Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xf29afbbf7aabcd1314526a318b9d2447498ccb18 1 0 06:40 29/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 29,098.94 USD (95.42 ETH)

fantom0xf9290d72f718aad77cc3edf4c2194530f22b44ca 1 0 06:20 29/01/2023

Token Spooky LP có mã ký hiệu là spLP hoạt động trên nền tảng fantom. Spooky LP/spLP thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,303.59 USD (113,338.16 ETH)

eth0xd77bee37d52461b2b9c030a7af22e1b8c5e438b9 1 0 06:20 29/01/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 639 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 268,345.64 USD (171.03 ETH)

bsc0xc44ca469d4f79c5da3d238954844a1787fada143 1 0 06:10 29/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,206.55 USD (548.64 ETH)

bsc0xed8c8aa8299c10f067496bb66f8cc7fb338a3405 1 0 06:00 29/01/2023

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng bsc. Prosper/PROS thực hiện 724 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,221.14 USD (280.01 ETH)

bsc0xa184088a740c695e156f91f5cc086a06bb78b827 1 0 06:00 29/01/2023

Token AUTOv2 có mã ký hiệu là AUTO hoạt động trên nền tảng bsc. AUTOv2/AUTO thực hiện 326 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,774.08 USD (168.63 ETH)

eth0xfcc5c47be19d06bf83eb04298b026f81069ff65b 1 0 06:00 29/01/2023

Token Yearn CRV có mã ký hiệu là yCRV hoạt động trên nền tảng eth. Yearn CRV/yCRV thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 511,584.80 USD (322.89 ETH)

eth0x9d65ff81a3c488d585bbfb0bfe3c7707c7917f54 1 0 06:00 29/01/2023

Token SSV Token có mã ký hiệu là SSV hoạt động trên nền tảng eth. SSV Token/SSV thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,380.71 USD (62.58 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 06:00 29/01/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,856.10 USD (138.64 ETH)

bsc0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63 1 0 06:00 29/01/2023

Token Wrapped Near có mã ký hiệu là NEAR hoạt động trên nền tảng bsc. NEAR Protocol/NEAR thực hiện 717 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,732.85 USD (444.34 ETH)

celo0x471ece3750da237f93b8e339c536989b8978a438 1 0 06:00 29/01/2023

Token Celo có mã ký hiệu là CELO hoạt động trên nền tảng celo. Celo native asset/CELO thực hiện 9,333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,803.14 USD (76,475.36 ETH)

eth0x12b6893ce26ea6341919fe289212ef77e51688c8 1 0 06:00 29/01/2023

Token Tamadoge có mã ký hiệu là TAMA hoạt động trên nền tảng eth. Tamadoge/TAMA thực hiện 150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 198,706.29 USD (125.51 ETH)

bsc0xbf5140a22578168fd562dccf235e5d43a02ce9b1 1 0 06:00 29/01/2023

Token Uniswap có mã ký hiệu là UNI hoạt động trên nền tảng bsc. Uniswap/UNI thực hiện 474 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 172,424.13 USD (561.42 ETH)

optimism0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 1 0 06:00 29/01/2023

Token Synthetix Network có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng optimism. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 2,343 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 794,816.20 USD (476.41 ETH)

eth0x1a4b46696b2bb4794eb3d4c26f1c55f9170fa4c5 1 0 06:00 29/01/2023

Token BitDAO có mã ký hiệu là BIT hoạt động trên nền tảng eth. BitDAO/BIT thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 566,339.98 USD (359.22 ETH)

bsc0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb 1 0 06:00 29/01/2023

Token SafePal Token có mã ký hiệu là SFP hoạt động trên nền tảng bsc. SafePal Token/SFP thực hiện 1,219 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 734,530.06 USD (2,385.61 ETH)

eth0xcdf7028ceab81fa0c6971208e83fa7872994bee5 1 0 06:00 29/01/2023

Token Threshold Network Token có mã ký hiệu là T hoạt động trên nền tảng eth. Threshold Network Token/T thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 236,347.22 USD (148.43 ETH)

polygon0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590 1 0 06:00 29/01/2023

Token StargateToken có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng polygon. StargateToken/STG thực hiện 541 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,996.96 USD (81,877.96 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 06:00 29/01/2023

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 1,189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,491.47 USD (123.77 ETH)

fantom0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590 1 0 06:00 29/01/2023

Token StargateToken có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng fantom. StargateToken/STG thực hiện 353 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,018.48 USD (258,033.19 ETH)

avalanche0x1337bedc9d22ecbe766df105c9623922a27963ec 1 0 06:00 29/01/2023

Token Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT có mã ký hiệu là av3CRV hoạt động trên nền tảng avalanche. Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT/av3CRV thực hiện 415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,863.76 USD (3,645.56 ETH)

bsc0xb0d502e938ed5f4df2e681fe6e419ff29631d62b 1 0 06:00 29/01/2023

Token StargateToken có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng bsc. StargateToken/STG thực hiện 369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,889.86 USD (497.28 ETH)

polygon0xb33eaad8d922b1083446dc23f610c2567fb5180f 1 0 06:00 29/01/2023

Token Uniswap có mã ký hiệu là UNI hoạt động trên nền tảng polygon. Uniswap (PoS)/UNI thực hiện 630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,350.00 USD (101,473.57 ETH)

bsc0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6 1 0 06:00 29/01/2023

Token Coin98 có mã ký hiệu là C98 hoạt động trên nền tảng bsc. Coin98/C98 thực hiện 351 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,022.60 USD (343.84 ETH)

eth0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 1 0 06:00 29/01/2023

Token Sushi có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng eth. SushiToken/SUSHI thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 286,627.13 USD (180.50 ETH)

arbitrum0x6694340fc020c5e6b96567843da2df01b2ce1eb6 1 0 06:00 29/01/2023

Token Stargate Finance có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng arbitrum. StargateToken/STG thực hiện 828 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,637.61 USD (98.33 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 06:00 29/01/2023

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,271.48 USD (67.19 ETH)

eth0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b 1 0 06:00 29/01/2023

Token Ribbon có mã ký hiệu là RBN hoạt động trên nền tảng eth. Ribbon/RBN thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 427,728.22 USD (268.71 ETH)

eth0xc55126051b22ebb829d00368f4b12bde432de5da 1 0 06:00 29/01/2023

Token BTRFLY có mã ký hiệu là BTRFLY hoạt động trên nền tảng eth. BTRFLY/BTRFLY thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,035.33 USD (92.87 ETH)

eth0x55d5c232d921b9eaa6b37b5845e439acd04b4dba 1 0 06:00 29/01/2023

Token UniswapV2HEXETH có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 384,330.77 USD (241.71 ETH)

eth0xf1b99e3e573a1a9c5e6b2ce818b617f0e664e86b 1 0 06:00 29/01/2023

Token Opyn Squeeth có mã ký hiệu là oSQTH hoạt động trên nền tảng eth. Opyn Squeeth/oSQTH thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 334,097.83 USD (210.29 ETH)

polygon0xd6df932a45c0f255f85145f286ea0b292b21c90b 1 0 06:00 29/01/2023

Token Aave có mã ký hiệu là AAVE hoạt động trên nền tảng polygon. Aave (PoS)/AAVE thực hiện 2,433 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 326,241.95 USD (286,729.13 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 06:00 29/01/2023

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,015.95 USD (228.46 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 06:00 29/01/2023

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,518.79 USD (47.03 ETH)

eth0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f 1 0 06:00 29/01/2023

Token Synthetix Network Token có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng eth. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 241,492.48 USD (152.58 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 06:00 29/01/2023

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 168,031.16 USD (105.86 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 06:00 29/01/2023

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,133.79 USD (106.73 ETH)

eth0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6 1 0 06:00 29/01/2023

Token Spell Token có mã ký hiệu là SPELL hoạt động trên nền tảng eth. Spell Token/SPELL thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 304,058.28 USD (191.57 ETH)

avalanche0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590 1 0 06:00 29/01/2023

Token Stargate Finance có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng avalanche. StargateToken/STG thực hiện 250 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,137.57 USD (4,566.42 ETH)

polygon0x831753dd7087cac61ab5644b308642cc1c33dc13 1 0 06:00 29/01/2023

Token Quickswap có mã ký hiệu là QUICK hoạt động trên nền tảng polygon. Quickswap/QUICK thực hiện 2,542 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,199.55 USD (126,044.62 ETH)