Thêm vào danh sách hạn chế trên điện thoại là gì

Số máy hạn chế là gì?