Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xa76ce67bba7d7cba647a933c856d5c5db8a9e823 1 0 11:30 06/10/2022

Token TOKETTOKEN có mã ký hiệu là TOKET hoạt động trên nền tảng bsc. TOKETTOKEN/TOKET thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,475.01 USD (160.41 ETH)

eth0x7ccfeef4f0ff48b0e0abd19bbbebae90939f180d 1 0 11:00 06/10/2022

Token StarShip có mã ký hiệu là STARS hoạt động trên nền tảng eth. StarShip/STARS thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 202,429.86 USD (150.30 ETH)

bsc0xff8bbc599ea030aa69d0298035dfe263740a95bc 1 0 11:00 06/10/2022

Token Dohrnii có mã ký hiệu là DHN hoạt động trên nền tảng bsc. Dohrnii/DHN thực hiện 407 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,215.63 USD (626.93 ETH)

bsc0x426c72701833fddbdfc06c944737c6031645c708 1 0 11:00 06/10/2022

Token Defina Finance có mã ký hiệu là FINA hoạt động trên nền tảng bsc. DEFINA TOKEN/FINA thực hiện 2,072 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 599,647.57 USD (2,040.74 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 11:00 06/10/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 3,526 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,807,097.38 USD (12,989.67 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 11:00 06/10/2022

Token Revest có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 250 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 518,938.59 USD (382.96 ETH)

avalanche0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982 1 0 11:00 06/10/2022

Token Pangolin có mã ký hiệu là PNG hoạt động trên nền tảng avalanche. Pangolin/PNG thực hiện 3,818 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,752,584.95 USD (101,797.71 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 11:00 06/10/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,997.16 USD (65.83 ETH)

bsc0x77922a521182a719a48ba650ac2a040269888888 1 0 11:00 06/10/2022

Token FIT Token có mã ký hiệu là FIT hoạt động trên nền tảng bsc. FIT Token/FIT thực hiện 1,881 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 285,885.61 USD (980.89 ETH)

avalanche0x62edc0692bd897d2295872a9ffcac5425011c661 1 0 11:00 06/10/2022

Token GMX có mã ký hiệu là GMX hoạt động trên nền tảng avalanche. GMX/GMX thực hiện 3,430 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,711,594.12 USD (447,064.70 ETH)

arbitrum0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a 1 0 11:00 06/10/2022

Token GMX có mã ký hiệu là GMX hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMX/GMX thực hiện 11,098 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,702,973.87 USD (40,632.88 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 11:00 06/10/2022

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 676,098.69 USD (502.67 ETH)

bsc0x4a2c860cec6471b9f5f5a336eb4f38bb21683c98 1 0 11:00 06/10/2022

Token GreenSatoshiToken có mã ký hiệu là GST hoạt động trên nền tảng bsc. GreenSatoshiToken/GST thực hiện 2,705 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,105.93 USD (218.93 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 11:00 06/10/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 346,681.55 USD (256.72 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 11:00 06/10/2022

Token Wasder Token có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 272,093.59 USD (201.88 ETH)

polygon0x3b56a704c01d650147ade2b8cee594066b3f9421 1 0 11:00 06/10/2022

Token Affyn có mã ký hiệu là FYN hoạt động trên nền tảng polygon. Affyn/FYN thực hiện 1,611 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 681,225.08 USD (812,610.73 ETH)

eth0x0913ddae242839f8995c0375493f9a1a3bddc977 1 0 11:00 06/10/2022

Token Marshall Rogan Inu có mã ký hiệu là MRI hoạt động trên nền tảng eth. Marshall Rogan Inu/MRI thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,184.49 USD (39.46 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 11:00 06/10/2022

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 1,108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,005,936.49 USD (743.53 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 11:00 06/10/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,638 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,146,835.75 USD (849.03 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 1 0 11:00 06/10/2022

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng eth. BlockBank/BBANK thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,380.60 USD (44.97 ETH)

eth0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 1 0 11:00 06/10/2022

Token Numerai có mã ký hiệu là NMR hoạt động trên nền tảng eth. Numeraire/NMR thực hiện 380 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 438,571.14 USD (328.14 ETH)

eth0xaf9f549774ecedbd0966c52f250acc548d3f36e5 1 0 11:00 06/10/2022

Token Rio Fuel Token có mã ký hiệu là RFuel hoạt động trên nền tảng eth. Rio Fuel Token/RFuel thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,971.31 USD (46.28 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 11:00 06/10/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,106.45 USD (111.38 ETH)

bsc0xdfd7b0dd7bf1012dfdf3307a964c36b972300ac8 1 0 11:00 06/10/2022

Token Wonderman Nation có mã ký hiệu là WNDR hoạt động trên nền tảng bsc. Wonderman Token/WNDR thực hiện 219 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,750.57 USD (451.94 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 11:00 06/10/2022

Token Media Licensing có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 183 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,266.72 USD (645.17 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 11:00 06/10/2022

Token Liquid có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,331.49 USD (84.56 ETH)

polygon0x2760e46d9bb43dafcbecaad1f64b93207f9f0ed7 1 0 11:00 06/10/2022

Token Metavault Trade có mã ký hiệu là MVX hoạt động trên nền tảng polygon. Metavault Trade/MVX thực hiện 183 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,982.38 USD (307,498.30 ETH)

eth0x4123a133ae3c521fd134d7b13a2dec35b56c2463 1 0 11:00 06/10/2022

Token Qredo có mã ký hiệu là QRDO hoạt động trên nền tảng eth. Qredo Token/QRDO thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 721,712.57 USD (530.12 ETH)

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 11:00 06/10/2022

Token LAIKA có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 279 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 211,017.52 USD (157.00 ETH)

eth0x9506d37f70eb4c3d79c398d326c871abbf10521d 1 0 11:00 06/10/2022

Token MediaLicensingToken có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng eth. Media Licensing Token/MLT thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,008.32 USD (118.85 ETH)

eth0x9e32b13ce7f2e80a01932b42553652e053d6ed8e 1 0 11:00 06/10/2022

Token Metis có mã ký hiệu là Metis hoạt động trên nền tảng eth. Metis Token/Metis thực hiện 281 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 939,193.95 USD (687.05 ETH)

bsc0xc7981767f644c7f8e483dabdc413e8a371b83079 1 0 11:00 06/10/2022

Token Liquidus có mã ký hiệu là LIQ hoạt động trên nền tảng bsc. Liquidus/LIQ thực hiện 280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,961.88 USD (252.98 ETH)

bsc0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f 1 0 11:00 06/10/2022

Token Cornucopias có mã ký hiệu là COPI hoạt động trên nền tảng bsc. Cornucopias [via ChainPort.io]/COPI thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,178.47 USD (258.65 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 11:00 06/10/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 426,579.31 USD (316.21 ETH)

arbitrum0xd4d42f0b6def4ce0383636770ef773390d85c61a 1 0 11:00 06/10/2022

Token SushiToken có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiToken/SUSHI thực hiện 1,548 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,944.24 USD (45.94 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 11:00 06/10/2022

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 281,933.00 USD (208.32 ETH)

polygon0xe5417af564e4bfda1c483642db72007871397896 1 0 11:00 06/10/2022

Token Gains Network có mã ký hiệu là GNS hoạt động trên nền tảng polygon. Gains Network/GNS thực hiện 2,159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,436,315.93 USD (2,915,381.26 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 11:00 06/10/2022

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 1,405 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,501.76 USD (122.77 ETH)

eth0x21ca39943e91d704678f5d00b6616650f066fd63 1 0 11:00 06/10/2022

Token Mirrored Tesla có mã ký hiệu là mTSLA hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped Mirror TSLA Token/mTSLA thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,118.23 USD (1.96 ETH)

avalanche0x53f7c5869a859f0aec3d334ee8b4cf01e3492f21 1 0 11:00 06/10/2022

Token Aave Avalanche Market WETH có mã ký hiệu là avWETH hoạt động trên nền tảng avalanche. Aave Avalanche Market WETH/avWETH thực hiện 551 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 642,032.07 USD (28,518.25 ETH)