Thuế suất là gì kinh tế vĩ mô


Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Tại Việt Nam, doanh nghiệp phải đóng 4 loại thuế chính bao gồm:
Thuế môn bàiThuế giá trị gia tăngThuế thu nhập doanh nghiệpThuế thu nhập cá nhân.

Khái niệm về thuế suất:- Thuế suất trung bình (ATR - average tax rate): là tỷ số giữa tổng số tiền thuế phải trả trên tổng giá trị thu nhập chịu thuế.

ATR = Tổng số tiền thuế phải trả × 100 Tổng thu nhập chịu thuế
- Thuế suất biên (MTR - marginal tax rate): là doanh thu thuế tăng thêm khi giá trị thu nhập chịu thuế tăng thêm một đơn vị.(MTR = Δ[Tổng số tiền thuế phải trả] / Δ[giá trị của cơ sở tính thuế])

MTR =  doanh thu thuế tăng  × 100  giá trị thuế tăng thêm 1 đơn vị
Thuế Suất Là yếu tố quan trọng nhất của một loại thuế. Thuế suất cho biết mục đích, ý nghĩa tác động của loại thuế như thế nào. Phân loại thuế suất: Thuế suất cố định (thuế tuyệt đối, thuế đơn vị); Thuế suất tỷ lệ;Thuế suất lũy tiến;Thuế suất lũy thoái.
- Thuế suất cố định: được ấn định bằng số tuyệt đối trên cơ sở thuế (ấn định 1 số thu bằng tiền trên 1 đơn vị tính thuế như trọng lượng, khối lượng, diện tích, đơn vị sản phẩm...). Ví dụ: thuế môn bài, thuế nhập khẩu ô tô cũ, thuế nhà đất, thuế tài nguyên
-  Thuế lũy tiến: là loại thuế mà thuế trung bình (ATR) tăng lên khi giá trị cơ sở tính thuế tăng lên. Vậy thuế suất biên lớn hơn thuế suất trung bình (MTR > ATR). Thông thường, một biểu thuế lũy tiến thường bao gồm nhiều thuế suất biên khác nhau, mỗi thuế suất được áp dụng cho các mức thu nhập nằm trong một giới hạn nhất định mà người ta gọi là khoang thuế.

- Thuế lũy thoái: thuế trung bình (ATR) giảm khi giá trị cơ sở tính thuế tăng lên. Tức là thuế suất biên nhỏ hơn thuế suất trung bình (MTR < ATR)
Thuế lũy thoái được ấn định bằng tỷ lệ % trên cơ sở thuế nhưng mức thuế suất giảm dần theo sự tăng lên của cơ sở thuế.
Mỹ: Bảo hiểm an sinh xã hội.

- Thuế tỷ lệ:Được ấn định bằng tỷ lệ % trên cơ sở thuế nhưng mức thuế suất không thay đổi khi cơ sở thuế thay đổi.Ví dụ: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân. Thuế GTGT: 10% Thuế TTĐB: 60%   Ưu điểm:- Đơn giản, dễ tính, dễ hiểu, dễ kiểm tra;- Tăng số thu cũng với tăng cơ sở thuế.   Nhược điểm: chỉ tạo công bằng theo chiều ngang, trong 1 số trường hợp nhất định còn mang tính chất lũy thoái

Khái niệm về cơ sở thuế và doanh thu thuế
Cơ sở thuế:  Toàn bộ giá trị thu nhập hay tài sản tính bằng tiền nằm trong diện phải nộp thuế.
Số thu thuế = i(thuế suất trung bình)I* (Cơ sở thuế)i

Các loại thuế ở Việt Nam
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế giá trị gia tăng
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế môn bài
Thuế môi trường
Thuế tài nguyên
Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thuế nhà đất

Bài tiếp theo:Thuế Biên Của Doanh Nghiệp (MTR)
Đọc Thêm:
-Phân tích các báo cáo tài chính
-Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực tế
-Phá giá tiền tệ và điều kiện của Marshall - lerner
-Chỉ số Big Mac
-Các chỉ số Tài Chính

Video liên quan