Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x8a0c816a52e71a1e9b6719580ebe754709c55198 1 0 05:00 28/09/2023

Token zkSync Labs có mã ký hiệu là ZKLAB hoạt động trên nền tảng eth. zkSync Labs/ZKLAB thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,990.06 USD (55.71 ETH)

eth0xc0c293ce456ff0ed870add98a0828dd4d2903dbf 1 0 05:00 28/09/2023

Token AURA có mã ký hiệu là AURA hoạt động trên nền tảng eth. Aura/AURA thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,854.06 USD (90.30 ETH)

eth0xffd822149fa6749176c7a1424e71a417f26189c8 1 0 05:00 28/09/2023

Token Nothing Token có mã ký hiệu là thing hoạt động trên nền tảng eth. nothing/thing thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,368.31 USD (40.84 ETH)

eth0xed4e879087ebd0e8a77d66870012b5e0dffd0fa4 1 0 05:00 28/09/2023

Token AstroPepeX có mã ký hiệu là APX hoạt động trên nền tảng eth. AstroPepeX/APX thực hiện 1,130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 908,712.28 USD (569.48 ETH)

bsc0x4b87f578d6fabf381f43bd2197fbb2a877da6ef8 1 0 05:00 28/09/2023

Token The Big Five có mã ký hiệu là BFT hoạt động trên nền tảng bsc. The Big Five Token/BFT thực hiện 1,272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 229,999.30 USD (1,079.94 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 05:00 28/09/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,792 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,712,361.02 USD (1,069.97 ETH)

eth0xfcaf0e4498e78d65526a507360f755178b804ba8 1 0 05:00 28/09/2023

Token NicCageWaluigiElmo42069Inu có mã ký hiệu là SHIB hoạt động trên nền tảng eth. NicCageWaluigiElmo42069Inu/SHIB thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,182.70 USD (71.52 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 05:00 28/09/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,982.35 USD (46.37 ETH)

eth0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 1 0 05:00 28/09/2023

Token PayPal USD có mã ký hiệu là PYUSD hoạt động trên nền tảng eth. Hopper/XYZ thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 308,383.91 USD (192.73 ETH)

eth0x4c45bbec2ff7810ef4a77ad7bd4757c446fe4155 1 0 05:00 28/09/2023

Token Jungle Labz có mã ký hiệu là JNGL hoạt động trên nền tảng eth. Jungle/JNGL thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 209,437.12 USD (131.27 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 05:00 28/09/2023

Token Wasder Token có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 395 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,075.06 USD (136.35 ETH)

bsc0x818835503f55283cd51a4399f595e295a9338753 1 0 05:00 28/09/2023

Token AGI Token có mã ký hiệu là AGI hoạt động trên nền tảng bsc. AGI Token/AGI thực hiện 220 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,546.89 USD (396.99 ETH)

fantom0x04068da6c83afcfa0e13ba15a6696662335d5b75 1 0 05:00 28/09/2023

Token USD Coin có mã ký hiệu là USDC hoạt động trên nền tảng fantom. USD Coin/USDC thực hiện 8,579 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 262,729.07 USD (1,397,985.74 ETH)

eth0x302cae5dcf8f051d0177043c3438020b89b33218 1 0 05:00 28/09/2023

Token Boost có mã ký hiệu là Boost hoạt động trên nền tảng eth. Boost Coin/Boost thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,414.62 USD (57.75 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 05:00 28/09/2023

Token Gold có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,453.39 USD (92.54 ETH)

bsc0x1785113910847770290f5f840b4c74fc46451201 1 0 05:00 28/09/2023

Token FABWELT có mã ký hiệu là WELT hoạt động trên nền tảng bsc. FABWELT/WELT thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,694.68 USD (236.71 ETH)

eth0xabec00542d141bddf58649bfe860c6449807237c 1 0 05:00 28/09/2023

Token CruxDecussata có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X.com/X thực hiện 271 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 302,514.82 USD (188.12 ETH)

eth0xb9098d3669a78e9afe8b94a97290407400d9da31 1 0 05:00 28/09/2023

Token Protectorate Protocol có mã ký hiệu là PRTC hoạt động trên nền tảng eth. Protectorate/PRTC thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,073.89 USD (38.37 ETH)

eth0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 1 0 05:00 28/09/2023

Token WAGMI GAMES có mã ký hiệu là WAGMIGAMES hoạt động trên nền tảng eth. WAGMI GAMES/WAGMIGAMES thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,621.08 USD (70.03 ETH)

eth0x017e9db34fc69af0dc7c7b4b33511226971cddc7 1 0 05:00 28/09/2023

Token On Chain Dynamics có mã ký hiệu là OCD hoạt động trên nền tảng eth. On-Chain Dynamics/OCD thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,870.06 USD (28.10 ETH)

eth0x2890df158d76e584877a1d17a85fea3aeeb85aa6 1 0 05:00 28/09/2023

Token Alien Milady Fumo có mã ký hiệu là FUMO hoạt động trên nền tảng eth. Alien Milady Fumo/FUMO thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,695.62 USD (56.87 ETH)

bsc0x31471e0791fcdbe82fbf4c44943255e923f1b794 1 0 05:00 28/09/2023

Token Plant vs Undead Token có mã ký hiệu là PVU hoạt động trên nền tảng bsc. Plant vs Undead Token/PVU thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,874.97 USD (374.84 ETH)

eth0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d 1 0 05:00 28/09/2023

Token Optimus AI có mã ký hiệu là OPTIMUS hoạt động trên nền tảng eth. Optimus/OPTIMUS thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,390.48 USD (45.79 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 05:00 28/09/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,944.07 USD (63.25 ETH)

eth0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 1 0 05:00 28/09/2023

Token Banana có mã ký hiệu là BANANA hoạt động trên nền tảng eth. Banana/BANANA thực hiện 339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 633,348.50 USD (395.58 ETH)

eth0x5fe72ed557d8a02fff49b3b826792c765d5ce162 1 0 05:00 28/09/2023

Token Shezmu có mã ký hiệu là SHEZMU hoạt động trên nền tảng eth. Shezmu/SHEZMU thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,648.29 USD (50.40 ETH)

eth0x3d3d35bb9bec23b06ca00fe472b50e7a4c692c30 1 0 05:00 28/09/2023

Token Vidya có mã ký hiệu là VIDYA hoạt động trên nền tảng eth. Vidya/VIDYA thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,728.08 USD (31.84 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 05:00 28/09/2023

Token MangoMan Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 2,702 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 492,310.89 USD (2,309.09 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 05:00 28/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,503.43 USD (43.47 ETH)

bsc0xb64e280e9d1b5dbec4accedb2257a87b400db149 1 0 05:00 28/09/2023

Token Level Token có mã ký hiệu là LVL hoạt động trên nền tảng bsc. Level Token/LVL thực hiện 573 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 181,353.32 USD (851.91 ETH)

eth0x667210a731447f8b385e068205759be2311b86d4 1 0 05:00 28/09/2023

Token ETF The Token có mã ký hiệu là ETF hoạt động trên nền tảng eth. ETF The Token/ETF thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,475.75 USD (92.83 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 05:00 28/09/2023

Token LOOKS có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,298.22 USD (123.28 ETH)

polygon0xd6df932a45c0f255f85145f286ea0b292b21c90b 1 0 05:00 28/09/2023

Token Aave (PoS) có mã ký hiệu là AAVE hoạt động trên nền tảng polygon. Aave (PoS)/AAVE thực hiện 1,692 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,621.80 USD (369,041.05 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 05:00 28/09/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,947.89 USD (56.20 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 05:00 28/09/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,163.33 USD (72.43 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 05:00 28/09/2023

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 1,009 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,617,758.77 USD (1,012.83 ETH)

eth0x32a7c02e79c4ea1008dd6564b35f131428673c41 1 0 05:00 28/09/2023

Token CRUST có mã ký hiệu là CRU hoạt động trên nền tảng eth. CRUST/CRU thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,681.09 USD (33.62 ETH)

eth0xdbecdd726f6ad8e24afc78fe3cc8eb7b73c2d94d 1 0 05:00 28/09/2023

Token Chaintools có mã ký hiệu là CTLS hoạt động trên nền tảng eth. ChainTools/CTLS thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,185.56 USD (38.43 ETH)

bsc0xa177bdd433aea3702beb46652adcfc64248d4ab3 1 0 05:00 28/09/2023

Token Probinex Token có mã ký hiệu là PBX hoạt động trên nền tảng bsc. Probinex Token/PBX thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,809.13 USD (312.64 ETH)

eth0x2559813bbb508c4c79e9ccce4703bcb1f149edd7 1 0 05:00 28/09/2023

Token HOURGLASS có mã ký hiệu là WAIT hoạt động trên nền tảng eth. HOURGLASS/WAIT thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,006.78 USD (82.06 ETH)