Tính bằng cách thuận tiện nhất 2 5 x 4 7 3 5 x 4 7

Tính bằng cách thuận tiện: Thực hiện phép tính (8)((65)) x (3)((40)) x 65 x (4)(7) + (3)(5) x ((24))((56)) ta được phân số tối giản là:

...