Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 22:00 27/11/2022

Token Echain Network có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 1,180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,168,968.01 USD (964.60 ETH)

bsc0x853a8ab1c365ea54719eb13a54d6b22f1fbe7feb 1 0 22:00 27/11/2022

Token InvestDex có mã ký hiệu là INVEST hoạt động trên nền tảng bsc. Investdex/INVEST thực hiện 764 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 288,683.49 USD (921.07 ETH)

eth0x47da5456bc2e1ce391b645ce80f2e97192e4976a 1 0 22:00 27/11/2022

Token Pl^g Token có mã ký hiệu là PLUG hoạt động trên nền tảng eth. Pl^g Token/PLUG thực hiện 246 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,251.11 USD (93.30 ETH)

celo0x471ece3750da237f93b8e339c536989b8978a438 1 0 22:00 27/11/2022

Token Celo có mã ký hiệu là CELO hoạt động trên nền tảng celo. Celo native asset/CELO thực hiện 29,668 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 911,815.65 USD (1,421,248.83 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 22:00 27/11/2022

Token Don t Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,728.89 USD (66.70 ETH)

eth0x8564653879a18c560e7c0ea0e084c516c62f5653 1 0 22:00 27/11/2022

Token UpBots có mã ký hiệu là UBXT hoạt động trên nền tảng eth. UpBots/UBXT thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,177.93 USD (82.00 ETH)

eth0x8686525d6627a25c68de82c228448f43c97999f2 1 0 22:00 27/11/2022

Token Lilly Finance có mã ký hiệu là Ly hoạt động trên nền tảng eth. Lilly Finance/Ly thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,247.93 USD (100.18 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 22:00 27/11/2022

Token GoBlankToken có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,770.97 USD (210.20 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 22:00 27/11/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,436.32 USD (99.34 ETH)

bsc0x42bfa18f3f7d82bd7240d8ce5935d51679c5115d 1 0 22:00 27/11/2022

Token Sports 2K75 có mã ký hiệu là S2K hoạt động trên nền tảng bsc. Sports 2K75/S2K thực hiện 670 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 314,229.87 USD (1,000.63 ETH)

fantom0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 22:00 27/11/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng fantom. Multichain/MULTI thực hiện 2,078 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,129.07 USD (1,172,880.22 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 22:00 27/11/2022

Token WigoSwap có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 603 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,871.26 USD (275,557.41 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 22:00 27/11/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 898 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,847,909.39 USD (1,529.37 ETH)

bsc0xa4838122c683f732289805fc3c207febd55babdd 1 0 22:00 27/11/2022

Token Trias Token có mã ký hiệu là TRIAS hoạt động trên nền tảng bsc. Trias Token/TRIAS thực hiện 525 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 227,381.32 USD (727.65 ETH)

eth0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 1 0 22:00 27/11/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng eth. Multichain/MULTI thực hiện 225 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,087,808.91 USD (900.12 ETH)

bsc0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 22:00 27/11/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain/MULTI thực hiện 1,711 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 649,520.99 USD (2,080.75 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 22:00 27/11/2022

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 2,815 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,693,009.50 USD (14,974.91 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 22:00 27/11/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 603 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,448.70 USD (8,375.85 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 22:00 27/11/2022

Token Optimus V3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 1,569 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,586,853.29 USD (1,864,227.07 ETH)

eth0x46e98ffe40e408ba6412beb670507e083c8b95ff 1 0 22:00 27/11/2022

Token PRIMATE có mã ký hiệu là PRIMATE hoạt động trên nền tảng eth. PRIMATE/PRIMATE thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,538.67 USD (41.76 ETH)

eth0x0de05f6447ab4d22c8827449ee4ba2d5c288379b 1 0 22:00 27/11/2022

Token Ooki có mã ký hiệu là OOKI hoạt động trên nền tảng eth. Ooki Token/OOKI thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,115.03 USD (53.02 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 22:00 27/11/2022

Token Vela Exchange có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 231,482.08 USD (191.39 ETH)

eth0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 1 0 22:00 27/11/2022

Token ApeCoin có mã ký hiệu là APE hoạt động trên nền tảng eth. ApeCoin/APE thực hiện 1,211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 13,562,559.69 USD (11,194.24 ETH)

eth0xc5a9bc46a7dbe1c6de493e84a18f02e70e2c5a32 1 0 22:00 27/11/2022

Token WORLD CUP INU có mã ký hiệu là WCI hoạt động trên nền tảng eth. WORLD CUP INU/WCI thực hiện 362 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 297,361.15 USD (245.39 ETH)

eth0xfeeb4d0f5463b1b04351823c246bdb84c4320cc2 1 0 22:00 27/11/2022

Token Gold Retriever có mã ký hiệu là GLDN hoạt động trên nền tảng eth. Gold Retriever/GLDN thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,279.51 USD (47.20 ETH)

bsc0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 1 0 22:00 27/11/2022

Token Tokocrypto có mã ký hiệu là TKO hoạt động trên nền tảng bsc. Tokocrypto Token/TKO thực hiện 1,667 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 438,569.80 USD (1,399.52 ETH)

bsc0x4206931337dc273a630d328da6441786bfad668f 1 0 22:00 27/11/2022

Token Dogecoin có mã ký hiệu là DOGE hoạt động trên nền tảng bsc. Dogecoin/DOGE thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,826.34 USD (417.97 ETH)

eth0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc 1 0 22:00 27/11/2022

Token Hop Protocol có mã ký hiệu là HOP hoạt động trên nền tảng eth. Hop/HOP thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,392.88 USD (76.21 ETH)

bsc0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43 1 0 22:00 27/11/2022

Token Binance Peg Dogecoin có mã ký hiệu là DOGE hoạt động trên nền tảng bsc. Dogecoin/DOGE thực hiện 7,088 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,944,193.17 USD (9,408.88 ETH)

bsc0xec583f25a049cc145da9a256cdbe9b6201a705ff 1 0 22:00 27/11/2022

Token DREP có mã ký hiệu là DREP hoạt động trên nền tảng bsc. DREP/DREP thực hiện 312 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,569.74 USD (178.02 ETH)

eth0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 1 0 22:00 27/11/2022

Token Render Token có mã ký hiệu là RNDR hoạt động trên nền tảng eth. Render Token/RNDR thực hiện 273 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,672.97 USD (126.21 ETH)

eth0xed40834a13129509a89be39a9be9c0e96a0ddd71 1 0 22:00 27/11/2022

Token Warp Finance có mã ký hiệu là WARP hoạt động trên nền tảng eth. Warp Token/WARP thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,866.20 USD (58.28 ETH)

eth0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 1 0 22:00 27/11/2022

Token SushiSwap có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng eth. SushiToken/SUSHI thực hiện 447 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,233,725.57 USD (1,018.07 ETH)

bsc0x3c6dad0475d3a1696b359dc04c99fd401be134da 1 0 22:00 27/11/2022

Token Saito có mã ký hiệu là SAITO hoạt động trên nền tảng bsc. SAITO/SAITO thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,664.47 USD (213.76 ETH)

polygon0x0b3f868e0be5597d5db7feb59e1cadbb0fdda50a 1 0 22:00 27/11/2022

Token Sushi có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng polygon. SushiToken (PoS)/SUSHI thực hiện 1,648 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,924.20 USD (59,753.51 ETH)

bsc0x947950bcc74888a40ffa2593c5798f11fc9124c4 1 0 22:00 27/11/2022

Token SushiToken có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng bsc. SushiToken/SUSHI thực hiện 412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,404.85 USD (202.39 ETH)

eth0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974 1 0 22:00 27/11/2022

Token Shiba Predator có mã ký hiệu là QOM hoạt động trên nền tảng eth. Shiba Predator/QOM thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,086.11 USD (80.75 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 22:00 27/11/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 742 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,380.17 USD (758.63 ETH)

eth0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e 1 0 22:00 27/11/2022

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng eth. FLOKI/FLOKI thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,143.19 USD (105.73 ETH)

eth0x71ab77b7dbb4fa7e017bc15090b2163221420282 1 0 22:00 27/11/2022

Token Highstreet có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng eth. Highstreet token/HIGH thực hiện 359 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 859,945.52 USD (709.97 ETH)