1 phút đọc

Từ các số 1 2 3 4 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
Từ các số 1 2 3 4 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

A. 25.

B. 9.

C.20.

D. 10.

Đáp án C

Lời giải:

+ Mỗi số có 2 chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số là chỉnh hợp chập 2 của 5

A52=20

Video liên quan