Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x958d165c33562725e8b161391cfbffa19fbec5e4 1 0 23:50 28/09/2023

Token Hydra có mã ký hiệu là HYDRA hoạt động trên nền tảng eth. Hydra/HYDRA thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,440.56 USD (0.87 ETH)

bsc0xc3376961f1503e95d818dc1d1c634dd6e3db4a14 2 0 23:40 28/09/2023

Token JungleLabz có mã ký hiệu là JNGL hoạt động trên nền tảng bsc. JungleLabz/JNGL thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,274.18 USD (315.77 ETH)

eth0x1689dde605cc98fbce20e75949a683dffa7f4a60 2 0 23:20 28/09/2023

Token Hydra có mã ký hiệu là HYDRA hoạt động trên nền tảng eth. Hydra/HYDRA thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 0.00 USD (0.00 ETH)

bsc0x3d420664d23f78b8948092fc651a434ccf1300b6 2 0 23:10 28/09/2023

Token BearAI có mã ký hiệu là BAI hoạt động trên nền tảng bsc. BearAI/BAI thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,218.98 USD (597.11 ETH)

bsc0x4b87f578d6fabf381f43bd2197fbb2a877da6ef8 1 0 23:00 28/09/2023

Token The Big Five Token có mã ký hiệu là BFT hoạt động trên nền tảng bsc. The Big Five Token/BFT thực hiện 1,071 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 202,938.02 USD (954.50 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 23:00 28/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,875.70 USD (40.79 ETH)

bsc0x2d060ef4d6bf7f9e5edde373ab735513c0e4f944 1 0 23:00 28/09/2023

Token AITECH có mã ký hiệu là AITECH hoạt động trên nền tảng bsc. AITECH/AITECH thực hiện 1,964 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 204,871.12 USD (957.15 ETH)

eth0xb9098d3669a78e9afe8b94a97290407400d9da31 1 0 23:00 28/09/2023

Token Protectorate Protocol có mã ký hiệu là PRTC hoạt động trên nền tảng eth. Protectorate/PRTC thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,771.06 USD (66.74 ETH)

bsc0x78e079b08e5920d6029ec6fe9aa83d611ea60b79 1 0 23:00 28/09/2023

Token Separly có mã ký hiệu là SEPARLY hoạt động trên nền tảng bsc. Separly/SEPARLY thực hiện 239 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,717.91 USD (247.40 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 23:00 28/09/2023

Token BabySwap Token có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 455 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,382.80 USD (1,045.62 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 23:00 28/09/2023

Token Gold có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 368 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,496.53 USD (145.36 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 23:00 28/09/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,571.82 USD (53.65 ETH)

eth0x2890df158d76e584877a1d17a85fea3aeeb85aa6 1 0 23:00 28/09/2023

Token Alien Milady Fumo có mã ký hiệu là FUMO hoạt động trên nền tảng eth. Alien Milady Fumo/FUMO thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 179,664.62 USD (111.81 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 23:00 28/09/2023

Token Tyrion.finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 308 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,326.66 USD (133.75 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 23:00 28/09/2023

Token MangoMan Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 1,391 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,169.19 USD (1,134.75 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 23:00 28/09/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,988.01 USD (56.18 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 23:00 28/09/2023

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,675.28 USD (92.03 ETH)

eth0x4e47951508fd4a4126f8ff9cf5e6fa3b7cc8e073 1 0 23:00 28/09/2023

Token Fluid có mã ký hiệu là FLUID hoạt động trên nền tảng eth. Fluid/FLUID thực hiện 116 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,629.54 USD (67.58 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 23:00 28/09/2023

Token Vega Protocol có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,655.42 USD (78.62 ETH)

bsc0x33e0b24aaea62500ca79d33e26efe576bbf5bacf 1 0 23:00 28/09/2023

Token 2049 có mã ký hiệu là 2049 hoạt động trên nền tảng bsc. 2049/2049 thực hiện 4,117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,228,089.15 USD (5,775.10 ETH)

eth0x3d3d35bb9bec23b06ca00fe472b50e7a4c692c30 1 0 23:00 28/09/2023

Token Vidya có mã ký hiệu là VIDYA hoạt động trên nền tảng eth. Vidya/VIDYA thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,279.27 USD (32.18 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 23:00 28/09/2023

Token Games for a Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 1,044 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 619,298.34 USD (2,768.24 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 23:00 28/09/2023

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,047.08 USD (52.26 ETH)

eth0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 1 0 23:00 28/09/2023

Token Banana Gun có mã ký hiệu là BANANA hoạt động trên nền tảng eth. Banana/BANANA thực hiện 401 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 810,447.56 USD (504.24 ETH)

polygon0x6f06e6bed64cf4c4187c06ee2a4732f6a171bc4e 1 0 23:00 28/09/2023

Token FoodChain Global có mã ký hiệu là FOOD hoạt động trên nền tảng polygon. FoodChain Global/FOOD thực hiện 512 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,213.19 USD (138,452.78 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 23:00 28/09/2023

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,070.63 USD (75.61 ETH)

eth0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 1 0 23:00 28/09/2023

Token WAGMI Games có mã ký hiệu là WAGMIGAMES hoạt động trên nền tảng eth. WAGMI GAMES/WAGMIGAMES thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,812.83 USD (74.88 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 23:00 28/09/2023

Token Bone ShibaSwap có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 862 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,798,732.16 USD (1,114.79 ETH)

bsc0xca861e289f04cb9c67fd6b87ca7eafa59192f164 1 0 23:00 28/09/2023

Token UnityMeta Token có mã ký hiệu là UMT hoạt động trên nền tảng bsc. UnityMeta Token/UMT thực hiện 369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,731.27 USD (392.60 ETH)

eth0x55c08ca52497e2f1534b59e2917bf524d4765257 1 0 23:00 28/09/2023

Token UwU Lend có mã ký hiệu là UwU hoạt động trên nền tảng eth. UwU Lend/UwU thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,161.81 USD (63.57 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 23:00 28/09/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 354 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,266.01 USD (508.49 ETH)

eth0xffd822149fa6749176c7a1424e71a417f26189c8 1 0 23:00 28/09/2023

Token nothing có mã ký hiệu là thing hoạt động trên nền tảng eth. nothing/thing thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,916.46 USD (40.20 ETH)

eth0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 1 0 23:00 28/09/2023

Token Bluzelle có mã ký hiệu là BLZ hoạt động trên nền tảng eth. Bluzelle Token/BLZ thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,171.89 USD (77.39 ETH)

eth0x87d73e916d7057945c9bcd8cdd94e42a6f47f776 1 0 23:00 28/09/2023

Token NFTX có mã ký hiệu là NFTX hoạt động trên nền tảng eth. NFTX/NFTX thực hiện 12 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,428.30 USD (34.11 ETH)

eth0x597981eac8a293054a1826c7b60cbf92972a36c1 1 0 23:00 28/09/2023

Token Caacon có mã ký hiệu là CC hoạt động trên nền tảng eth. Caacon/CC thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,449.62 USD (62.37 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 23:00 28/09/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,304.33 USD (48.96 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 23:00 28/09/2023

Token DOGEKILLER có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,292.06 USD (63.01 ETH)

eth0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da 1 0 23:00 28/09/2023

Token HOPR có mã ký hiệu là HOPR hoạt động trên nền tảng eth. HOPR Token/HOPR thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,982.86 USD (57.51 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 23:00 28/09/2023

Token SAFE AnWang có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 273 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,798.29 USD (392.87 ETH)

bsc0x1785113910847770290f5f840b4c74fc46451201 1 0 23:00 28/09/2023

Token Fabwelt có mã ký hiệu là WELT hoạt động trên nền tảng bsc. FABWELT/WELT thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,550.54 USD (270.10 ETH)