Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xadad069a8e5c5ca3cf47bbd4c01127cd2a4cb6a7 1 0 18:50 30/11/2022

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,039.86 USD (5.57 ETH)

bsc0x9591190f43414db615dd37ff46f2c4afeabfecf5 1 0 18:40 30/11/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,057.83 USD (153.65 ETH)

bsc0xe9f9a4fab56e07930a7a29d560072d7a1a650c76 1 0 18:40 30/11/2022

Token doggyrebasercoin có mã ký hiệu là DRC hoạt động trên nền tảng bsc. doggyrebasercoin/DRC thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 23,349.47 USD (77.89 ETH)

bsc0x9db61acc646ef6600b18bbfe9b7187dcbcd6e091 1 0 18:40 30/11/2022

Token NPM có mã ký hiệu là NPM hoạt động trên nền tảng bsc. NPM/NPM thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,052.17 USD (156.79 ETH)

bsc0xd9971e509b26ac91ab7c39ad9ed6b0146046b8cf 1 0 18:30 30/11/2022

Token Hooked Protocol có mã ký hiệu là HOOK hoạt động trên nền tảng bsc. Hooked Protocol/HOOK thực hiện 385 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,061.98 USD (144.64 ETH)

bsc0xba9d506a16e2fbb690ecbc5e5658e0ed5f156f1f 3 0 18:20 30/11/2022

Token moonROI có mã ký hiệu là MNR hoạt động trên nền tảng bsc. moonROI/MNR thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,114.87 USD (553.82 ETH)

bsc0xa0fe6d44fa4610f437a46aa0cc38d5d1f35b4282 7 0 18:10 30/11/2022

Token OKing Coin có mã ký hiệu là OKing hoạt động trên nền tảng bsc. OKing Coin/OKing thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,589.26 USD (538.75 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 18:00 30/11/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 1,781 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,129,971.98 USD (1,717.18 ETH)

eth0x74be64b45d394fa57816c1950e94dbb8d7a7b306 1 0 18:00 30/11/2022

Token Givewell Inu có mã ký hiệu là GINU hoạt động trên nền tảng eth. GiveWell Inu/GINU thực hiện 313 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 174,819.13 USD (139.78 ETH)

polygon0x8192759bf7f247cc92f74e39b3a4225516624fc1 1 0 18:00 30/11/2022

Token Bookie có mã ký hiệu là BOOK hoạt động trên nền tảng polygon. Bookie/BOOK thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,611.66 USD (72,896.01 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 18:00 30/11/2022

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 1,420 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 517,422.22 USD (1,728.54 ETH)

eth0x8c6fa66c21ae3fc435790e451946a9ea82e6e523 1 0 18:00 30/11/2022

Token MetaFabric có mã ký hiệu là FABRIC hoạt động trên nền tảng eth. MetaFabric/FABRIC thực hiện 242 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 383,070.57 USD (315.72 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 18:00 30/11/2022

Token Echain Network có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 891 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 829,388.04 USD (680.76 ETH)

bsc0x7bc75e291e656e8658d66be1cc8154a3769a35dd 1 0 18:00 30/11/2022

Token iMe Lab có mã ký hiệu là LIME hoạt động trên nền tảng bsc. iMe Lab/LIME thực hiện 966 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,142.19 USD (721.71 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 18:00 30/11/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 596 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 454,909.04 USD (370.68 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 18:00 30/11/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,262.84 USD (60.15 ETH)

polygon0xf4c83080e80ae530d6f8180572cbbf1ac9d5d435 1 0 18:00 30/11/2022

Token BlockWallet có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng polygon. GoBlank Token (PoS)/BLANK thực hiện 650 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,451.61 USD (128,579.17 ETH)

eth0xc6dddb5bc6e61e0841c54f3e723ae1f3a807260b 1 0 18:00 30/11/2022

Token Aurox có mã ký hiệu là URUS hoạt động trên nền tảng eth. Aurox Token/URUS thực hiện 226 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 550,570.48 USD (447.08 ETH)

arbitrum0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 18:00 30/11/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng arbitrum. Yieldification/YDF thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,413.98 USD (47.56 ETH)

polygon0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 1 0 18:00 30/11/2022

Token ROND có mã ký hiệu là ROND hoạt động trên nền tảng polygon. ROND Coin/ROND thực hiện 654 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,582.62 USD (81,081.21 ETH)

fantom0xe0654c8e6fd4d733349ac7e09f6f23da256bf475 1 0 18:00 30/11/2022

Token Scream có mã ký hiệu là SCREAM hoạt động trên nền tảng fantom. Scream/SCREAM thực hiện 3,982 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 272,902.70 USD (1,233,683.29 ETH)

bsc0xc6dddb5bc6e61e0841c54f3e723ae1f3a807260b 1 0 18:00 30/11/2022

Token Aurox Token có mã ký hiệu là URUS hoạt động trên nền tảng bsc. Aurox Token/URUS thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,353.01 USD (701.04 ETH)

bsc0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 1 0 18:00 30/11/2022

Token NUM Token [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là NUM hoạt động trên nền tảng bsc. NUM Token [via ChainPort.io]/NUM thực hiện 466 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,620.34 USD (382.36 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 18:00 30/11/2022

Token BlockWallet có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 589 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 692,350.51 USD (564.85 ETH)

eth0x3496b523e5c00a4b4150d6721320cddb234c3079 1 0 18:00 30/11/2022

Token NUM Token có mã ký hiệu là NUM hoạt động trên nền tảng eth. NUM Token/NUM thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,072.61 USD (44.31 ETH)

bsc0xcd1faff6e578fa5cac469d2418c95671ba1a62fe 1 0 18:00 30/11/2022

Token Torum có mã ký hiệu là XTM hoạt động trên nền tảng bsc. Torum/XTM thực hiện 643 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,509.87 USD (659.21 ETH)

eth0x138c2f1123cf3f82e4596d097c118eac6684940b 1 0 18:00 30/11/2022

Token AlphaCoin có mã ký hiệu là ALPHA hoạt động trên nền tảng eth. Alpha/ALPHA thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,527.64 USD (46.33 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 18:00 30/11/2022

Token Lyra Finance có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 425 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,723.20 USD (76.03 ETH)

eth0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447 1 0 18:00 30/11/2022

Token Perpetual có mã ký hiệu là PERP hoạt động trên nền tảng eth. Perpetual/PERP thực hiện 390 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 754,098.49 USD (606.97 ETH)

optimism0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 1 0 18:00 30/11/2022

Token HanChain có mã ký hiệu là PERP hoạt động trên nền tảng optimism. Perpetual/PERP thực hiện 723 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 220,714.02 USD (176.56 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 18:00 30/11/2022

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,505.40 USD (91.92 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 18:00 30/11/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 527 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,088.42 USD (5,295.52 ETH)

eth0x7825e833d495f3d1c28872415a4aee339d26ac88 1 0 18:00 30/11/2022

Token Wrapped Telos có mã ký hiệu là TLOS hoạt động trên nền tảng eth. pTokens TLOS/TLOS thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,142.90 USD (41.05 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 18:00 30/11/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 467,334.79 USD (372.97 ETH)

bsc0xfe56d5892bdffc7bf58f2e84be1b2c32d21c308b 1 0 18:00 30/11/2022

Token Kyber Network Crystal có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng bsc. Kyber Network Crystal/KNC thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 160,644.56 USD (536.02 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 1 0 18:00 30/11/2022

Token TrustToken có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. TrueFi/TRU thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 193,198.95 USD (155.84 ETH)

eth0xfc4913214444af5c715cc9f7b52655e788a569ed 1 0 18:00 30/11/2022

Token Icosa có mã ký hiệu là ICSA hoạt động trên nền tảng eth. Icosa/ICSA thực hiện 140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,417.81 USD (70.77 ETH)

avalanche0x1b88d7ad51626044ec62ef9803ea264da4442f32 1 0 18:00 30/11/2022

Token ZooKeeper có mã ký hiệu là ZOO hoạt động trên nền tảng avalanche. ZooToken/ZOO thực hiện 242 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,885.16 USD (8,611.98 ETH)

bsc0xad29abb318791d579433d831ed122afeaf29dcfe 1 0 18:00 30/11/2022

Token Fantom có mã ký hiệu là FTM hoạt động trên nền tảng bsc. Fantom/FTM thực hiện 1,481 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 292,981.04 USD (980.59 ETH)

eth0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 1 0 18:00 30/11/2022

Token Fantom có mã ký hiệu là FTM hoạt động trên nền tảng eth. Fantom Token/FTM thực hiện 322 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 713,988.49 USD (571.80 ETH)