống thử

9. Corruption: /kəˈrʌpʃn/ = Nạn tham nhũng ( He strongly attacked corruption and favoritism in the government.=

anh ta phản đối mạnh mẽ tham nhũng và thiên vị trong chính phủ)

10. Domestic Violence: /dəˈmestɪk ˈvaɪələns/ = Bạo lực gia đình ( Poverty, cultural factors, anger, stress, and

depression often are thought to cause domestic violence. = đói nghèo, các yếu tố về văn hóa, sự tức giận, căng

thẳng, áp lực thường là nguyên nhân dẫn đến nạn bạo lực trong gia đình)

11. Food security: /fuːd səˈkjʊrəti/ = An ninh lương thực

12. Human rights: /ˈhjuːmən raɪts/ = Nhân quyền

13. Human trafficking: /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/ = Nạn buôn người

14. Illiteracy: /ɪˈlɪtərəsi/ = Nạn mù chữ

15. Juvenile Delinquency: /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi = Tội phạm vị thành niên

16. Malnutrition: /ˌmælnuːˈtrɪʃn/ = Tình trạng suy dinh dưỡng

17. National sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/ = Chủ quyền quốc gia

18. Population aging: /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/ = Sự già hóa dân số

19. Poverty: /ˈpɑːvərti/ = Cảnh nghèo khó

20. Prostitution: /ˌprɑːstəˈtuːʃn/ = Nạn mại dâm

21. Racism: /ˈreɪsɪzəm/ = Nạn phân biệt chủng tộc

22. Same-sex marriage: /seɪm seks ˈmærɪdʒ/ = Hôn nhân đồng tính

23. Smuggling: /ˈsmʌɡlɪŋ/ = Nạn buôn lậu ( The murdered man is thought to have been involved in drug

smuggling. = Người đàn ông bị sát hại được cho là đã được tham gia buôn lậu ma túy.)

24. Social inequality: /ˈsoʊʃl ˌɪnɪˈkwɑːləti/ = Bất bình đẳng xã hội

25. Social welfare: /ˈsoʊʃl ˈwelfer/ = Phúc lợi xã hội

26. Suicide: /ˈsuːɪsaɪd/ = Sự tự tử ( Japans suicide rate is twice that of the United States; more than 30,000

people a year kill themselves in Japan. = tỉ lệ tự tử ở Nhật cao gấp 2 lần ở Mỹ; hơn 30 nghìn người mỗi năm tự

tử ở Nhật)

27. Tax evasion: /tæks ɪˈveɪʒn/ = Trốn thuế

28. Teen pregnancy: /ˈtiːn ˈpreɡnənsi/ = Mang thai vị thành niên

29. Unemployment: /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ = Nạn/Tình trạng thất nghiệp

Toomva.com Chúc các bạn học tiếng Anh thành công.

Video liên quan