Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 22:00 27/09/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 10,907,706.88 USD (18,201,738.47 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 22:00 27/09/2022

Token CryptoBlades Skill Token có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 4,382 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 830,308.49 USD (2,935.27 ETH)

bsc0x43f10fb99dbb8a80d1394cf452f255d4814e6495 1 0 22:00 27/09/2022

Token MsgSender có mã ký hiệu là MSG hoạt động trên nền tảng bsc. MsgSender/MSG thực hiện 269 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,787.91 USD (246.58 ETH)

eth0x0954906da0bf32d5479e25f46056d22f08464cab 1 0 22:00 27/09/2022

Token Index có mã ký hiệu là INDEX hoạt động trên nền tảng eth. Index/INDEX thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,356.46 USD (55.77 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 22:00 27/09/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 1,905 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 873,955.69 USD (3,089.09 ETH)

bsc0xb3cb6d2f8f2fde203a022201c81a96c167607f15 1 0 22:00 27/09/2022

Token GAMMA có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng bsc. GAMMA/GAMMA thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,680.34 USD (229.66 ETH)

polygon0x59e9261255644c411afdd00bd89162d09d862e38 1 0 22:00 27/09/2022

Token ETHA có mã ký hiệu là ETHA hoạt động trên nền tảng polygon. ETHA/ETHA thực hiện 621 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,395.16 USD (183,034.71 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 22:00 27/09/2022

Token FPS Token có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 489 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,593.12 USD (335.29 ETH)

eth0xaf5191b0de278c7286d6c7cc6ab6bb8a73ba2cd6 1 0 22:00 27/09/2022

Token StargateToken có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng eth. StargateToken/STG thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,325,296.05 USD (1,702.24 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 22:00 27/09/2022

Token Liquid Finance có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,250.35 USD (88.62 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 22:00 27/09/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 887 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,052,565.57 USD (774.69 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 22:00 27/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 592 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 178,082.08 USD (229,838.25 ETH)

eth0xd69f306549e9d96f183b1aeca30b8f4353c2ecc3 1 0 22:00 27/09/2022

Token MCHCoin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng eth. MCHCoin/MCHC thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,309.06 USD (46.31 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 22:00 27/09/2022

Token Lyra có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 1,109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,162.91 USD (121.68 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 22:00 27/09/2022

Token Qitmeer Network có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 2,836 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,875,085.55 USD (10,182.11 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 22:00 27/09/2022

Token Bitrise Token có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 1,240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 265,464.11 USD (943.50 ETH)

eth0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 1 0 22:00 27/09/2022

Token WAGMI GAMES có mã ký hiệu là WAGMIGAMES hoạt động trên nền tảng eth. WAGMI GAMES/WAGMIGAMES thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,654.28 USD (38.99 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 22:00 27/09/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 908 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,884.64 USD (285.11 ETH)

polygon0x695fc8b80f344411f34bdbcb4e621aa69ada384b 1 0 22:00 27/09/2022

Token Nitro League có mã ký hiệu là NITRO hoạt động trên nền tảng polygon. Nitro (PoS)/NITRO thực hiện 1,021 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,531.30 USD (332,023.71 ETH)

eth0xcaeaf8381d4b20b43afa42061d6f80319a8881f6 1 0 22:00 27/09/2022

Token R34P có mã ký hiệu là R34P hoạt động trên nền tảng eth. R34P/R34P thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,503.60 USD (47.11 ETH)

eth0x4740735aa98dc8aa232bd049f8f0210458e7fca3 1 0 22:00 27/09/2022

Token Ridotto có mã ký hiệu là RDT hoạt động trên nền tảng eth. Ridotto/RDT thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 30,455.57 USD (22.36 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 22:00 27/09/2022

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 959 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 854,121.66 USD (626.17 ETH)

bsc0x9131066022b909c65edd1aaf7ff213dacf4e86d0 1 0 22:00 27/09/2022

Token META-UTOPIA LAND có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. META-UTOPIA LAND/LAND thực hiện 585 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 284,845.91 USD (1,016.50 ETH)

eth0xe3c408bd53c31c085a1746af401a4042954ff740 1 0 22:00 27/09/2022

Token GreenMetaverseToken có mã ký hiệu là GMT hoạt động trên nền tảng eth. GreenMetaverseToken/GMT thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,940.19 USD (34.37 ETH)

eth0x84fa8f52e437ac04107ec1768764b2b39287cb3e 1 0 22:00 27/09/2022

Token Grove Token có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng eth. Grove Token/GVR thực hiện 291 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,887.66 USD (93.22 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 22:00 27/09/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 865,111.54 USD (636.36 ETH)

eth0x7659ce147d0e714454073a5dd7003544234b6aa0 1 0 22:00 27/09/2022

Token XCAD Network có mã ký hiệu là XCAD hoạt động trên nền tảng eth. XCAD Token/XCAD thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 280,683.74 USD (203.92 ETH)

bsc0x431e0cd023a32532bf3969cddfc002c00e98429d 1 0 22:00 27/09/2022

Token XCAD Network có mã ký hiệu là XCAD hoạt động trên nền tảng bsc. Chainport.io-Peg XCAD Token/XCAD thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,166.23 USD (292.53 ETH)

polygon0xb33eaad8d922b1083446dc23f610c2567fb5180f 1 0 22:00 27/09/2022

Token Uniswap (PoS) có mã ký hiệu là UNI hoạt động trên nền tảng polygon. Uniswap (PoS)/UNI thực hiện 2,078 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,695.74 USD (182,927.59 ETH)

bsc0x3019bf2a2ef8040c242c9a4c5c4bd4c81678b2a1 1 0 22:00 27/09/2022

Token STEPN có mã ký hiệu là GMT hoạt động trên nền tảng bsc. Green Metaverse Token/GMT thực hiện 2,352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 641,724.83 USD (2,328.04 ETH)

arbitrum0xfa7f8980b0f1e64a2062791cc3b0871572f1f7f0 1 0 22:00 27/09/2022

Token Uniswap có mã ký hiệu là UNI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Uniswap/UNI thực hiện 1,237 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,137.74 USD (73.06 ETH)

eth0xa8b919680258d369114910511cc87595aec0be6d 1 0 22:00 27/09/2022

Token LUKSO có mã ký hiệu là LYXe hoạt động trên nền tảng eth. LUKSO Token/LYXe thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,312.10 USD (115.40 ETH)

bsc0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13 1 0 22:00 27/09/2022

Token Metahero có mã ký hiệu là HERO hoạt động trên nền tảng bsc. Metahero/HERO thực hiện 837 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,933.14 USD (1,138.38 ETH)

eth0x0f51bb10119727a7e5ea3538074fb341f56b09ad 1 0 22:00 27/09/2022

Token DAOMaker có mã ký hiệu là DAO hoạt động trên nền tảng eth. DAO Maker/DAO thực hiện 140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 348,511.60 USD (258.01 ETH)

eth0x4e4a47cac6a28a62dcc20990ed2cda9bc659469f 1 0 22:00 27/09/2022

Token I will poop it NFT có mã ký hiệu là SHIT hoạt động trên nền tảng eth. ShitCoin/SHIT thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,778.96 USD (72.56 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 22:00 27/09/2022

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 209,434.56 USD (154.27 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 22:00 27/09/2022

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,959.58 USD (47.14 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 22:00 27/09/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,647.24 USD (40.07 ETH)

eth0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 1 0 22:00 27/09/2022

Token FTT có mã ký hiệu là FTX Token hoạt động trên nền tảng eth. FTT/FTX Token thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,709,136.00 USD (2,798.20 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 22:00 27/09/2022

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,140.19 USD (84.58 ETH)