Tính 45 độ C bằng bao nhiêu 0f

a, Tính từ độ C sang độ F : 30 độ C ; 45 độ C

Đổi từ độ C sang độ F:

a) 45 độ C

b) 80 độ C

GIÚP MK VS.

Để đổi từ nhiệt độ F sang độ C, ta dùng công thức sau: C =\(\dfrac{5}{9}\)(F  32)
a) C có phải là hàm số bậc nhất theo biến F không? Vì sao?
b) Hãy tính C khi F = 30.
c) Hãy tính F khi C = 40.

a) đổi các đơn vị sau từ độ f sang độ c :59 độ F;77 độ F ;98,6 độ F ;104 ĐỘ F ; 212 ĐỘ F

B)đổi các đơn vi sau từ độ c sang k : 23 độ c ; 34 độ c ;56 độ c ;73 độ c ;161 độ c

1) để đổi số đo nhiệt độ từ độ F (Fahrenheit) sang nhiệt độ C ( Celsius) , ta có công thức sau : C=5/9(F-32)

a) Hãy biến đổi để có F là hàm số bậc nhất theo biến sồ C

b) Tính C khi F=77(độ F) và tính F khi C=30 ( độ C)

2) 1 người đi bộ từ A đến B vs V=5km/h mất 0,5h . nếu người đó tăng vận tốc thêm x km/h thì đến B mấy y giờ . Lập công thức y theo x

Độ C và độ F

Ở nước ta và nhiều nước khác nhau, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ đầu của Celsius, đọc là Xen-xi-ớt-xơ)

Ở Anh Mỹ và một số nước khác , nhiệt độ được tính theo độ F (chữ đầu của Fahrenheit, đọc là Phe-rơn-hai-tơ). Công thức đổi từ độ C sang độ F là:

F = 9/5 . C + 32 (F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng)

Lập công thức đổi từ độ F sang độ C rồi tính xem 500F tương đương bao nhiêu độ C?

Độ C và độ F

Ở nước ta và nhiều nước khá,nhiệt độ được tính theo độ C(chữ đầu của Celsius,đọc là Xen-xi-ot-xo)

Ở Anh,Mỹ và một số nước khác,nhiệt độ được tính theo độ F(chữ đầu của Fahrenheit,đọc là Phe-ron hai-to).Cong thức để đổi từ độ C sang độ F là:

F= 9/5×C+32(F và C ở đây là số độ F và độ C tương ứng)

a,Tính xem trong điều kiện bình thường nước sôi ở bao nhiên độ F?

b,Lập công thức đổi từ độ F sang độ C rồi tính xem 50°F tương đương với bn độ C?

Ở Bắc Cực có 1 thời điểm mà nhiệt kế đo độ C và nhiệt kế độ F cùng chỉ 1 số. Tìm số đó

Ở nước ta nhiệt độ được tính theo độ C(Celius), ở Mỹ nhiệt độ được tính theo độF(Fahrenheit). Công thức đổi từ độ Csang độ F là: F = 9/5C+32 ( F và C là sốđộ F và số độ C tương ứng)

Hôm naynhiệt độ ngoài trời của thành phố Hồ Chí Minh là 35oC tương ứng bao nhiêu độ F? Lập công thức đổi F sang độ C.

Ở nước ta nhiệt độ được tính theo độ C (Celsius) , ở Mĩ nhiệt độ được tính theo độ F (Fahenheit),Công thức đổi từ độC sang độF là:

\(F=\frac{9}{5}C+32\)(F và C là số độ F và số C tương ứng )

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời của thành phố Hồ Chí Minh là 350C tương ứng bao nhiêu độ F?Lập công thức đổi từ độF sang độC

giúp em nha mấy anh chị

Bài tập

A)Một ống bê tông nặng 80kg bị lăn xuống mương.Hãy đề xuất các phương án để đưa ống bê tông lên.Trong từng phương án đó hãy nêu cách để đưa ống bê tông lên với một lực nhỏ hơn 800N?

B)Thực hiện phép tính đổi đơn vị:

a.20*C,45*C,-30*C,-10*C,120*C,150*C sang độ F

b.50*F,68*F,76*F,-66*F,176*F,230*F sang độ C

Video liên quan