Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0xd6e7c8af05d2d06a76811d44917613bdd258b995 1 0 15:00 26/03/2023

Token Brr Protocol có mã ký hiệu là BRR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Brr Protocol/BRR thực hiện 1,063 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,123,290.00 USD (643.96 ETH)

arbitrum0x93b346b6bc2548da6a1e7d98e9a421b42541425b 1 0 15:00 26/03/2023

Token Liquity USD có mã ký hiệu là LUSD hoạt động trên nền tảng arbitrum. LUSD Stablecoin/LUSD thực hiện 226 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,708.53 USD (110.09 ETH)

polygon0x187ae45f2d361cbce37c6a8622119c91148f261b 1 0 15:00 26/03/2023

Token Polylastic có mã ký hiệu là POLX hoạt động trên nền tảng polygon. Polylastic/POLX thực hiện 878 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 330,206.54 USD (303,585.06 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 15:00 26/03/2023

Token Mute có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 662 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,679,344.53 USD (961.28 ETH)

eth0xffffffff2ba8f66d4e51811c5190992176930278 1 0 15:00 26/03/2023

Token Furucombo có mã ký hiệu là COMBO hoạt động trên nền tảng eth. Furucombo/COMBO thực hiện 93 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,160.38 USD (32.73 ETH)

bsc0x5b65cd9feb54f1df3d0c60576003344079f8dc06 1 0 15:00 26/03/2023

Token Uniwhale Token có mã ký hiệu là UNW hoạt động trên nền tảng bsc. Uniwhale Token/UNW thực hiện 568 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,624.33 USD (372.87 ETH)

eth0x2e2364966267b5d7d2ce6cd9a9b5bd19d9c7c6a9 1 0 15:00 26/03/2023

Token Voice Token có mã ký hiệu là VOICE hoạt động trên nền tảng eth. Voice Token/VOICE thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,884.06 USD (45.69 ETH)

eth0x71e368ed06814bf35d4e663eff946400a5bc8115 1 0 15:00 26/03/2023

Token Degrain có mã ký hiệu là DGRN hoạt động trên nền tảng eth. Degrain/DGRN thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,931.99 USD (31.99 ETH)

arbitrum0x4dad357726b41bb8932764340ee9108cc5ad33a0 1 0 15:00 26/03/2023

Token NitroShiba có mã ký hiệu là NISHIB hoạt động trên nền tảng arbitrum. NitroShiba/NISHIB thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,732.41 USD (28.50 ETH)

arbitrum0x9eb6299e4bb6669e42cb295a254c8492f67ae2c6 1 0 15:00 26/03/2023

Token The Bet có mã ký hiệu là BET hoạt động trên nền tảng arbitrum. The Bet/BET thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,840.90 USD (30.24 ETH)

eth0x0a41e6d4d4897e8cec819ce7d10b2d7cda61dc94 1 0 15:00 26/03/2023

Token YCLUB có mã ký hiệu là SYC hoạt động trên nền tảng eth. Super Yacht Coin/SYC thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,766.54 USD (48.66 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 15:00 26/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 655 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 826,415.04 USD (473.07 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 15:00 26/03/2023

Token Square có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 10,384 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,357,838.84 USD (25,884.38 ETH)

eth0x7d8d7c26179b7a6aebbf66a91c38ed92d5b4996b 1 0 15:00 26/03/2023

Token Teh Fund có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Teh Fund/FUND thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,878.29 USD (28.61 ETH)

eth0xfeeb4d0f5463b1b04351823c246bdb84c4320cc2 1 0 15:00 26/03/2023

Token Gold Retriever có mã ký hiệu là GLDN hoạt động trên nền tảng eth. Gold Retriever/GLDN thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,672.21 USD (35.89 ETH)

eth0xf55cd1e399e1cc3d95303048897a680be3313308 1 0 15:00 26/03/2023

Token Maximus TRIO có mã ký hiệu là TRIO hoạt động trên nền tảng eth. Maximus Trio/TRIO thực hiện 15 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 42,140.33 USD (24.16 ETH)

eth0xf21661d0d1d76d3ecb8e1b9f1c923dbfffae4097 1 0 15:00 26/03/2023

Token Realio có mã ký hiệu là RIO hoạt động trên nền tảng eth. Realio Network/RIO thực hiện 1,179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,824,219.12 USD (1,043.41 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 15:00 26/03/2023

Token Pancake GAMES có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,819.97 USD (157.24 ETH)

bsc0x8cf8238abf7b933bf8bb5ea2c7e4be101c11de2a 1 0 15:00 26/03/2023

Token XP.network có mã ký hiệu là XPNET hoạt động trên nền tảng bsc. XP.network/XPNET thực hiện 570 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 235,893.71 USD (730.94 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 15:00 26/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 406 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,303.00 USD (283.50 ETH)

polygon0x9246a5f10a79a5a939b0c2a75a3ad196aafdb43b 1 0 15:00 26/03/2023

Token BetSwirl có mã ký hiệu là BETS hoạt động trên nền tảng polygon. BetSwirl Token/BETS thực hiện 319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,833.08 USD (77,172.19 ETH)

bsc0x8c851d1a123ff703bd1f9dabe631b69902df5f97 1 0 15:00 26/03/2023

Token BinaryX có mã ký hiệu là BNX hoạt động trên nền tảng bsc. BinaryX/BNX thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,429.17 USD (529.75 ETH)

eth0x74232704659ef37c08995e386a2e26cc27a8d7b1 1 0 15:00 26/03/2023

Token Strike Token có mã ký hiệu là STRK hoạt động trên nền tảng eth. Strike Token/STRK thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,184.36 USD (95.68 ETH)

eth0x16cc8367055ae7e9157dbcb9d86fd6ce82522b31 1 0 15:00 26/03/2023

Token Voxel X Network có mã ký hiệu là VXL hoạt động trên nền tảng eth. Voxel X Network/VXL thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 42,751.76 USD (24.59 ETH)

eth0x73c69d24ad28e2d43d03cbf35f79fe26ebde1011 1 0 15:00 26/03/2023

Token ARCH có mã ký hiệu là ARCH hoạt động trên nền tảng eth. ARCH/ARCH thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 27,456.85 USD (15.67 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 15:00 26/03/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 642,907.83 USD (368.13 ETH)

bsc0xcd7287113496cff7705792081d973b13a465e51e 1 0 15:00 26/03/2023

Token Pioneer Pay có mã ký hiệu là PPAY hoạt động trên nền tảng bsc. Pioneer Pay/PPAY thực hiện 377 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,131.61 USD (139.49 ETH)

polygon0x62f594339830b90ae4c084ae7d223ffafd9658a7 1 0 15:00 26/03/2023

Token Sphere Finance có mã ký hiệu là SPHERE hoạt động trên nền tảng polygon. Sphere Finance/SPHERE thực hiện 276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,714.91 USD (51,220.21 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 15:00 26/03/2023

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 267 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 464,958.71 USD (266.09 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 15:00 26/03/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,216.90 USD (60.19 ETH)

bsc0x42414624c55a9cba80789f47c8f9828a7974e40f 1 0 15:00 26/03/2023

Token Doge KaKi có mã ký hiệu là KAKI hoạt động trên nền tảng bsc. Doge KaKi/KAKI thực hiện 430 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,367.28 USD (320.01 ETH)

bsc0x9f8a75436e7e808f3fb348182e0ea42d2dd467cd 1 0 15:00 26/03/2023

Token S-Wallet Protocol có mã ký hiệu là SWP hoạt động trên nền tảng bsc. S-Wallet Protocol/SWP thực hiện 554 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,316.34 USD (394.10 ETH)

eth0xec213f83defb583af3a000b1c0ada660b1902a0f 1 0 15:00 26/03/2023

Token Presearch có mã ký hiệu là PRE hoạt động trên nền tảng eth. Presearch/PRE thực hiện 304 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 277,462.42 USD (159.13 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 15:00 26/03/2023

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 319,339.89 USD (183.44 ETH)

polygon0x33b6d77c607ea499ab5db7e2201c5a516a78a5db 1 0 15:00 26/03/2023

Token Aimedis có mã ký hiệu là AIMX hoạt động trên nền tảng polygon. Aimedis/AIMX thực hiện 692 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,061.01 USD (83,700.49 ETH)

fantom0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac 1 0 15:00 26/03/2023

Token Mummy Finance có mã ký hiệu là MMY hoạt động trên nền tảng fantom. MUMMY/MMY thực hiện 1,156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 463,478.65 USD (1,049,707.40 ETH)

arbitrum0x602eb0d99a5e3e76d1510372c4d2020e12eaea8a 1 0 15:00 26/03/2023

Token TridentDAO có mã ký hiệu là PSI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Trident/PSI thực hiện 384 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 230,661.61 USD (132.41 ETH)

eth0xd23ac27148af6a2f339bd82d0e3cff380b5093de 1 0 15:00 26/03/2023

Token Siren có mã ký hiệu là SI hoạt động trên nền tảng eth. SIREN/SI thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,669.77 USD (31.64 ETH)

bsc0x1ae369a6ab222aff166325b7b87eb9af06c86e57 1 0 15:00 26/03/2023

Token 10Set Token có mã ký hiệu là 10SET hoạt động trên nền tảng bsc. 10Set Token/10SET thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,219.38 USD (334.69 ETH)

bsc0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2 1 0 15:00 26/03/2023

Token DODO có mã ký hiệu là DODO hoạt động trên nền tảng bsc. DODO bird/DODO thực hiện 742 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,254.92 USD (291.71 ETH)