Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x2e2364966267b5d7d2ce6cd9a9b5bd19d9c7c6a9 1 0 03:00 27/03/2023

Token NIX Bridge Token có mã ký hiệu là VOICE hoạt động trên nền tảng eth. Voice Token/VOICE thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,377.64 USD (33.91 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 03:00 27/03/2023

Token Mute.io có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 1,102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,003,686.69 USD (1,702.60 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 03:00 27/03/2023

Token Treeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 542 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,551.83 USD (181,747.48 ETH)

polygon0x59b5654a17ac44f3068b3882f298881433bb07ef 1 0 03:00 27/03/2023

Token CoinPoker có mã ký hiệu là CHP hoạt động trên nền tảng polygon. CoinPoker Chips (PoS)/CHP thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,905.75 USD (77,982.23 ETH)

optimism0xc40f949f8a4e094d1b49a23ea9241d289b7b2819 1 0 03:00 27/03/2023

Token Liquity USD có mã ký hiệu là LUSD hoạt động trên nền tảng optimism. LUSD Stablecoin/LUSD thực hiện 366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,704.63 USD (70.58 ETH)

polygon0x28424507fefb6f7f8e9d3860f56504e4e5f5f390 3 0 03:00 27/03/2023

Token Aave Matic Market WETH có mã ký hiệu là amWETH hoạt động trên nền tảng polygon. Aave Matic Market WETH/amWETH thực hiện 884 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 539,112.79 USD (60,332.57 ETH)

bsc0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4 1 0 03:00 27/03/2023

Token FLOKI CEO có mã ký hiệu là FLOKICEO hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI CEO/FLOKICEO thực hiện 945 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,212.42 USD (600.80 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 03:00 27/03/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 396 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 531,675.42 USD (302.82 ETH)

arbitrum0xd6e7c8af05d2d06a76811d44917613bdd258b995 1 0 03:00 27/03/2023

Token Brr Protocol có mã ký hiệu là BRR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Brr Protocol/BRR thực hiện 820 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,094,975.10 USD (621.55 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 03:00 27/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,454.13 USD (214.01 ETH)

eth0x5f64ab1544d28732f0a24f4713c2c8ec0da089f0 1 0 03:00 27/03/2023

Token DEXTF có mã ký hiệu là DEXTF hoạt động trên nền tảng eth. DEXTF Token/DEXTF thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,866.41 USD (35.75 ETH)

bsc0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 1 0 03:00 27/03/2023

Token Okratech có mã ký hiệu là ORT hoạt động trên nền tảng bsc. Okratech/ORT thực hiện 610 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,411.30 USD (409.74 ETH)

arbitrum0x9eb6299e4bb6669e42cb295a254c8492f67ae2c6 1 0 03:00 27/03/2023

Token The Bet có mã ký hiệu là BET hoạt động trên nền tảng arbitrum. The Bet/BET thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,023.07 USD (33.43 ETH)

eth0x31429d1856ad1377a8a0079410b297e1a9e214c2 1 0 03:00 27/03/2023

Token ANGLE có mã ký hiệu là ANGLE hoạt động trên nền tảng eth. ANGLE/ANGLE thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,692.56 USD (70.70 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 03:00 27/03/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 959 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,260,932.00 USD (716.16 ETH)

bsc0x232fb065d9d24c34708eedbf03724f2e95abe768 1 0 03:00 27/03/2023

Token Sheesha Finance có mã ký hiệu là SHEESHA hoạt động trên nền tảng bsc. Sheesha Finance/SHEESHA thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,535.22 USD (139.36 ETH)

eth0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87ca 1 0 03:00 27/03/2023

Token Fei Protocol có mã ký hiệu là FEI hoạt động trên nền tảng eth. Fei USD/FEI thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 21,499.53 USD (12.17 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 03:00 27/03/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,128.93 USD (35.73 ETH)

eth0x7d8d7c26179b7a6aebbf66a91c38ed92d5b4996b 1 0 03:00 27/03/2023

Token Teh Fund có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Teh Fund/FUND thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,655.67 USD (43.68 ETH)

eth0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b 1 0 03:00 27/03/2023

Token Euler Finance có mã ký hiệu là EUL hoạt động trên nền tảng eth. Euler/EUL thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,381.92 USD (138.61 ETH)

bsc0x9f8a75436e7e808f3fb348182e0ea42d2dd467cd 1 0 03:00 27/03/2023

Token S Wallet Protocol có mã ký hiệu là SWP hoạt động trên nền tảng bsc. S-Wallet Protocol/SWP thực hiện 563 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,161.79 USD (431.18 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 03:00 27/03/2023

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,352.94 USD (164.01 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 03:00 27/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 231,173.84 USD (131.98 ETH)

bsc0x651cd665bd558175a956fb3d72206ea08eb3df5b 1 0 03:00 27/03/2023

Token Roseon token có mã ký hiệu là ROSN hoạt động trên nền tảng bsc. Roseon token/ROSN thực hiện 1,224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 397,564.99 USD (1,219.32 ETH)

bsc0x426c72701833fddbdfc06c944737c6031645c708 1 0 03:00 27/03/2023

Token DEFINA TOKEN có mã ký hiệu là FINA hoạt động trên nền tảng bsc. DEFINA TOKEN/FINA thực hiện 248 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,219.75 USD (160.47 ETH)

polygon0x33b6d77c607ea499ab5db7e2201c5a516a78a5db 1 0 03:00 27/03/2023

Token Aimedis có mã ký hiệu là AIMX hoạt động trên nền tảng polygon. Aimedis/AIMX thực hiện 693 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,243.04 USD (68,995.14 ETH)

eth0xc4ee0aa2d993ca7c9263ecfa26c6f7e13009d2b6 1 0 03:00 27/03/2023

Token Hoichi 芳一 có mã ký hiệu là HOICHI hoạt động trên nền tảng eth. Hoichi 芳一/HOICHI thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,008.99 USD (30.87 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 03:00 27/03/2023

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 337 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,740.79 USD (369.45 ETH)

bsc0x77fc65deda64f0cca9e3aea7b9d8521f4151882e 1 0 03:00 27/03/2023

Token Bitindi Chain có mã ký hiệu là BNI hoạt động trên nền tảng bsc. Bitindi Chain/BNI thực hiện 347 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 201,571.98 USD (621.82 ETH)

bsc0xed00fc7d48b57b81fe65d1ce71c0985e4cf442cb 1 0 03:00 27/03/2023

Token Chirpley Token có mã ký hiệu là CHRP hoạt động trên nền tảng bsc. Chirpley Token/CHRP thực hiện 368 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,032.37 USD (215.56 ETH)

bsc0x8cf8238abf7b933bf8bb5ea2c7e4be101c11de2a 1 0 03:00 27/03/2023

Token XP.network có mã ký hiệu là XPNET hoạt động trên nền tảng bsc. XP.network/XPNET thực hiện 430 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,750.56 USD (548.60 ETH)

bsc0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf 1 0 03:00 27/03/2023

Token AIPAD.tech có mã ký hiệu là AIPAD hoạt động trên nền tảng bsc. AIPAD.tech/AIPAD thực hiện 240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,012.10 USD (197.36 ETH)

bsc0xe552fb52a4f19e44ef5a967632dbc320b0820639 1 0 03:00 27/03/2023

Token Metis có mã ký hiệu là Metis hoạt động trên nền tảng bsc. Metis Token/Metis thực hiện 322 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 176,937.71 USD (543.21 ETH)

eth0x24da31e7bb182cb2cabfef1d88db19c2ae1f5572 1 0 03:00 27/03/2023

Token SHIKOKU INU có mã ký hiệu là SHIK hoạt động trên nền tảng eth. SHIKOKU INU/SHIK thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 370,999.02 USD (211.23 ETH)

eth0x9e32b13ce7f2e80a01932b42553652e053d6ed8e 1 0 03:00 27/03/2023

Token Metis Token có mã ký hiệu là Metis hoạt động trên nền tảng eth. Metis Token/Metis thực hiện 398 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,141,753.97 USD (644.28 ETH)

bsc0xe097bceb09bfb18047cf259f321cc129b7beba5e 1 0 03:00 27/03/2023

Token TipsyCoin có mã ký hiệu là $tipsy hoạt động trên nền tảng bsc. TipsyCoin/$tipsy thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 315,581.13 USD (968.38 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 03:00 27/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 556 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 677,611.69 USD (385.40 ETH)

bsc0xd6edbb510af7901b2c049ce778b65a740c4aeb7f 1 0 03:00 27/03/2023

Token Hollywood Capital Group WARRIOR có mã ký hiệu là WOR hoạt động trên nền tảng bsc. WARRIOR/WOR thực hiện 280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,998.86 USD (482.06 ETH)

eth0x138c2f1123cf3f82e4596d097c118eac6684940b 1 0 03:00 27/03/2023

Token Alpha có mã ký hiệu là ALPHA hoạt động trên nền tảng eth. Alpha/ALPHA thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 679,227.55 USD (387.33 ETH)

eth0x5d3a536e4d6dbd6114cc1ead35777bab948e3643 1 0 03:00 27/03/2023

Token cDAI có mã ký hiệu là cDAI hoạt động trên nền tảng eth. Compound Dai/cDAI thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,478.98 USD (60.59 ETH)