1 phút đọc

Thanh ghi IR là gì

A. Dùng để lưu trữ các câu lệnh được đọc từ bộ nhớ
Thanh ghi IR là gì

A. Dùng để lưu trữ các câu lệnh được đọc từ bộ nhớ                                                    B. Xác định câu lệnh kế tiếp thực thi                                                    C. Dùng để lưu dữ liệu hoặc để đọc trực tiếp                                                    D. Dùng để lưu trữ dữ liệu được đọc vào từ bộ nhớ

Video liên quan