1 phút đọc

Từ gan lì có nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ gan lì là gì ? gan lì nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gan lì.
Từ gan lì có nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ gan lì là gì ?

gan lì nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gan lì.                                                      gan lì nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gan lì                                 9/10                                1 bài đánh giá

gan lì nghĩa là gì ?

Lì lợm, bất chấp mọi nguy hiểm.                                                                 #gay gắt#ghim#gia tài#giang#giao hữu

gan lì nghĩa là gì ?

tt. Lì lợm, bất chấp mọi nguy hiểm.

gan lì nghĩa là gì ?

(Khẩu ngữ) gan đến mức như trơ ra, không còn biết sợ là gì thằng bé gan lì Đồng nghĩa: gan liền

gan lì nghĩa là gì ?

tt. Lì lợm, bất chấp mọi nguy hiểm.

Video liên quan