Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 22:00 01/12/2022

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 1,955 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,310,337.71 USD (1,796.90 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 22:00 01/12/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,446.86 USD (128.93 ETH)

eth0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 1 0 22:00 01/12/2022

Token Cream có mã ký hiệu là CREAM hoạt động trên nền tảng eth. Cream/CREAM thực hiện 1,784 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,115,948.63 USD (872.80 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 22:00 01/12/2022

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,937.05 USD (47.41 ETH)

eth0x461b71cff4d4334bba09489ace4b5dc1a1813445 1 0 22:00 01/12/2022

Token Hoard có mã ký hiệu là HRD hoạt động trên nền tảng eth. Hoard/HRD thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,693.18 USD (65.16 ETH)

eth0x9ab7bb7fdc60f4357ecfef43986818a2a3569c62 1 0 22:00 01/12/2022

Token Guild of Guardians có mã ký hiệu là GOG hoạt động trên nền tảng eth. Guild of Guardians/GOG thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,823.75 USD (138.34 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 22:00 01/12/2022

Token MAGIC có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 5,677 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,535,298.51 USD (1,976.86 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 22:00 01/12/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 1,123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,308.75 USD (11,242.48 ETH)

eth0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 1 0 22:00 01/12/2022

Token BandToken có mã ký hiệu là BAND hoạt động trên nền tảng eth. BandToken/BAND thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,066.43 USD (123.80 ETH)

eth0xabea7663c472648d674bd3403d94c858dfeef728 1 0 22:00 01/12/2022

Token PUDGY Vault có mã ký hiệu là PUDGY hoạt động trên nền tảng eth. Pudgy Penguins/PUDGY thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,505.02 USD (70.16 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 22:00 01/12/2022

Token Vesta Finance có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 851 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,026.96 USD (43.47 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 22:00 01/12/2022

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 1,086 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,780.75 USD (1,075.85 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 22:00 01/12/2022

Token MaskNetwork có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 585 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,044,752.30 USD (812.61 ETH)

bsc0xc544d8ab2b5ed395b96e3ec87462801eca579ae1 1 0 22:00 01/12/2022

Token StarFish OS có mã ký hiệu là SFO hoạt động trên nền tảng bsc. starfishos/SFO thực hiện 757 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,906.53 USD (262.81 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 22:00 01/12/2022

Token Vela Exchange có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,189.73 USD (195.83 ETH)

eth0x44709a920fccf795fbc57baa433cc3dd53c44dbe 1 0 22:00 01/12/2022

Token DappRadar có mã ký hiệu là RADAR hoạt động trên nền tảng eth. DappRadar/RADAR thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,302.01 USD (50.23 ETH)

bsc0x51e6ac1533032e72e92094867fd5921e3ea1bfa0 1 0 22:00 01/12/2022

Token LUCA có mã ký hiệu là LUCA hoạt động trên nền tảng bsc. LUCA/LUCA thực hiện 403 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,438,152.06 USD (4,825.20 ETH)

eth0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f 1 0 22:00 01/12/2022

Token Across Protocol có mã ký hiệu là ACX hoạt động trên nền tảng eth. Across Protocol Token/ACX thực hiện 324 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,819.21 USD (123.89 ETH)

bsc0xa9be3cd803fa19f2af24412ff0a2a4a67a29de88 1 0 22:00 01/12/2022

Token LavaX Labs có mã ký hiệu là LAVAX hoạt động trên nền tảng bsc. LavaX Labs/LAVAX thực hiện 251 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,396.78 USD (189.04 ETH)

bsc0x7bc75e291e656e8658d66be1cc8154a3769a35dd 1 0 22:00 01/12/2022

Token iMe Lab có mã ký hiệu là LIME hoạt động trên nền tảng bsc. iMe Lab/LIME thực hiện 1,563 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 315,446.45 USD (1,060.49 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 22:00 01/12/2022

Token Velodrome có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 8,976 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 290,477.92 USD (217.75 ETH)

eth0xed35af169af46a02ee13b9d79eb57d6d68c1749e 1 0 22:00 01/12/2022

Token ECOMI có mã ký hiệu là OMI hoạt động trên nền tảng eth. OMI Token/OMI thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,419.56 USD (158.24 ETH)

bsc0x7269d98af4aa705e0b1a5d8512fadb4d45817d5a 1 0 22:00 01/12/2022

Token Shirtum có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng bsc. Shirtum/SHI thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,067.14 USD (231.62 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 22:00 01/12/2022

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,238.53 USD (202.30 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 22:00 01/12/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,836.81 USD (45.61 ETH)

avalanche0x68327a91e79f87f501bc8522fc333fb7a72393cb 1 0 22:00 01/12/2022

Token AUX Coin có mã ký hiệu là AUX hoạt động trên nền tảng avalanche. AUX Coin/AUX thực hiện 288 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,189.63 USD (6,080.49 ETH)

fantom0xde5ed76e7c05ec5e4572cfc88d1acea165109e44 1 0 22:00 01/12/2022

Token DEUS Finance có mã ký hiệu là DEUS hoạt động trên nền tảng fantom. DEUS/DEUS thực hiện 2,773 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 900,452.18 USD (3,682,329.40 ETH)

eth0x74be64b45d394fa57816c1950e94dbb8d7a7b306 1 0 22:00 01/12/2022

Token Givewell Inu có mã ký hiệu là GINU hoạt động trên nền tảng eth. GiveWell Inu/GINU thực hiện 272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,896.90 USD (124.05 ETH)

polygon0xee9a352f6aac4af1a5b9f467f6a93e0ffbe9dd35 1 0 22:00 01/12/2022

Token MASQ (PoS) có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng polygon. MASQ (PoS)/MASQ thực hiện 417 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,885.07 USD (160,223.59 ETH)

eth0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde 1 0 22:00 01/12/2022

Token Wrapped NXM có mã ký hiệu là wNXM hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped NXM/wNXM thực hiện 758 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 842,935.92 USD (655.45 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 22:00 01/12/2022

Token Mute.io có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,240.77 USD (64.77 ETH)

eth0x06f3c323f0238c72bf35011071f2b5b7f43a054c 1 0 22:00 01/12/2022

Token MASQ có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng eth. MASQ/MASQ thực hiện 193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,994.97 USD (195.91 ETH)

optimism0xbfd291da8a403daaf7e5e9dc1ec0aceacd4848b9 1 0 22:00 01/12/2022

Token dForce USD có mã ký hiệu là USX hoạt động trên nền tảng optimism. dForce USD/USX thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,608.91 USD (36.27 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 22:00 01/12/2022

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,714.12 USD (52.72 ETH)

eth0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f 1 0 22:00 01/12/2022

Token GTC có mã ký hiệu là GTC hoạt động trên nền tảng eth. Gitcoin/GTC thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,896.68 USD (64.33 ETH)

optimism0x4200000000000000000000000000000000000042 1 0 22:00 01/12/2022

Token Optimism có mã ký hiệu là OP hoạt động trên nền tảng optimism. Optimism/OP thực hiện 12,206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,710,489.58 USD (1,322.61 ETH)

eth0x549020a9cb845220d66d3e9c6d9f9ef61c981102 1 0 22:00 01/12/2022

Token Sidus có mã ký hiệu là SIDUS hoạt động trên nền tảng eth. SIDUS/SIDUS thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,491.91 USD (100.36 ETH)

bsc0xc8a11f433512c16ed895245f34bcc2ca44eb06bd 1 0 22:00 01/12/2022

Token Kissan có mã ký hiệu là KSN hoạt động trên nền tảng bsc. KISSAN/KSN thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,072.41 USD (188.91 ETH)

polygon0x346404079b3792a6c548b072b9c4dddfb92948d5 1 0 22:00 01/12/2022

Token GeniuX có mã ký hiệu là IUX hoạt động trên nền tảng polygon. GeniuX/IUX thực hiện 2,070 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,731.39 USD (280,636.89 ETH)

bsc0x07e551e31a793e20dc18494ff6b03095a8f8ee36 1 0 22:00 01/12/2022

Token Qmall Token có mã ký hiệu là QMALL hoạt động trên nền tảng bsc. Qmall Token/QMALL thực hiện 226 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,191.33 USD (185.46 ETH)